Bliv IT-konsulent
Bliv IT-konsulent
Politikker i Better Developeres
Politikker i Better Developeres
Politikker i Better Developeres

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Oplysningspligt   

Når vi som virksomhed modtager og behandler personoplysninger om dig som registreret, er vi forpligtet efter Databeskyttelsesforordningens art. 12, 13 og 14 til at give dig en række oplysninger. Disse i en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form, og i et klart og enkelt sprog. Oplysningerne kan tilgås elektronisk og vil som udgangspunkt være i skriftlig form.

De pågældende oplysninger er følgende: 

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

 4. Kategorier af personoplysninger 

 5. Modtagere eller kategorier af modtagere, hvis din oplysninger videregives

 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 7. Hvor dine oplysninger stammer fra

 8. Opbevaring af dine personoplysninger

 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 

 10. Retten til at trække samtykke tilbage 

 11. Dine rettigheder 

 12. Klage til Datatilsynet

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.  

Med venlig hilsen  Better Developers ApS (herefter ”Better Developers”)

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Better Developers er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget og behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er nedenstående. 

Rosenkrantzgade 19B, 

8000 Aarhus C 

Danmark 

CVR:43791370

Email: info@betterdevelopers.dk 

Telefon: +45 53 80 00 54 


 1. Kontaktoplysninger  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på ovenstående oplysninger.  


 1. Formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger 

Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med de generelle principperne i databeskyttelsesforordningen. Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og national lovgivning. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:  

Vores formål med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne identificere dig og at kunne servicere dig bedst muligt som besøgende på vores hjemmeside, som potentiel samarbejdspartner, som eventuel ansat, eller på anden vis alt afhængig af årsagen til at du har valgt at interagerer med os. 

Dine personoplysninger indsamles kun i det omfang, det er nødvendigt og kun i henhold til de identificerede formål. Da vi har med personoplysninger at gøre, er vi særligt opmærksomme på vores ansvar, hvorfor du med sikkerhed kan vide, at indsamlingen af dine personoplysninger sker med integritet og i fortrolighed. 


 1. Kategorier af personoplysninger 

De personoplysninger, der indsamles, modtages og behandles om dig, kan potentielt omfatte almindelige personoplysninger (f.eks. kontaktoplysninger, navn, køn eller billede), fortrolige personoplysninger (f.eks. CPR-nummer, økonomiske oplysninger såsom kontooplysninger og oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser) og følsomme personoplysninger (f.eks. oplysninger om race etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold).  


 1. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger til en tredjepart, såfremt det er nødvendigt i medfør af EU eller national lovgivning eller hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af formålet med behandlingen. I tilfælde af videregivelse eller overladelse af dine personoplysninger til en tredjepart, sker dette kun i det omfang, det er nødvendigt for opnåelse af formålet og altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, såvel nationalt som EU-retligt. Videregivelse af dine personoplysninger sker kun såfremt lovgivningen, kontraktforhold eller krav for at indgå kontrakt tillader eller kræver det. 


 1. Overførsel til modtagere i tredjelande 

Overførsel af personoplysninger til et land uden for EU/EØS (tredjeland), der er vurderet til at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, kræver ikke specifik godkendelse. Personoplysninger kan uden videre overføres til sådanne tredjelande, da disse landes nationale lovgivning er lignende forpligtelserne i Databeskyttelsesforordningen. 

Overførsel til såkaldte usikre tredjelande kan ske på baggrund af en række forskellige overførselsgrundlag, hvorved der er etableret en ordning, der stiller garanti for fornøden beskyttelse af de registreredes rettigheder. Som et eksempel herpå kan nævnes indgåelse af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse med modtageren. 

Hvor der ikke er etableret en særlig ordning, kan der stadig ske overførsel af personoplysninger til en modtager i et usikkert tredjeland, såfremt der findes et særligt overførselsgrundlag. Det kan f.eks. ske ved indhentelse af samtykke, for opfyldelse af kontrakt med en virksomhed etableret i et usikkert tredjeland, og hvis det er nødvendigt i relation til et retskrav. De særlige overførselsgrundlag følger af databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1. 

Du kan få en kopi af det relevante overførselsgrundlag eller oplysning om, hvor det er blevet gjort tilgængeligt, ved at kontakte os. 


 1. Hvor dine personoplysninger stammer fra  

De personoplysninger, der er indsamlet om dig, kan f.eks. stamme fra brugen af de løsninger vi udbyder som leverandør. Det kan ligeledes stamme fra offentlige tilgængelig kilder, hvor dine personoplysninger er offentliggjorte.  


 1. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi sørger for, at dine personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til eller hvad der findes et administrativt sagligt behov for. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.  


 1. Automatiske afgørelser – hvis relevant 

Dine personoplysninger vil ikke være genstand for automatiske afgørelser, herunder profilering.

  

 1. Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække eventuelle samtykker tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.   


 1. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.   

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.   

Dine rettigheder er som følger: 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.   

Ret til berigtigelse (rettelse) 

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.   

Ret til sletning 

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling 

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.  

Vi bestræber os på, at vi efter modtagelsen af din indsigelse giver ovenstående oplysninger hurtigst muligt og til enhver tid indenfor den foreskrevne tidsfrist i databeskyttelsesforordningen.   

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  


 1. Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk