Lær om de forskellige software teknologier

Angular

Angular er et populært JavaScript-framework til udvikling af mobil- og webapplikationer. Det giver udviklere mulighed for at opbygge brugergrænseflader og applikationslogik ved hjælp af komponentbaseret arkitektur. Med Angular kan du oprette dynamiske og interaktive applikationer med en omfattende funktionalitet.

Angular udvikling
Angular udvikling
Angular udvikling
Angular udvikling
Angular udvikling

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion til Angular

1.1 Hvad er Angular?

Angular er et kraftfuldt open-source front-end webudviklingsframework, der er udviklet og vedligeholdt af Google. Det er designet til at gøre udvikling og testning af webapplikationer lettere ved at tilbyde et framework til klient-side model-view-controller (MVC) og model-view-ViewModel (MVVM) arkitekturer, sammen med komponenter der er almindeligt anvendt i rige internetapplikationer.

1.2 Historie og versioner

Angular blev oprindeligt udgivet i 2010 som AngularJS, der var baseret på JavaScript. I 2016 blev Angular 2 udgivet, hvilket var en komplet omskrivning af det oprindelige AngularJS, og blev skrevet i TypeScript med betydelige forbedringer og nye funktioner. Siden da er frameworket blevet kendt blot som "Angular", og udviklerne har fulgt en versionsplan, hvor nye større versioner udgives cirka hver sjette måned.

1.3 Kernefunktioner

Angular er kendt for sine rige funktioner, der inkluderer:

 • Komponentbaseret arkitektur: Opbygger brugergrænseflader ved hjælp af komponenter - genbrugelige, selvstændige dele af kode, der styrer en del af en applikations UI.

 • Two-way data binding: Synkroniserer automatisk data mellem model- og view-komponenterne, hvilket gør det nemmere at holde brugergrænsefladen og dataene synkroniserede uden yderligere indgreb.

 • Directives: Udvider HTML med nye attributter og tags, hvilket er kraftfuldt til at manipulere DOM og tilføje ny funktionalitet til webapplikationer.

 • Dependency Injection: Angular har et indbygget dependency injection (DI) framework, der forenkler udviklingen af applikationer ved at gøre klasserne mindre afhængige af hinanden.

 • Routing: Nem navigation mellem forskellige views og tilstande i en applikation.

 • Services: Delte tjenester, der kan genbruges i forskellige dele af applikationen.

 • Angular CLI: Et kraftfuldt kommandolinjeværktøj til at initialisere, udvikle, bygge og vedligeholde Angular-applikationer.

1.4 Anvendelsesområder

Angular anvendes bredt i både små og store skala-webprojekter. Dens robuste funktionssæt gør det især velegnet til at udvikle single-page applications (SPAs), hvor alt indholdet indlæses på én webside, og nye data hentes dynamisk efter behov.

Med denne indledende introduktion til Angular klarlagt, er grundlaget sat for at dykke dybere ned i de specifikke funktioner og implementeringer, som Angular tilbyder.

2. Arkitektur af Angular-applikationer

2.1 Overordnet arkitektur

Angular-applikationer følger en modulær arkitektur, hvor hver applikation er opdelt i flere logiske blokke kaldet moduler. Disse moduler kan indeholde komponenter, services, directives, pipes, og meget mere, som alle bidrager til funktionaliteten af applikationen.

2.2 Komponenter

Kernen i enhver Angular-applikation er dens komponenter. Hver komponent styrer en del af skærmen – et view – gennem dens tilknyttede template og logik.

 • Eksempel på en grundlæggende Angular-komponent: I dette eksempel definerer HelloComponent en enkel template, der viser en hilsen. @Componentdekorationen angiver metadata, herunder selektoren og templaten.

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-hello',
 template: `<h1>Hello, {{name}}!</h1>`,
})
export class HelloComponent {
 name: string = 'World';
}

2.3 Moduler

Angular-moduler (NgModule) hjælper med at organisere applikationen i sammenhængende funktionalitetsblokke. Hvert modul er en selvstændig enhed, der er ansvarlig for en del af applikationens funktionalitet og kan indeholde komponenter, services, directives, og mere.

 • Eksempel på et Angular-modul: Her definerer AppModule et modul, der deklarerer HelloComponent og importerer BrowserModule, som er nødvendigt for browserbaserede applikationer.

import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { HelloComponent } from './hello.component';

@NgModule({
 declarations: [HelloComponent],
 imports: [BrowserModule],
 bootstrap: [HelloComponent]
})
export class AppModule { }

2.4 Service og dependency injection

Services i Angular er klasser med en veldefineret formål og anvendelse, som data fetching, logging, eller data processing. Disse services kan genbruges på tværs af flere komponenter. Angular's dependency injection system gør det nemt at dele en serviceinstans blandt flere komponenter.

 • Eksempel på en service i Angular: Her definerer DataService en metode getData, som returnerer en streng. @Injectable dekorationen markerer denne klasse som en service, der kan injecteres.

import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class DataService {
 getData() {
  return 'This is data from a service';
 }
}

2.5 Routing

Angular's routing tillader applikationer at vise forskellige views til brugeren baseret på URL'en i browseren. Dette er afgørende for at skabe navigationsflow i en single-page application (SPA).

 • Konfiguration af Angular-routing: Dette routing-modul konfigurerer en rute, der viser HelloComponent, når URL-stien matcher '/hello'.

import { NgModule } from '@angular/core';
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
import { HelloComponent } from './hello.component';

const routes: Routes = [
 { path: 'hello', component: HelloComponent }
];

@NgModule({
 imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
 exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { }

Ved at forstå disse fundamentale arkitektoniske koncepter kan udviklere effektivt strukturere og skalere Angular-applikationer, samtidig med at de opretholder organisering og vedligeholdelighed.

3. Installation og opsætning

3.1 Forudsætninger

Før du starter med Angular, skal du sørge for at have Node.js og npm (Node Package Manager) installeret på din computer. Disse værktøjer er nødvendige for at kunne køre Angular CLI (Command Line Interface), som bruges til at oprette og administrere Angular-projekter.

3.2 Installation af Angular CLI

Angular CLI er et væsentligt værktøj, der hjælper med at oprette, udvikle, bygge og vedligeholde Angular-applikationer. Du kan installere Angular CLI globalt på din maskine ved hjælp af npm:

npm install -g @angular/cli

Dette giver dig adgang til ng kommandoer i din kommandolinje, hvilket er nødvendigt for at oprette og håndtere Angular-projekter.

3.3 Oprettelse af et nyt Angular-projekt

Når Angular CLI er installeret, kan du oprette et nyt Angular-projekt ved at køre følgende kommando:

ng new my-angular-app

Dette starter en guidet opsætning, der spørger dig om forskellige konfigurationsmuligheder for dit nye projekt, såsom om du vil inkludere Angular-routing og hvilken stylesheet-syntaks du foretrækker.

3.4 Struktur af et Angular-projekt

Et typisk Angular-projekt skabt af Angular CLI vil have følgende mappestruktur:

 • src/: Indeholder kildekoden til applikationen.

  • app/: Indeholder komponenterne, modulerne og servicene for din applikation.

  • assets/: En mappe til statiske ressourcer som billeder og andre filer.

  • environments/: Indeholder konfigurationsfiler for forskellige miljøer (udvikling, produktion, osv.).

 • node_modules/: Indeholder alle projektets npm-afhængigheder.

 • angular.json: Konfigurationsfil for Angular CLI.

 • package.json: Definerer projektets afhængigheder og scripts.

3.5 Kørsel af Angular-applikationen

For at se din nyligt oprettede Angular-applikation i aktion, naviger til projektets mappe og start udviklingsserveren:

cd my-angular-app 
ng serve

Dette vil kompilere applikationen og starte en lokal udviklingsserver. Som standard kan applikationen tilgås i en webbrowser ved at gå til http://localhost:4200.

3.6 Grundlæggende konfiguration

Efter projektets oprettelse kan du begynde at tilpasse din Angular-applikation. Angular CLI-projekter kommer med en række forudkonfigurerede indstillinger, der kan tilpasses yderligere ved at ændre angular.json og miljøspecifikke konfigurationsfiler, som giver en høj grad af fleksibilitet i håndtering af forskellige byggemiljøer og applikationsindstillinger.

Ved at følge disse trin får du en solid start på at arbejde med Angular og en stærk grundlæggende forståelse af, hvordan Angular-projekter er organiseret og administreres.

4. Komponenter og moduler

4.1 Komponenter

Komponenter er grundstenene i enhver Angular-applikation. De styrer en del af skærmen kaldet en view, som kan være alt fra en enkelt brugergrænsefladeelement til en hel side.

 • Opbygning af en komponent: En Angular-komponent består af tre hoveddele: en template, der definerer viewet; en klasse, der håndterer logikken; og metadata, som Angular bruger til at bestemme, hvordan komponenten skal behandles.

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
 title = 'My Angular App';
}

I dette eksempel definerer AppComponent en grundlæggende komponent, der binder en titel til en template, som vises i brugergrænsefladen.

4.2 Moduler

Moduler i Angular (NgModule) fungerer som containere, der grupperer relaterede komponenter, services, directives og pipes. Hvert Angular-projekt har mindst ét modul—roden modul, som ofte kaldes AppModule.

 • Opbygning af et modul:

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Her importeres BrowserModule, som er nødvendigt for applikationer, der kører i en browser. AppModule deklarerer AppComponent og markerer den som bootstrapping komponent, der indlæses, når applikationen starter.

4.3 Kommunikation mellem komponenter

Kommunikation mellem komponenter er en afgørende funktion i Angular og kan håndteres på flere måder, afhængigt af forholdet mellem komponenterne (forælder-barn, ikke-relateret osv.).

 • Input og Output dekorationer: Disse tillader data at flyde fra forældrekomponenter til børnekomponenter og omvendt via events.

// child.component.ts
import { Component, Input, Output, EventEmitter } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-child',
 template: `<h1>Hello, {{name}}!</h1>
       <button (click)="sendGreeting()">Send Greeting</button>`
})
export class ChildComponent {
 @Input() name: string;
 @Output() greeting = new EventEmitter<string>();

 sendGreeting() {
  this.greeting.emit('Hello from the child component!');
 }
}
// parent.component.html
<app-child [name]="parentName" (greeting)="handleGreeting($event)"><

// parent.component.ts
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-parent',
 templateUrl: './parent.component.html'
})
export class ParentComponent {
 parentName = 'Angular';

 handleGreeting(message: string) {
  console.log(message);
 }
}

I dette eksempel sender en børnekomponent en hilsen til dens forældrekomponent, som modtager og behandler beskeden.

Komponenter og moduler er kernen i Angulars arkitektur, og at forstå deres interaktioner og afhængigheder er nøglen til at opbygge effektive og velorganiserede Angular-applikationer.

5. Templates og databinding

5.1 Templates

Templates i Angular definerer HTML-markupen sammen med Angular-specific markup, såsom directives, binding markup, og template expressions. De fungerer som viewet i Angulars komponenter, hvor data og logik præsenteres til brugeren.

 • Eksempel på en simpel Angular-template: Her bruger template bindings {{ }} til at interpolere værdierne fra komponentklassen, så de vises i DOM'en.

<!-- app.component.html -->
<div>
 <h1>{{ title }}</h1>
 <p>{{ message }}</p>
</div>

5.2 Databinding

Databinding i Angular er en mekanisme, der tillader synkronisering af data mellem model og view-komponenter. Angular tilbyder fire former for databinding:

 • Interpolation: {{ value }} - Den mest almindelige form for databinding, der bruges til at indsætte en streng fra komponentens klasse til HTML-template.

 • Property Binding: [property]="value" - Bruges til at binde en værdi til en DOM-egenskab.

 • Event Binding: (event)="handler()" - Bruges til at lytte til begivenheder fra DOM'en og køre en handlerfunktion.

 • Two-Way Binding: [(ngModel)]="property" - Giver en måde at binde input-felter og andre formelementer direkte til komponentens egenskaber, der opdateres når brugeren interagerer med formularen.

 • Eksempel på databinding i en Angular-template:

<!-- app.component.html -->
<input [(ngModel)]="userName" placeholder="Enter your name">
<button (click)="greet()">Greet</button>
<p>Hello, {{ userName }}!</p>
// app.component.ts
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {
 userName: string = '';

 greet() {
  alert(`Hello, ${this.userName}!`);
 }
}

I dette eksempel anvendes two-way databinding med ngModel til at binde en input værdi til userName ejendommen i komponentklassen. Event binding bruges til at håndtere klik på knappen.

5.3 Brug af directives i templates

Angular-directives tillader manipulation af DOM'en direkte fra templates. Der er flere typer af directives, men de mest anvendte inkluderer strukturelle directives og attribut directives.

 • Strukturelle Directives: Ændrer layoutet ved at tilføje, fjerne og erstatte elementer i DOM'en. F.eks., ngIf og ngFor.

<div *ngIf="userName.length > 0">{{ userName }}</div>
<ul>
 <li *ngFor="let item of items">{{ item }}</li>
</ul>
 • Attribut Directives: Ændrer udseendet eller adfærden af et eksisterende element. F.eks., ngStyle og ngClass.

<div [ngStyle]="{'font-style': isItalic ? 'italic' : 'normal'}">This is styled text.</div>

Databinding og templates er hjørnestenene i Angulars komponentbaserede arkitektur, hvilket gør det nemt at bygge dynamiske og interaktive webapplikationer. Ved at udnytte disse kraftfulde funktioner kan udviklere effektivt oprette brugergrænseflader, der reagerer på brugerinput og -interaktioner.

6. Direktiver og pipes

6.1 Direktiver

Direktiver er unikke og kraftfulde funktioner i Angular, der giver mulighed for at manipulere DOM direkte fra template-filer. Der findes tre hovedtyper af direktiver i Angular: komponenter, strukturelle direktiver og attributdirektiver.

 • Komponenter: Teknisk set er hver komponent i Angular et direktiv med en template og en shadow DOM.

 • Strukturelle direktiver: Ændrer layoutet ved at tilføje, fjerne, eller erstatte elementer i DOM. Eksempler inkluderer ngIf, ngFor, og ngSwitch.

 • Attributdirektiver: Ændrer udseendet eller adfærden af et eksisterende element. For eksempel kan ngStyle og ngClass anvendes til dynamisk at ændre styling baseret på komponentens tilstand.

 • Eksempel på et attributdirektiv:

import { Directive, ElementRef, Input } from '@angular/core';

@Directive({
 selector: '[appHighlight]'
})
export class HighlightDirective {
 constructor(private el: ElementRef) {}

 @Input() set appHighlight(color: string) {
  this.el.nativeElement.style.backgroundColor = color;
 }
}

Dette attributdirektiv, HighlightDirective, tillader dynamisk ændring af baggrundsfarven på et DOM-element ved at binde en farveværdi.

6.2 Pipes

Pipes i Angular tillader dig at skrive display-værdier direkte i template-filerne, når dataene skal formateres før de vises. Angular kommer med flere indbyggede pipes og tillader også skabelsen af brugerdefinerede pipes.

 • Indbyggede pipes inkluderer:

  • date: Formaterer en dato værdi efter et givet format.

  • uppercase: Transformerer tekst til store bogstaver.

  • lowercase: Transformerer tekst til små bogstaver.

  • currency: Formaterer tal som valuta.

 • Eksempel på brug af en pipe:

<!-- app.component.html -->
<p>{{ today | date:'fullDate' }}</p>
<p>{{ 'hello world' | uppercase }}</p>
<p>{{ amount | currency:'USD':true }}</p>

I dette eksempel bruges date, uppercase, og currency pipes til at formatere datoen, tekst og tal værdier i templaten.

6.3 Skabelse af brugerdefinerede pipes

Du kan også skabe dine egne brugerdefinerede pipes for at tackle specifikke behov i din applikation.

 • Eksempel på en brugerdefineret pipe:

import { Pipe, PipeTransform } from '@angular/core';

@Pipe({
 name: 'exponentialStrength'
})
export class ExponentialStrengthPipe implements PipeTransform {
 transform(value: number, exponent?: number): number {
  return Math.pow(value, isNaN(exponent) ? 1 : exponent);
 }
}
<!-- app.component.html -->
<p>{{ 2 | exponentialStrength:10 }}</p>

Denne brugerdefinerede pipe, ExponentialStrengthPipe, tager en numerisk værdi og en eksponent, og returnerer værdien opløftet til eksponentens potens.

Direktiver og pipes er essentielle for at skabe dynamiske og interaktive Angular-applikationer. De tilbyder en deklarativ måde at manipulere DOM'en og formatere data på, hvilket gør kodebasen renere og lettere at vedligeholde.

7. Services og dependency injection

7.1 Services

Services i Angular er genbrugelige klasser med et klart defineret formål, der bruges til at udføre specifikke opgaver adskilt fra komponenterne. De spiller en central rolle i at opretholde en slank og effektiv komponentarkitektur ved at tilvejebringe datahåndtering, logik og funktionalitet, som kan deles på tværs af flere komponenter.

7.2 Formålet med services

Hovedformålet med services er at:

 • Indkapsle forretningslogik eller datatjenester, hvilket gør komponenterne lettere og fokuserede på deres primære opgaver (præsentation og brugerinteraktion).

 • Fremme genbrugelighed af kode ved at undgå gentagelse.

 • Forenkle testprocessen ved at isolere forskellige logikker i selvstændige enheder.

7.3 Eksempel på en Angular service

Her er et eksempel på en simpel service, der henter brugerdata fra en API:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class UserService {
 private apiUrl = '<https://api.example.com/users>';

 constructor(private http: HttpClient) {}

 getUsers(): Observable<any> {

I dette eksempel definerer UserService en metode getUsers, der bruger HttpClient til at lave en HTTP GET-anmodning. Denne service kan nu injiceres og bruges i enhver komponent inden for applikationen.

7.4 Dependency Injection (DI)

Dependency Injection er en designmønster, der bruges i Angular til at tilvejebringe nødvendige afhængigheder til komponenter og andre services. Angular's DI framework giver mulighed for at definere, hvordan og hvor afhængigheder skal leveres, hvilket gør applikationen mere modulær og testbar.

7.5 Konfigurering af DI

Angulars DI-system kræver, at afhængighederne bliver konfigureret korrekt for at sikre, at de korrekte instanser bliver leveret. Dette opnås ofte via @Injectable decorator, der markerer en klasse som en service, som kan injiceres.

 • Injicering af en service i en komponent:

import { Component } from '@angular/core';
import { UserService } from './user.service';

@Component({
 selector: 'app-user',
 template: `<div *ngFor="let user of users">{{ user.name }}</div>`
})
export class UserComponent {
 users: any = [];

 constructor(private userService: UserService) {
  this.userService.getUsers().subscribe(data => {
   this.users = data;
  });
 }
}

I dette eksempel injiceres UserService i UserComponent via konstruktøren. Komponenten bruger så denne service til at hente og vise brugerdata.

7.6 Fordele ved DI

Brugen af DI i Angular tilbyder flere fordele:

 • Reduceret kodekompleksitet: Ved at adskille ansvaret for datahåndtering fra komponenterne.

 • Forbedret testbarhed: Services kan nemt mockes eller erstattes i test.

 • Øget fleksibilitet: Komponenter bliver mindre afhængige af specifikke implementeringer.

Services og dependency injection er fundamentale for at bygge store og komplekse applikationer i Angular, da de hjælper med at administrere kodeafhængigheder effektivt og gør applikationen mere modulær og vedligeholdelsesvenlig.

8. Routing i Angular

Routing i Angular giver mulighed for navigation mellem forskellige visninger og komponenter i en enkelt side-applikation (SPA). Det er essentielt for at oprette brugergrænseflader, der føles flydende og reaktive uden hele tiden at genindlæse siden.

8.1 Konfigurering af Angular Router

Angular Router er en kraftfuld og fleksibel mekanisme til at håndtere navigation. Det konfigureres typisk i en dedikeret routing modul, der definerer ruter og deres tilknytning til komponenter.

 • Eksempel på Routing opsætning:

import { NgModule } from '@angular/core';
import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';
import { HomeComponent } from './home.component';
import { AboutComponent } from './about.component';

const routes: Routes = [
 { path: '', component: HomeComponent },
 { path: 'about', component: AboutComponent }
];

@NgModule({
 imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
 exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { }

Dette routing-modul opretter to ruter: en standardrute, der leder til HomeComponent, og en rute til /about, der leder til AboutComponent.

8.2 Linking og navigation

For at facilitere navigation i en Angular-applikation kan du bruge RouterLink direktivet i dine templates for at skabe navigerbare links.

 • Eksempel på brug af RouterLink:

<nav>
 <ul>
  <li><a routerLink="/">Home</a></li>
  <li><a routerLink="/about">About</a></li>
 </ul>
</nav>

Disse links vil opdatere URL'en og navigere til de tilsvarende komponenter uden at genindlæse siden.

8.3 Programmatisk navigation

Udover deklarativ navigation med RouterLink, tillader Angular også programmatisk navigation direkte fra komponentklasser ved brug af Router-servicen.

 • Eksempel på programmatisk navigation:

import { Component } from '@angular/core';
import { Router } from '@angular/router';

@Component({
 selector: 'app-login',
 template: `<button (click)="login()">Log In</button>`
})
export class LoginComponent {
 constructor(private router: Router) {}

 login() {
  // Logik for at tjekke login
  this.router.navigate(['/dashboard']);
 }
}

Her bruges Router-servicen til at navigere brugeren til en dashboard-rute, når login-knappen klikkes.

8.4 Router Guards

Router Guards tilbyder en måde at kontrollere adgangen til visse ruter baseret på vilkår såsom brugerens autentificeringsstatus eller rettigheder.

 • Eksempel på en enkel Auth Guard:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { CanActivate, Router, ActivatedRouteSnapshot, RouterStateSnapshot } from '@angular/router';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class AuthGuard implements CanActivate {
 constructor(private router: Router) {}

 canActivate(route: ActivatedRouteSnapshot, state: RouterStateSnapshot): boolean {
  if (this.isLoggedIn()) {
   return true;
  }
  this.router.navigate(['/login'], { queryParams: { returnUrl: state.url }});
  return false;
 }

 isLoggedIn(): boolean {
  // Tjek brugerens login status
  return false;
 }
}

Denne guard tjekker, om brugeren er logget ind, før den tillader adgang til en rute. Hvis ikke, bliver brugeren omdirigeret til login-siden.

Routing i Angular er en integreret del, der understøtter oprettelsen af rige, interaktive og let navigerbare single-page applikationer. Ved korrekt anvendelse kan det forbedre brugeroplevelsen betydeligt og bidrage til den overordnede struktur og sikkerhed i applikationen.

9. Formularer

Formularer er afgørende for interaktion i mange webapplikationer, og Angular tilbyder kraftfulde værktøjer til at håndtere formdata, validere brugerinput og reagere på brugerhandlinger på en effektiv måde. Angular understøtter to forskellige tilgange til at arbejde med formularer: template-drevne formularer og reaktive formularer.

9.1 Template-drevne formularer

Template-drevne formularer er nyttige for enkle scenarier og tillader dig at tilføje formularlogik direkte i dit HTML-template ved hjælp af directives.

 • Eksempel på en template-drevet formular:

<!-- app.component.html -->
<form #f="ngForm" (ngSubmit)="onSubmit(f.value)">
 <input type="text" name="username" ngModel required>
 <input type="password" name="password" ngModel required>
 <button type="submit">Submit</button>
</form>
// app.component.ts
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {
 onSubmit(formValue: any) {
  console.log(formValue);
 }
}

I dette eksempel anvendes ngModel for at binde inputfelterne til en formmodel, og formen håndteres af Angulars ngForm directive.

9.2 Reaktive formularer

Reaktive formularer giver mere fleksibilitet og kontrol ved at bruge en model-baseret tilgang til at definere formularer. Dette gør det nemmere at håndtere komplekse valideringer og dynamisk formularopbygning.

 • Eksempel på en reaktiv formular:

// app.component.ts
import { Component } from '@angular/core';
import { FormGroup, FormControl, Validators } from '@angular/forms';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {
 myForm: FormGroup;

 constructor() {
  this.myForm = new FormGroup({
   'username': new FormControl('', Validators.required),
   'password': new FormControl('', Validators.required)
  });
 }

 onSubmit() {
  console.log(this.myForm.value);
 }
}
<!-- app.component.html -->
<form [formGroup]="myForm" (ngSubmit)="onSubmit()">
 <input type="text" formControlName="username">
 <input type="password" formControlName="password">
 <button type="submit" [disabled]="!myForm.valid">Submit</button>
</form>

Her oprettes en FormGroup med to FormControl instanser, og hver kontrol er forbundet med et inputfelt i templaten. Formularen håndterer også validering direkte i modellen.

9.3 Validering i formularer

Angulars formularmodul understøtter en række indbyggede validatorer samt muligheden for at definere brugerdefinerede validatorer, hvilket gør det nemt at implementere komplekse forretningsregler.

9.4 Dynamiske formularer

En af de mest kraftfulde funktioner i Angulars reaktive formularer er evnen til dynamisk at tilføje eller fjerne formkontroller. Dette er især nyttigt i scenarier, hvor brugerinput bestemmer antallet af inputfelter.

Formularhåndtering i Angular er både alsidig og robust, hvilket giver udviklere de værktøjer, der er nødvendige for effektivt at samle, validere og behandle brugerinput i moderne webapplikationer.

10. Http-klient og asynkron datahåndtering

Angulars HttpClient modul tilbyder en kraftfuld og nem måde at kommunikere med eksterne HTTP-baserede API'er. Det bruges til at anmode om og modtage data fra servere, hvilket er afgørende for mange webapplikationer.

10.1 Opsætning af HttpClient

Før du kan bruge HttpClient, skal du importere HttpClientModule fra @angular/common/http i din Angular-applikations root modul, typisk i AppModule.

import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';
import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  HttpClientModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

10.2 Anvendelse af HttpClient

Når HttpClientModule er importeret, kan HttpClient injiceres og bruges i komponenter eller services for at foretage HTTP-anmodninger.

import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class DataService {
 private apiUrl = '<https://api.example.com/data>';

 constructor(private http: HttpClient) {}

 getData(): Observable<any> {

I denne serviceklasse anvendes HttpClient til at udføre en GET-anmodning til en given API. Resultatet returneres som en Observable, som kan abonneres på i en komponent.

10.3 Håndtering af asynkrone data

Angular integrerer naturligt med RxJS (Reactive Extensions for JavaScript), hvilket giver en kraftfuld model for håndtering af asynkrone operationer.

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { DataService } from './data.service';

@Component({
 selector: 'app-data',
 template: `<div *ngFor="let item of data">{{ item.name }}</div>`
})
export class DataComponent implements OnInit {
 data: any[] = [];

 constructor(private dataService: DataService) {}

 ngOnInit() {
  this.dataService.getData().subscribe({
   next: (data) => this.data = data,
   error: (err) => console.error('Failed to get data:', err)
  });
 }
}

Her abonneres der på data fra DataService, og når data ankommer, opdateres komponentens data array. Håndtering af fejl i abonnementet sikrer, at eventuelle anmodningsfejl håndteres på en brugervenlig måde.

10.4 Fejlhåndtering og retry-mekanismer

Når man arbejder med eksterne API'er, er det afgørende at implementere fejlhåndtering og eventuelt retry-mekanismer for at øge robustheden af applikationen.

import { catchError, retry } from 'rxjs/operators';

getData(): Observable<any> {
 return this.http.get(this.apiUrl).pipe(
  retry(3), // Prøv op til 3 gange, hvis der opstår en fejl
  catchError(this.handleError) // Håndter fejl efter alle retries
 );
}

private handleError(error: HttpErrorResponse) {
 console.error('Server error:', error);
 // Implementer en mere detaljeret fejlhåndtering og returnér en sikker værdi
 return throwError(() => new Error('Something bad happened; please try again later.'));
}

Ved at tilføje retry og catchError fra RxJS's operators, kan du lave robuste HTTP-anmodninger, der er bedre rustet til at håndtere netværksfejl og serverproblemer.

HttpClient i Angular tilbyder en moderne tilgang til HTTP-kommunikation, der er både kraftfuld og fleksibel, hvilket gør det til et ideelt valg for at interagere med eksterne API'er i moderne webapplikationer.

11. State management

I komplekse Angular-applikationer bliver håndteringen af applikationens tilstand (state) afgørende for at sikre en konsistent og pålidelig brugeroplevelse. State management refererer til teknikkerne og strategierne til centralt at opbevare og administrere applikationens tilstand på tværs af forskellige komponenter og moduler.

11.1 Behovet for State Management

I større Angular-applikationer, hvor mange komponenter interagerer og deler data, kan direkte komponent-til-komponent-kommunikation føre til en fragmenteret og uoverskuelig kodebase. State management frameworks hjælper med at centralisere og strømline tilstanden, hvilket gør dataflow og logik lettere at følge og vedligeholde.

11.2 Angular State Management løsninger

Angular har flere populære løsninger til state management:

 • Services og RxJS: En enkel tilgang, hvor Angular services kombineres med reaktive programmeringsmønstre fra RxJS til at opbevare og dele data.

 • NgRx: En Redux-inspireret bibliotek specielt designet til Angular, der bruger actions, reducers og effects til at håndtere og manipulere tilstanden på en forudsigelig måde.

 • Akita: Et mindre ceremonielt og mere objekt-orienteret state management bibliotek, der fokuserer på enkelhed og produktivitet.

 • NGXS: Et state management bibliotek, der kombinerer begreber fra både NgRx og Akita, og tilbyder en mere deklarativ tilgang til state management med brug af decorators.

11.3 Eksempel på State Management med NgRx

NgRx er en af de mest anvendte løsninger til komplekse Angular-applikationer. Det organiserer tilstanden og dens ændringer rundt om et centralt store, der opfører sig efter de veldefinerede regler for immutability og pure functions.

 • Opsætning af NgRx i en Angular-applikation:

// app.module.ts
import { StoreModule } from '@ngrx/store';
import { reducers, metaReducers } from './reducers';

@NgModule({
 imports: [
  StoreModule.forRoot(reducers, { metaReducers })
 ]
})
export class AppModule {}
 • Definering af actions og reducers:

// actions.ts
import { createAction, props } from '@ngrx/store';

export const loadItems = createAction('[Item List] Load Items');
export const addItem = createAction('[Item List] Add Item', props<{ item: string }>());

// reducers.ts
import { createReducer, on } from '@ngrx/store';
import { loadItems, addItem } from './actions';

export const initialState = { items: [] };

const _itemReducer = createReducer(
 initialState,
 on(loadItems, state => ({ ...state, loading: true })),
 on(addItem, (state, { item }) => ({ ...state, items: [...state.items, item], loading: false }))
);

export function itemReducer(state, action) {
 return _itemReducer(state, action);
}

11.4 Fordele ved at bruge State Management

Ved at bruge en state management løsning opnår Angular-udviklere:

 • Forudsigelighed: Alle tilstandsændringer er forudsigelige og kontrollerede via veldefinerede handlinger og reducers.

 • Maintainability: Centralisering af tilstanden gør det lettere at spore, debugge og ændre applikationens opførsel.

 • Performance: Effektiv opdatering af UI'en baseret på ændringer i tilstanden, ofte optimeret gennem teknikker som memoization.

State management er en essentiel del af moderne webapplikationsudvikling, især når applikationer vokser i størrelse og kompleksitet. Ved at vælge den rigtige løsning for din Angular-applikation kan du forbedre både udviklingsprocessen og slutbrugeroplevelsen.

12. Testning

Testning er en integreret del af udviklingsprocessen i Angular, hvilket sikrer, at applikationen fungerer korrekt og lever op til forventningerne. Angular tilbyder en række værktøjer og rammer, der gør det muligt for udviklere at skrive og udføre forskellige typer af tests.

12.1 Testtyper i Angular

Angular understøtter flere testtyper:

 • Unit Tests: Tester individuelle dele (såsom komponenter, services og hjælpere) isoleret fra resten af applikationen.

 • Integration Tests: Tester samspillet mellem flere dele af applikationen.

 • End-to-End (E2E) Tests: Tester hele applikationens flow som en bruger ville opleve det, ofte ved at køre tests i en browser.

12.2 Testværktøjer

Angular leveres med en række indbyggede testværktøjer og understøtter også tredjepartsværktøjer:

 • Karma: Et testrunner værktøj, der er designet til Angular og andre webapplikationer. Det tillader udførelse af tests i forskellige browsere og integreres godt med andre værktøjer som Jasmine.

 • Jasmine: Et populært behavior-driven development (BDD) framework for JavaScript, der giver en rig syntaks til at skrive tests.

 • Protractor: Et end-to-end testframework, som er optimeret til Angular. Det understøtter navigation som en rigtig bruger og tester applikationen i en rigtig browser.

 • TestBed: Et Angular-modul, der gør det nemmere at skrive robuste unit og integration tests ved at simulere og interagere med Angular-komponenter og services.

12.3 Eksempel på Unit Test i Angular

Her er et eksempel på en enkel unit test for en Angular-komponent, der bruger Jasmine og Karma:

import { TestBed, async } from '@angular/core/testing';
import { AppComponent } from './app.component';

describe('AppComponent', () => {
 beforeEach(async(() => {
  TestBed.configureTestingModule({
   declarations: [
    AppComponent
   ],
  }).compileComponents();
 }));

 it('should create the app', () => {
  const fixture = TestBed.createComponent(AppComponent);
  const app = fixture.debugElement.componentInstance;
  expect(app).toBeTruthy();
 });

 it(`should have as title 'angular-test'`, () => {
  const fixture = TestBed.createComponent(AppComponent);
  const app = fixture.debugElement.componentInstance;
  expect(app.title).toEqual('angular-test');
 });

 it('should render title in a h1 tag', () => {
  const fixture = TestBed.createComponent(AppComponent);
  fixture.detectChanges();
  const compiled = fixture.debugElement.nativeElement;
  expect(compiled.querySelector('h1').textContent).toContain('angular-test');
 });
});

Denne test sikrer, at komponenten oprettes korrekt, dens titel er indstillet som forventet, og at titlen vises korrekt i HTML-outputtet.

12.4 Fordele ved testning i Angular

Effektiv testning i Angular tilbyder flere fordele:

 • Forbedret kodekvalitet: Hjælper med at identificere og rette fejl tidligt i udviklingsprocessen.

 • Refaktoreringssikkerhed: Giver sikkerhed for at refaktoreringer ikke bryder eksisterende funktionalitet.

 • Dokumentation: Fungerer som en form for levende dokumentation for, hvordan applikationen skal opføre sig.

Testning er en afgørende del af at opretholde og udvikle store Angular-applikationer og sikrer, at applikationen forbliver robust og pålidelig over tid.

13. Deployment

Deployment er processen med at flytte en Angular-applikation fra et udviklingsmiljø til et produktionsmiljø, hvor den er tilgængelig for slutbrugere. Korrekt deployment er afgørende for applikationens succes og stabilitet.

13.1 Byggeprocessen

Før deployment skal Angular-applikationen bygges. Angular CLI tilbyder et kraftfuldt værktøj til at bygge applikationen for produktion, hvilket optimerer applikationen ved at reducere filstørrelser, anvende tree shaking for at fjerne ubrugt kode, og minificere filer for at forbedre load-tider.

 • Bygge en Angular-applikation til produktion: Dette kommando skaber en dist/ mappe indeholdende de byggede filer, klar til at blive deployet på en webserver.

ng build --prod

13.2 Deploymentmuligheder

Angular-applikationer kan deployes på en række hosting-tjenester og servere. Populære valg inkluderer:

 • Statisk web hosting services: Såsom Amazon S3, Firebase Hosting, og Netlify. Disse tjenester er ideelle for Angular-applikationer, da de tilbyder nemme deploymentprocesser, skalerbarhed og sikkerhed.

 • Traditionelle webservere: Såsom Apache og Nginx. Konfiguration af disse servere kan inkludere specifik opsætning for at omdirigere anmodninger til Angular-routeren korrekt.

13.3 Konfigurering af en webserver

Når du bruger servere som Nginx eller Apache, er det nødvendigt at konfigurere dem til korrekt at håndtere HTML5 pushstate-ruter:

 • Eksempel på Nginx-konfiguration: Denne konfiguration sikrer, at alle ruter i din Angular-applikation håndteres korrekt ved at sende anmodninger til din index.htmlfil, hvor Angular-routeren kan tage over.

server { 
 location / { 
  try_files $uri $uri/ /index.html; 
 } 
}

13.4 Sikkerhedsovervejelser

Ved deployment er det vigtigt at implementere sikkerhedsmæssige best practices, såsom:

 • HTTPS: Brug af SSL/TLS til at kryptere data, der sendes mellem brugeren og serveren.

 • Content Security Policy (CSP): En ekstra sikkerhedsforanstaltning for at forhindre blandt andet cross-site scripting (XSS) angreb.

13.5 Overvågning og vedligeholdelse

Efter at applikationen er gået live, er det vigtigt at overvåge dens ydeevne og opførsel for at sikre optimal drift. Værktøjer som Google Analytics, New Relic, eller Loggly kan bruges til at overvåge trafik, fejl, og andre vigtige metrics.

Deployment er den sidste, men en af de vigtigste faser i udviklingscyklussen for en Angular-applikation. Korrekt forberedelse og vedligeholdelse af deployments sikrer, at applikationen er sikker, hurtig, og tilgængelig for alle brugere.

14. Angular og mobiludvikling

Mens Angular primært er designet til at bygge webapplikationer, understøtter det også udviklingen af mobile apps gennem forskellige metoder og teknologier. Dette udvider Angulars anvendelighed til at omfatte en bred vifte af platforme, hvilket gør det til et alsidigt valg for fuld-stack applikationsudvikling.

14.1 Responsive web design

Angular-applikationer kan gøres mobile-venlige ved at implementere responsive designprincipper. Ved at anvende CSS frameworks som Bootstrap eller Angular Material, sammen med Angulars fleksible data-binding og komponentstruktur, kan udviklere skabe webapplikationer, der ser godt ud og fungerer glat på både desktop- og mobilplatforme.

 • Eksempel på responsivt layout med Angular Material: Her anvendes Angular Flex Layout for at skabe et responsivt design, der tilpasser sig skærmstørrelsen.

<div fxLayout="row" fxLayoutAlign="space-between center">
 <div fxFlex="100" fxFlex.gt-sm="50">Left Panel</div>
 <div fxFlex="100" fxFlex.gt-sm="50">Right Panel</div>
</div>

14.2 Progressive Web Apps (PWA)

Angular understøtter oprettelsen af Progressive Web Apps, hvilket er webapplikationer, der kan tilbyde en mere app-lignende brugeroplevelse. PWA'er er hurtige, pålidelige og i stand til at fungere offline. Angular tilbyder enkle metoder til at omdanne din applikation til en PWA ved hjælp af Service Workers.

 • Konfiguration af en Angular PWA: Denne kommando konfigurerer automatisk din Angular-applikation med de nødvendige filer og service worker opsætning, som er essentiel for at bygge en PWA.

ng add @angular/pwa

14.3 Native Apps med Angular

For at udvikle native mobile apps, kan Angular integreres med frameworks som NativeScript eller Ionic. Disse frameworks tillader udviklere at bruge Angulars værktøjer og komponent-modeller til at bygge applikationer, der ikke kun kører i en webbrowser, men også som native apps på iOS og Android.

 • Eksempel på en Angular + NativeScript app: I dette eksempel bruges Angular-komponenter sammen med NativeScript for at skabe en native app oplevelse.

import { Component } from "@angular/core";

@Component({
  selector: "Home",
  templateUrl: "./home.component.html",
})
export class HomeComponent {
  // Logik til hjemmesiden
}

14.4 Sammenfattende

Udvikling af mobile løsninger med Angular giver flere fordele, inklusive genbrug af kode, effektivitet i udviklingsprocessen, og en kohærent brugeroplevelse på tværs af web og mobile platforme. Ved at udnytte Angulars kapabiliteter, sammen med moderne værktøjer og teknologier, kan udviklere effektivt tilpasse og udvide deres applikationers rækkevidde til at omfatte mobile enheder.

15. Community og ressourcer

15.1 Udviklingen af Angular

Angular har siden sin oprindelse været under konstant udvikling og forbedring. Drevet af et team hos Google samt et stort community af bidragydere, fortsætter Angular med at modtage opdateringer, der tilføjer nye funktioner, forbedrer ydeevne og sikkerhed, og simplificerer udviklingsprocessen. Dette engagement til innovation sikrer, at Angular forbliver relevant og på forkanten inden for moderne webudvikling.

15.2 Community’ets rolle

Angulars community spiller en afgørende rolle i frameworkets succes og udvikling. Med tusindvis af udviklere og eksperter, der regelmæssigt bidrager til både kernen og økosystemet af tredjepartsbiblioteker, er Angular velstøttet og rig på ressourcer. Communityet hjælper også med at drive adoptionsraten ved at tilbyde uddannelse, support og best practices gennem konferencer, workshops, og online fora.

15.3 Bidrag og Open Source

Angular er open source og afhænger af sit community til at hjælpe med at forme sin fremtid. Udviklere opfordres til at bidrage gennem GitHub, hvor de kan rapportere fejl, foreslå funktioner, og indsende pull requests. Dette åbne samarbejde forbedrer ikke kun kvaliteten og sikkerheden i Angular, men det fremmer også en kultur af deling og læring.

15.4 Ressourcer for læring og udvikling

For dem, der ønsker at lære Angular eller forbedre deres færdigheder, tilbyder Angular og dets community et væld af læringsressourcer:

 • Officiel dokumentation: Altid opdateret og inkluderer en guide, tutorial, og avanceret indhold.

 • Online kurser: Platforme som Udemy, Coursera, og Pluralsight tilbyder kurser, der spænder fra begynder til avanceret niveau.

 • YouTube-kanaler og Blogs: Mange erfarne Angular-udviklere deler deres viden online, hvilket giver praktiske tips og dybdegående forklaringer.

15.5 Teknologiske trends

Angular tilpasser sig kontinuerligt til de nyeste teknologiske trends. Med den stigende popularitet af teknologier som AI, maskinlæring og Internet of Things (IoT), ser Angulars fremtid ud til at omfavne integrationen af disse teknologier for at tilbyde mere intelligente og interaktive webapplikationer.

16. Konklusion

Angular har cementeret sin position som en af de førende front-end udviklingsrammer på markedet. Med sin rige funktionalitet, stærke community-support, og kontinuerlige opdateringer fra Google, tilbyder Angular en robust platform for udvikling af dynamiske og skalerbare single-page applikationer (SPAs) samt andre komplekse webapplikationer.

16.1 Hovedpunkter om Angular:

 1. Modularitet og Komponentbaseret Arkitektur: Angulars modulopbyggede og komponentbaserede arkitektur gør det muligt for udviklere at bygge velorganiserede og vedligeholdelsesvenlige applikationer. Dette understøtter både små og store projektteams i at samarbejde effektivt.

 2. Two-Way Data Binding og Reactive Programming: Angulars two-way data binding og integration med RxJS tilbyder en effektiv måde at håndtere data på, hvilket sikrer en jævn og responsiv brugeroplevelse.

 3. Kraftfulde Udviklingsværktøjer: Angular CLI og andre værktøjer såsom Protractor og Angular Material hjælper med at streamline udviklingsprocessen og forbedre produktiviteten og effektiviteten i udviklingscyklussen.

 4. Support til Mobil- og PWA-Udvikling: Angulars evner udvides til mobilappudvikling gennem integration med teknologier som Ionic og NativeScript samt støtte til at bygge Progressive Web Apps (PWAs), hvilket gør det muligt for udviklere at nå brugere på tværs af platforme.

 5. Rigdom af Læringsressourcer: Med en bred vifte af dokumentation, tutorials, kurser og et aktivt community, er det relativt let for nye udviklere at komme i gang med at lære og anvende Angular i deres projekter.

 6. Fremtidssikret Teknologi: Med kontinuerlig støtte fra Google og konstante opdateringer og forbedringer, er Angular godt positioneret til at håndtere fremtidige webudviklingstendenser og -teknologier.

Angular er ikke kun et værktøj til at bygge applikationer, men en omfattende løsning designet til at møde de stigende krav fra moderne webudvikling. Uanset om det er at bygge responsive webdesigns, håndtere state effektivt, eller implementere komplekse forretningslogikker, tilbyder Angular de nødvendige kapabiliteter for at udviklere kan skabe kraftfulde og effektive webapplikationer. Mens teknologier vil fortsætte med at udvikle sig, vil Angular sandsynligvis forblive et vigtigt redskab i ethvert moderne webudviklers arsenal.

1. Introduktion til Angular

1.1 Hvad er Angular?

Angular er et kraftfuldt open-source front-end webudviklingsframework, der er udviklet og vedligeholdt af Google. Det er designet til at gøre udvikling og testning af webapplikationer lettere ved at tilbyde et framework til klient-side model-view-controller (MVC) og model-view-ViewModel (MVVM) arkitekturer, sammen med komponenter der er almindeligt anvendt i rige internetapplikationer.

1.2 Historie og versioner

Angular blev oprindeligt udgivet i 2010 som AngularJS, der var baseret på JavaScript. I 2016 blev Angular 2 udgivet, hvilket var en komplet omskrivning af det oprindelige AngularJS, og blev skrevet i TypeScript med betydelige forbedringer og nye funktioner. Siden da er frameworket blevet kendt blot som "Angular", og udviklerne har fulgt en versionsplan, hvor nye større versioner udgives cirka hver sjette måned.

1.3 Kernefunktioner

Angular er kendt for sine rige funktioner, der inkluderer:

 • Komponentbaseret arkitektur: Opbygger brugergrænseflader ved hjælp af komponenter - genbrugelige, selvstændige dele af kode, der styrer en del af en applikations UI.

 • Two-way data binding: Synkroniserer automatisk data mellem model- og view-komponenterne, hvilket gør det nemmere at holde brugergrænsefladen og dataene synkroniserede uden yderligere indgreb.

 • Directives: Udvider HTML med nye attributter og tags, hvilket er kraftfuldt til at manipulere DOM og tilføje ny funktionalitet til webapplikationer.

 • Dependency Injection: Angular har et indbygget dependency injection (DI) framework, der forenkler udviklingen af applikationer ved at gøre klasserne mindre afhængige af hinanden.

 • Routing: Nem navigation mellem forskellige views og tilstande i en applikation.

 • Services: Delte tjenester, der kan genbruges i forskellige dele af applikationen.

 • Angular CLI: Et kraftfuldt kommandolinjeværktøj til at initialisere, udvikle, bygge og vedligeholde Angular-applikationer.

1.4 Anvendelsesområder

Angular anvendes bredt i både små og store skala-webprojekter. Dens robuste funktionssæt gør det især velegnet til at udvikle single-page applications (SPAs), hvor alt indholdet indlæses på én webside, og nye data hentes dynamisk efter behov.

Med denne indledende introduktion til Angular klarlagt, er grundlaget sat for at dykke dybere ned i de specifikke funktioner og implementeringer, som Angular tilbyder.

2. Arkitektur af Angular-applikationer

2.1 Overordnet arkitektur

Angular-applikationer følger en modulær arkitektur, hvor hver applikation er opdelt i flere logiske blokke kaldet moduler. Disse moduler kan indeholde komponenter, services, directives, pipes, og meget mere, som alle bidrager til funktionaliteten af applikationen.

2.2 Komponenter

Kernen i enhver Angular-applikation er dens komponenter. Hver komponent styrer en del af skærmen – et view – gennem dens tilknyttede template og logik.

 • Eksempel på en grundlæggende Angular-komponent: I dette eksempel definerer HelloComponent en enkel template, der viser en hilsen. @Componentdekorationen angiver metadata, herunder selektoren og templaten.

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-hello',
 template: `<h1>Hello, {{name}}!</h1>`,
})
export class HelloComponent {
 name: string = 'World';
}

2.3 Moduler

Angular-moduler (NgModule) hjælper med at organisere applikationen i sammenhængende funktionalitetsblokke. Hvert modul er en selvstændig enhed, der er ansvarlig for en del af applikationens funktionalitet og kan indeholde komponenter, services, directives, og mere.

 • Eksempel på et Angular-modul: Her definerer AppModule et modul, der deklarerer HelloComponent og importerer BrowserModule, som er nødvendigt for browserbaserede applikationer.

import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { HelloComponent } from './hello.component';

@NgModule({
 declarations: [HelloComponent],
 imports: [BrowserModule],
 bootstrap: [HelloComponent]
})
export class AppModule { }

2.4 Service og dependency injection

Services i Angular er klasser med en veldefineret formål og anvendelse, som data fetching, logging, eller data processing. Disse services kan genbruges på tværs af flere komponenter. Angular's dependency injection system gør det nemt at dele en serviceinstans blandt flere komponenter.

 • Eksempel på en service i Angular: Her definerer DataService en metode getData, som returnerer en streng. @Injectable dekorationen markerer denne klasse som en service, der kan injecteres.

import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class DataService {
 getData() {
  return 'This is data from a service';
 }
}

2.5 Routing

Angular's routing tillader applikationer at vise forskellige views til brugeren baseret på URL'en i browseren. Dette er afgørende for at skabe navigationsflow i en single-page application (SPA).

 • Konfiguration af Angular-routing: Dette routing-modul konfigurerer en rute, der viser HelloComponent, når URL-stien matcher '/hello'.

import { NgModule } from '@angular/core';
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
import { HelloComponent } from './hello.component';

const routes: Routes = [
 { path: 'hello', component: HelloComponent }
];

@NgModule({
 imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
 exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { }

Ved at forstå disse fundamentale arkitektoniske koncepter kan udviklere effektivt strukturere og skalere Angular-applikationer, samtidig med at de opretholder organisering og vedligeholdelighed.

3. Installation og opsætning

3.1 Forudsætninger

Før du starter med Angular, skal du sørge for at have Node.js og npm (Node Package Manager) installeret på din computer. Disse værktøjer er nødvendige for at kunne køre Angular CLI (Command Line Interface), som bruges til at oprette og administrere Angular-projekter.

3.2 Installation af Angular CLI

Angular CLI er et væsentligt værktøj, der hjælper med at oprette, udvikle, bygge og vedligeholde Angular-applikationer. Du kan installere Angular CLI globalt på din maskine ved hjælp af npm:

npm install -g @angular/cli

Dette giver dig adgang til ng kommandoer i din kommandolinje, hvilket er nødvendigt for at oprette og håndtere Angular-projekter.

3.3 Oprettelse af et nyt Angular-projekt

Når Angular CLI er installeret, kan du oprette et nyt Angular-projekt ved at køre følgende kommando:

ng new my-angular-app

Dette starter en guidet opsætning, der spørger dig om forskellige konfigurationsmuligheder for dit nye projekt, såsom om du vil inkludere Angular-routing og hvilken stylesheet-syntaks du foretrækker.

3.4 Struktur af et Angular-projekt

Et typisk Angular-projekt skabt af Angular CLI vil have følgende mappestruktur:

 • src/: Indeholder kildekoden til applikationen.

  • app/: Indeholder komponenterne, modulerne og servicene for din applikation.

  • assets/: En mappe til statiske ressourcer som billeder og andre filer.

  • environments/: Indeholder konfigurationsfiler for forskellige miljøer (udvikling, produktion, osv.).

 • node_modules/: Indeholder alle projektets npm-afhængigheder.

 • angular.json: Konfigurationsfil for Angular CLI.

 • package.json: Definerer projektets afhængigheder og scripts.

3.5 Kørsel af Angular-applikationen

For at se din nyligt oprettede Angular-applikation i aktion, naviger til projektets mappe og start udviklingsserveren:

cd my-angular-app 
ng serve

Dette vil kompilere applikationen og starte en lokal udviklingsserver. Som standard kan applikationen tilgås i en webbrowser ved at gå til http://localhost:4200.

3.6 Grundlæggende konfiguration

Efter projektets oprettelse kan du begynde at tilpasse din Angular-applikation. Angular CLI-projekter kommer med en række forudkonfigurerede indstillinger, der kan tilpasses yderligere ved at ændre angular.json og miljøspecifikke konfigurationsfiler, som giver en høj grad af fleksibilitet i håndtering af forskellige byggemiljøer og applikationsindstillinger.

Ved at følge disse trin får du en solid start på at arbejde med Angular og en stærk grundlæggende forståelse af, hvordan Angular-projekter er organiseret og administreres.

4. Komponenter og moduler

4.1 Komponenter

Komponenter er grundstenene i enhver Angular-applikation. De styrer en del af skærmen kaldet en view, som kan være alt fra en enkelt brugergrænsefladeelement til en hel side.

 • Opbygning af en komponent: En Angular-komponent består af tre hoveddele: en template, der definerer viewet; en klasse, der håndterer logikken; og metadata, som Angular bruger til at bestemme, hvordan komponenten skal behandles.

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
 title = 'My Angular App';
}

I dette eksempel definerer AppComponent en grundlæggende komponent, der binder en titel til en template, som vises i brugergrænsefladen.

4.2 Moduler

Moduler i Angular (NgModule) fungerer som containere, der grupperer relaterede komponenter, services, directives og pipes. Hvert Angular-projekt har mindst ét modul—roden modul, som ofte kaldes AppModule.

 • Opbygning af et modul:

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Her importeres BrowserModule, som er nødvendigt for applikationer, der kører i en browser. AppModule deklarerer AppComponent og markerer den som bootstrapping komponent, der indlæses, når applikationen starter.

4.3 Kommunikation mellem komponenter

Kommunikation mellem komponenter er en afgørende funktion i Angular og kan håndteres på flere måder, afhængigt af forholdet mellem komponenterne (forælder-barn, ikke-relateret osv.).

 • Input og Output dekorationer: Disse tillader data at flyde fra forældrekomponenter til børnekomponenter og omvendt via events.

// child.component.ts
import { Component, Input, Output, EventEmitter } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-child',
 template: `<h1>Hello, {{name}}!</h1>
       <button (click)="sendGreeting()">Send Greeting</button>`
})
export class ChildComponent {
 @Input() name: string;
 @Output() greeting = new EventEmitter<string>();

 sendGreeting() {
  this.greeting.emit('Hello from the child component!');
 }
}
// parent.component.html
<app-child [name]="parentName" (greeting)="handleGreeting($event)"><

// parent.component.ts
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-parent',
 templateUrl: './parent.component.html'
})
export class ParentComponent {
 parentName = 'Angular';

 handleGreeting(message: string) {
  console.log(message);
 }
}

I dette eksempel sender en børnekomponent en hilsen til dens forældrekomponent, som modtager og behandler beskeden.

Komponenter og moduler er kernen i Angulars arkitektur, og at forstå deres interaktioner og afhængigheder er nøglen til at opbygge effektive og velorganiserede Angular-applikationer.

5. Templates og databinding

5.1 Templates

Templates i Angular definerer HTML-markupen sammen med Angular-specific markup, såsom directives, binding markup, og template expressions. De fungerer som viewet i Angulars komponenter, hvor data og logik præsenteres til brugeren.

 • Eksempel på en simpel Angular-template: Her bruger template bindings {{ }} til at interpolere værdierne fra komponentklassen, så de vises i DOM'en.

<!-- app.component.html -->
<div>
 <h1>{{ title }}</h1>
 <p>{{ message }}</p>
</div>

5.2 Databinding

Databinding i Angular er en mekanisme, der tillader synkronisering af data mellem model og view-komponenter. Angular tilbyder fire former for databinding:

 • Interpolation: {{ value }} - Den mest almindelige form for databinding, der bruges til at indsætte en streng fra komponentens klasse til HTML-template.

 • Property Binding: [property]="value" - Bruges til at binde en værdi til en DOM-egenskab.

 • Event Binding: (event)="handler()" - Bruges til at lytte til begivenheder fra DOM'en og køre en handlerfunktion.

 • Two-Way Binding: [(ngModel)]="property" - Giver en måde at binde input-felter og andre formelementer direkte til komponentens egenskaber, der opdateres når brugeren interagerer med formularen.

 • Eksempel på databinding i en Angular-template:

<!-- app.component.html -->
<input [(ngModel)]="userName" placeholder="Enter your name">
<button (click)="greet()">Greet</button>
<p>Hello, {{ userName }}!</p>
// app.component.ts
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {
 userName: string = '';

 greet() {
  alert(`Hello, ${this.userName}!`);
 }
}

I dette eksempel anvendes two-way databinding med ngModel til at binde en input værdi til userName ejendommen i komponentklassen. Event binding bruges til at håndtere klik på knappen.

5.3 Brug af directives i templates

Angular-directives tillader manipulation af DOM'en direkte fra templates. Der er flere typer af directives, men de mest anvendte inkluderer strukturelle directives og attribut directives.

 • Strukturelle Directives: Ændrer layoutet ved at tilføje, fjerne og erstatte elementer i DOM'en. F.eks., ngIf og ngFor.

<div *ngIf="userName.length > 0">{{ userName }}</div>
<ul>
 <li *ngFor="let item of items">{{ item }}</li>
</ul>
 • Attribut Directives: Ændrer udseendet eller adfærden af et eksisterende element. F.eks., ngStyle og ngClass.

<div [ngStyle]="{'font-style': isItalic ? 'italic' : 'normal'}">This is styled text.</div>

Databinding og templates er hjørnestenene i Angulars komponentbaserede arkitektur, hvilket gør det nemt at bygge dynamiske og interaktive webapplikationer. Ved at udnytte disse kraftfulde funktioner kan udviklere effektivt oprette brugergrænseflader, der reagerer på brugerinput og -interaktioner.

6. Direktiver og pipes

6.1 Direktiver

Direktiver er unikke og kraftfulde funktioner i Angular, der giver mulighed for at manipulere DOM direkte fra template-filer. Der findes tre hovedtyper af direktiver i Angular: komponenter, strukturelle direktiver og attributdirektiver.

 • Komponenter: Teknisk set er hver komponent i Angular et direktiv med en template og en shadow DOM.

 • Strukturelle direktiver: Ændrer layoutet ved at tilføje, fjerne, eller erstatte elementer i DOM. Eksempler inkluderer ngIf, ngFor, og ngSwitch.

 • Attributdirektiver: Ændrer udseendet eller adfærden af et eksisterende element. For eksempel kan ngStyle og ngClass anvendes til dynamisk at ændre styling baseret på komponentens tilstand.

 • Eksempel på et attributdirektiv:

import { Directive, ElementRef, Input } from '@angular/core';

@Directive({
 selector: '[appHighlight]'
})
export class HighlightDirective {
 constructor(private el: ElementRef) {}

 @Input() set appHighlight(color: string) {
  this.el.nativeElement.style.backgroundColor = color;
 }
}

Dette attributdirektiv, HighlightDirective, tillader dynamisk ændring af baggrundsfarven på et DOM-element ved at binde en farveværdi.

6.2 Pipes

Pipes i Angular tillader dig at skrive display-værdier direkte i template-filerne, når dataene skal formateres før de vises. Angular kommer med flere indbyggede pipes og tillader også skabelsen af brugerdefinerede pipes.

 • Indbyggede pipes inkluderer:

  • date: Formaterer en dato værdi efter et givet format.

  • uppercase: Transformerer tekst til store bogstaver.

  • lowercase: Transformerer tekst til små bogstaver.

  • currency: Formaterer tal som valuta.

 • Eksempel på brug af en pipe:

<!-- app.component.html -->
<p>{{ today | date:'fullDate' }}</p>
<p>{{ 'hello world' | uppercase }}</p>
<p>{{ amount | currency:'USD':true }}</p>

I dette eksempel bruges date, uppercase, og currency pipes til at formatere datoen, tekst og tal værdier i templaten.

6.3 Skabelse af brugerdefinerede pipes

Du kan også skabe dine egne brugerdefinerede pipes for at tackle specifikke behov i din applikation.

 • Eksempel på en brugerdefineret pipe:

import { Pipe, PipeTransform } from '@angular/core';

@Pipe({
 name: 'exponentialStrength'
})
export class ExponentialStrengthPipe implements PipeTransform {
 transform(value: number, exponent?: number): number {
  return Math.pow(value, isNaN(exponent) ? 1 : exponent);
 }
}
<!-- app.component.html -->
<p>{{ 2 | exponentialStrength:10 }}</p>

Denne brugerdefinerede pipe, ExponentialStrengthPipe, tager en numerisk værdi og en eksponent, og returnerer værdien opløftet til eksponentens potens.

Direktiver og pipes er essentielle for at skabe dynamiske og interaktive Angular-applikationer. De tilbyder en deklarativ måde at manipulere DOM'en og formatere data på, hvilket gør kodebasen renere og lettere at vedligeholde.

7. Services og dependency injection

7.1 Services

Services i Angular er genbrugelige klasser med et klart defineret formål, der bruges til at udføre specifikke opgaver adskilt fra komponenterne. De spiller en central rolle i at opretholde en slank og effektiv komponentarkitektur ved at tilvejebringe datahåndtering, logik og funktionalitet, som kan deles på tværs af flere komponenter.

7.2 Formålet med services

Hovedformålet med services er at:

 • Indkapsle forretningslogik eller datatjenester, hvilket gør komponenterne lettere og fokuserede på deres primære opgaver (præsentation og brugerinteraktion).

 • Fremme genbrugelighed af kode ved at undgå gentagelse.

 • Forenkle testprocessen ved at isolere forskellige logikker i selvstændige enheder.

7.3 Eksempel på en Angular service

Her er et eksempel på en simpel service, der henter brugerdata fra en API:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class UserService {
 private apiUrl = '<https://api.example.com/users>';

 constructor(private http: HttpClient) {}

 getUsers(): Observable<any> {

I dette eksempel definerer UserService en metode getUsers, der bruger HttpClient til at lave en HTTP GET-anmodning. Denne service kan nu injiceres og bruges i enhver komponent inden for applikationen.

7.4 Dependency Injection (DI)

Dependency Injection er en designmønster, der bruges i Angular til at tilvejebringe nødvendige afhængigheder til komponenter og andre services. Angular's DI framework giver mulighed for at definere, hvordan og hvor afhængigheder skal leveres, hvilket gør applikationen mere modulær og testbar.

7.5 Konfigurering af DI

Angulars DI-system kræver, at afhængighederne bliver konfigureret korrekt for at sikre, at de korrekte instanser bliver leveret. Dette opnås ofte via @Injectable decorator, der markerer en klasse som en service, som kan injiceres.

 • Injicering af en service i en komponent:

import { Component } from '@angular/core';
import { UserService } from './user.service';

@Component({
 selector: 'app-user',
 template: `<div *ngFor="let user of users">{{ user.name }}</div>`
})
export class UserComponent {
 users: any = [];

 constructor(private userService: UserService) {
  this.userService.getUsers().subscribe(data => {
   this.users = data;
  });
 }
}

I dette eksempel injiceres UserService i UserComponent via konstruktøren. Komponenten bruger så denne service til at hente og vise brugerdata.

7.6 Fordele ved DI

Brugen af DI i Angular tilbyder flere fordele:

 • Reduceret kodekompleksitet: Ved at adskille ansvaret for datahåndtering fra komponenterne.

 • Forbedret testbarhed: Services kan nemt mockes eller erstattes i test.

 • Øget fleksibilitet: Komponenter bliver mindre afhængige af specifikke implementeringer.

Services og dependency injection er fundamentale for at bygge store og komplekse applikationer i Angular, da de hjælper med at administrere kodeafhængigheder effektivt og gør applikationen mere modulær og vedligeholdelsesvenlig.

8. Routing i Angular

Routing i Angular giver mulighed for navigation mellem forskellige visninger og komponenter i en enkelt side-applikation (SPA). Det er essentielt for at oprette brugergrænseflader, der føles flydende og reaktive uden hele tiden at genindlæse siden.

8.1 Konfigurering af Angular Router

Angular Router er en kraftfuld og fleksibel mekanisme til at håndtere navigation. Det konfigureres typisk i en dedikeret routing modul, der definerer ruter og deres tilknytning til komponenter.

 • Eksempel på Routing opsætning:

import { NgModule } from '@angular/core';
import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';
import { HomeComponent } from './home.component';
import { AboutComponent } from './about.component';

const routes: Routes = [
 { path: '', component: HomeComponent },
 { path: 'about', component: AboutComponent }
];

@NgModule({
 imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
 exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { }

Dette routing-modul opretter to ruter: en standardrute, der leder til HomeComponent, og en rute til /about, der leder til AboutComponent.

8.2 Linking og navigation

For at facilitere navigation i en Angular-applikation kan du bruge RouterLink direktivet i dine templates for at skabe navigerbare links.

 • Eksempel på brug af RouterLink:

<nav>
 <ul>
  <li><a routerLink="/">Home</a></li>
  <li><a routerLink="/about">About</a></li>
 </ul>
</nav>

Disse links vil opdatere URL'en og navigere til de tilsvarende komponenter uden at genindlæse siden.

8.3 Programmatisk navigation

Udover deklarativ navigation med RouterLink, tillader Angular også programmatisk navigation direkte fra komponentklasser ved brug af Router-servicen.

 • Eksempel på programmatisk navigation:

import { Component } from '@angular/core';
import { Router } from '@angular/router';

@Component({
 selector: 'app-login',
 template: `<button (click)="login()">Log In</button>`
})
export class LoginComponent {
 constructor(private router: Router) {}

 login() {
  // Logik for at tjekke login
  this.router.navigate(['/dashboard']);
 }
}

Her bruges Router-servicen til at navigere brugeren til en dashboard-rute, når login-knappen klikkes.

8.4 Router Guards

Router Guards tilbyder en måde at kontrollere adgangen til visse ruter baseret på vilkår såsom brugerens autentificeringsstatus eller rettigheder.

 • Eksempel på en enkel Auth Guard:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { CanActivate, Router, ActivatedRouteSnapshot, RouterStateSnapshot } from '@angular/router';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class AuthGuard implements CanActivate {
 constructor(private router: Router) {}

 canActivate(route: ActivatedRouteSnapshot, state: RouterStateSnapshot): boolean {
  if (this.isLoggedIn()) {
   return true;
  }
  this.router.navigate(['/login'], { queryParams: { returnUrl: state.url }});
  return false;
 }

 isLoggedIn(): boolean {
  // Tjek brugerens login status
  return false;
 }
}

Denne guard tjekker, om brugeren er logget ind, før den tillader adgang til en rute. Hvis ikke, bliver brugeren omdirigeret til login-siden.

Routing i Angular er en integreret del, der understøtter oprettelsen af rige, interaktive og let navigerbare single-page applikationer. Ved korrekt anvendelse kan det forbedre brugeroplevelsen betydeligt og bidrage til den overordnede struktur og sikkerhed i applikationen.

9. Formularer

Formularer er afgørende for interaktion i mange webapplikationer, og Angular tilbyder kraftfulde værktøjer til at håndtere formdata, validere brugerinput og reagere på brugerhandlinger på en effektiv måde. Angular understøtter to forskellige tilgange til at arbejde med formularer: template-drevne formularer og reaktive formularer.

9.1 Template-drevne formularer

Template-drevne formularer er nyttige for enkle scenarier og tillader dig at tilføje formularlogik direkte i dit HTML-template ved hjælp af directives.

 • Eksempel på en template-drevet formular:

<!-- app.component.html -->
<form #f="ngForm" (ngSubmit)="onSubmit(f.value)">
 <input type="text" name="username" ngModel required>
 <input type="password" name="password" ngModel required>
 <button type="submit">Submit</button>
</form>
// app.component.ts
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {
 onSubmit(formValue: any) {
  console.log(formValue);
 }
}

I dette eksempel anvendes ngModel for at binde inputfelterne til en formmodel, og formen håndteres af Angulars ngForm directive.

9.2 Reaktive formularer

Reaktive formularer giver mere fleksibilitet og kontrol ved at bruge en model-baseret tilgang til at definere formularer. Dette gør det nemmere at håndtere komplekse valideringer og dynamisk formularopbygning.

 • Eksempel på en reaktiv formular:

// app.component.ts
import { Component } from '@angular/core';
import { FormGroup, FormControl, Validators } from '@angular/forms';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {
 myForm: FormGroup;

 constructor() {
  this.myForm = new FormGroup({
   'username': new FormControl('', Validators.required),
   'password': new FormControl('', Validators.required)
  });
 }

 onSubmit() {
  console.log(this.myForm.value);
 }
}
<!-- app.component.html -->
<form [formGroup]="myForm" (ngSubmit)="onSubmit()">
 <input type="text" formControlName="username">
 <input type="password" formControlName="password">
 <button type="submit" [disabled]="!myForm.valid">Submit</button>
</form>

Her oprettes en FormGroup med to FormControl instanser, og hver kontrol er forbundet med et inputfelt i templaten. Formularen håndterer også validering direkte i modellen.

9.3 Validering i formularer

Angulars formularmodul understøtter en række indbyggede validatorer samt muligheden for at definere brugerdefinerede validatorer, hvilket gør det nemt at implementere komplekse forretningsregler.

9.4 Dynamiske formularer

En af de mest kraftfulde funktioner i Angulars reaktive formularer er evnen til dynamisk at tilføje eller fjerne formkontroller. Dette er især nyttigt i scenarier, hvor brugerinput bestemmer antallet af inputfelter.

Formularhåndtering i Angular er både alsidig og robust, hvilket giver udviklere de værktøjer, der er nødvendige for effektivt at samle, validere og behandle brugerinput i moderne webapplikationer.

10. Http-klient og asynkron datahåndtering

Angulars HttpClient modul tilbyder en kraftfuld og nem måde at kommunikere med eksterne HTTP-baserede API'er. Det bruges til at anmode om og modtage data fra servere, hvilket er afgørende for mange webapplikationer.

10.1 Opsætning af HttpClient

Før du kan bruge HttpClient, skal du importere HttpClientModule fra @angular/common/http i din Angular-applikations root modul, typisk i AppModule.

import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';
import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  HttpClientModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

10.2 Anvendelse af HttpClient

Når HttpClientModule er importeret, kan HttpClient injiceres og bruges i komponenter eller services for at foretage HTTP-anmodninger.

import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class DataService {
 private apiUrl = '<https://api.example.com/data>';

 constructor(private http: HttpClient) {}

 getData(): Observable<any> {

I denne serviceklasse anvendes HttpClient til at udføre en GET-anmodning til en given API. Resultatet returneres som en Observable, som kan abonneres på i en komponent.

10.3 Håndtering af asynkrone data

Angular integrerer naturligt med RxJS (Reactive Extensions for JavaScript), hvilket giver en kraftfuld model for håndtering af asynkrone operationer.

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { DataService } from './data.service';

@Component({
 selector: 'app-data',
 template: `<div *ngFor="let item of data">{{ item.name }}</div>`
})
export class DataComponent implements OnInit {
 data: any[] = [];

 constructor(private dataService: DataService) {}

 ngOnInit() {
  this.dataService.getData().subscribe({
   next: (data) => this.data = data,
   error: (err) => console.error('Failed to get data:', err)
  });
 }
}

Her abonneres der på data fra DataService, og når data ankommer, opdateres komponentens data array. Håndtering af fejl i abonnementet sikrer, at eventuelle anmodningsfejl håndteres på en brugervenlig måde.

10.4 Fejlhåndtering og retry-mekanismer

Når man arbejder med eksterne API'er, er det afgørende at implementere fejlhåndtering og eventuelt retry-mekanismer for at øge robustheden af applikationen.

import { catchError, retry } from 'rxjs/operators';

getData(): Observable<any> {
 return this.http.get(this.apiUrl).pipe(
  retry(3), // Prøv op til 3 gange, hvis der opstår en fejl
  catchError(this.handleError) // Håndter fejl efter alle retries
 );
}

private handleError(error: HttpErrorResponse) {
 console.error('Server error:', error);
 // Implementer en mere detaljeret fejlhåndtering og returnér en sikker værdi
 return throwError(() => new Error('Something bad happened; please try again later.'));
}

Ved at tilføje retry og catchError fra RxJS's operators, kan du lave robuste HTTP-anmodninger, der er bedre rustet til at håndtere netværksfejl og serverproblemer.

HttpClient i Angular tilbyder en moderne tilgang til HTTP-kommunikation, der er både kraftfuld og fleksibel, hvilket gør det til et ideelt valg for at interagere med eksterne API'er i moderne webapplikationer.

11. State management

I komplekse Angular-applikationer bliver håndteringen af applikationens tilstand (state) afgørende for at sikre en konsistent og pålidelig brugeroplevelse. State management refererer til teknikkerne og strategierne til centralt at opbevare og administrere applikationens tilstand på tværs af forskellige komponenter og moduler.

11.1 Behovet for State Management

I større Angular-applikationer, hvor mange komponenter interagerer og deler data, kan direkte komponent-til-komponent-kommunikation føre til en fragmenteret og uoverskuelig kodebase. State management frameworks hjælper med at centralisere og strømline tilstanden, hvilket gør dataflow og logik lettere at følge og vedligeholde.

11.2 Angular State Management løsninger

Angular har flere populære løsninger til state management:

 • Services og RxJS: En enkel tilgang, hvor Angular services kombineres med reaktive programmeringsmønstre fra RxJS til at opbevare og dele data.

 • NgRx: En Redux-inspireret bibliotek specielt designet til Angular, der bruger actions, reducers og effects til at håndtere og manipulere tilstanden på en forudsigelig måde.

 • Akita: Et mindre ceremonielt og mere objekt-orienteret state management bibliotek, der fokuserer på enkelhed og produktivitet.

 • NGXS: Et state management bibliotek, der kombinerer begreber fra både NgRx og Akita, og tilbyder en mere deklarativ tilgang til state management med brug af decorators.

11.3 Eksempel på State Management med NgRx

NgRx er en af de mest anvendte løsninger til komplekse Angular-applikationer. Det organiserer tilstanden og dens ændringer rundt om et centralt store, der opfører sig efter de veldefinerede regler for immutability og pure functions.

 • Opsætning af NgRx i en Angular-applikation:

// app.module.ts
import { StoreModule } from '@ngrx/store';
import { reducers, metaReducers } from './reducers';

@NgModule({
 imports: [
  StoreModule.forRoot(reducers, { metaReducers })
 ]
})
export class AppModule {}
 • Definering af actions og reducers:

// actions.ts
import { createAction, props } from '@ngrx/store';

export const loadItems = createAction('[Item List] Load Items');
export const addItem = createAction('[Item List] Add Item', props<{ item: string }>());

// reducers.ts
import { createReducer, on } from '@ngrx/store';
import { loadItems, addItem } from './actions';

export const initialState = { items: [] };

const _itemReducer = createReducer(
 initialState,
 on(loadItems, state => ({ ...state, loading: true })),
 on(addItem, (state, { item }) => ({ ...state, items: [...state.items, item], loading: false }))
);

export function itemReducer(state, action) {
 return _itemReducer(state, action);
}

11.4 Fordele ved at bruge State Management

Ved at bruge en state management løsning opnår Angular-udviklere:

 • Forudsigelighed: Alle tilstandsændringer er forudsigelige og kontrollerede via veldefinerede handlinger og reducers.

 • Maintainability: Centralisering af tilstanden gør det lettere at spore, debugge og ændre applikationens opførsel.

 • Performance: Effektiv opdatering af UI'en baseret på ændringer i tilstanden, ofte optimeret gennem teknikker som memoization.

State management er en essentiel del af moderne webapplikationsudvikling, især når applikationer vokser i størrelse og kompleksitet. Ved at vælge den rigtige løsning for din Angular-applikation kan du forbedre både udviklingsprocessen og slutbrugeroplevelsen.

12. Testning

Testning er en integreret del af udviklingsprocessen i Angular, hvilket sikrer, at applikationen fungerer korrekt og lever op til forventningerne. Angular tilbyder en række værktøjer og rammer, der gør det muligt for udviklere at skrive og udføre forskellige typer af tests.

12.1 Testtyper i Angular

Angular understøtter flere testtyper:

 • Unit Tests: Tester individuelle dele (såsom komponenter, services og hjælpere) isoleret fra resten af applikationen.

 • Integration Tests: Tester samspillet mellem flere dele af applikationen.

 • End-to-End (E2E) Tests: Tester hele applikationens flow som en bruger ville opleve det, ofte ved at køre tests i en browser.

12.2 Testværktøjer

Angular leveres med en række indbyggede testværktøjer og understøtter også tredjepartsværktøjer:

 • Karma: Et testrunner værktøj, der er designet til Angular og andre webapplikationer. Det tillader udførelse af tests i forskellige browsere og integreres godt med andre værktøjer som Jasmine.

 • Jasmine: Et populært behavior-driven development (BDD) framework for JavaScript, der giver en rig syntaks til at skrive tests.

 • Protractor: Et end-to-end testframework, som er optimeret til Angular. Det understøtter navigation som en rigtig bruger og tester applikationen i en rigtig browser.

 • TestBed: Et Angular-modul, der gør det nemmere at skrive robuste unit og integration tests ved at simulere og interagere med Angular-komponenter og services.

12.3 Eksempel på Unit Test i Angular

Her er et eksempel på en enkel unit test for en Angular-komponent, der bruger Jasmine og Karma:

import { TestBed, async } from '@angular/core/testing';
import { AppComponent } from './app.component';

describe('AppComponent', () => {
 beforeEach(async(() => {
  TestBed.configureTestingModule({
   declarations: [
    AppComponent
   ],
  }).compileComponents();
 }));

 it('should create the app', () => {
  const fixture = TestBed.createComponent(AppComponent);
  const app = fixture.debugElement.componentInstance;
  expect(app).toBeTruthy();
 });

 it(`should have as title 'angular-test'`, () => {
  const fixture = TestBed.createComponent(AppComponent);
  const app = fixture.debugElement.componentInstance;
  expect(app.title).toEqual('angular-test');
 });

 it('should render title in a h1 tag', () => {
  const fixture = TestBed.createComponent(AppComponent);
  fixture.detectChanges();
  const compiled = fixture.debugElement.nativeElement;
  expect(compiled.querySelector('h1').textContent).toContain('angular-test');
 });
});

Denne test sikrer, at komponenten oprettes korrekt, dens titel er indstillet som forventet, og at titlen vises korrekt i HTML-outputtet.

12.4 Fordele ved testning i Angular

Effektiv testning i Angular tilbyder flere fordele:

 • Forbedret kodekvalitet: Hjælper med at identificere og rette fejl tidligt i udviklingsprocessen.

 • Refaktoreringssikkerhed: Giver sikkerhed for at refaktoreringer ikke bryder eksisterende funktionalitet.

 • Dokumentation: Fungerer som en form for levende dokumentation for, hvordan applikationen skal opføre sig.

Testning er en afgørende del af at opretholde og udvikle store Angular-applikationer og sikrer, at applikationen forbliver robust og pålidelig over tid.

13. Deployment

Deployment er processen med at flytte en Angular-applikation fra et udviklingsmiljø til et produktionsmiljø, hvor den er tilgængelig for slutbrugere. Korrekt deployment er afgørende for applikationens succes og stabilitet.

13.1 Byggeprocessen

Før deployment skal Angular-applikationen bygges. Angular CLI tilbyder et kraftfuldt værktøj til at bygge applikationen for produktion, hvilket optimerer applikationen ved at reducere filstørrelser, anvende tree shaking for at fjerne ubrugt kode, og minificere filer for at forbedre load-tider.

 • Bygge en Angular-applikation til produktion: Dette kommando skaber en dist/ mappe indeholdende de byggede filer, klar til at blive deployet på en webserver.

ng build --prod

13.2 Deploymentmuligheder

Angular-applikationer kan deployes på en række hosting-tjenester og servere. Populære valg inkluderer:

 • Statisk web hosting services: Såsom Amazon S3, Firebase Hosting, og Netlify. Disse tjenester er ideelle for Angular-applikationer, da de tilbyder nemme deploymentprocesser, skalerbarhed og sikkerhed.

 • Traditionelle webservere: Såsom Apache og Nginx. Konfiguration af disse servere kan inkludere specifik opsætning for at omdirigere anmodninger til Angular-routeren korrekt.

13.3 Konfigurering af en webserver

Når du bruger servere som Nginx eller Apache, er det nødvendigt at konfigurere dem til korrekt at håndtere HTML5 pushstate-ruter:

 • Eksempel på Nginx-konfiguration: Denne konfiguration sikrer, at alle ruter i din Angular-applikation håndteres korrekt ved at sende anmodninger til din index.htmlfil, hvor Angular-routeren kan tage over.

server { 
 location / { 
  try_files $uri $uri/ /index.html; 
 } 
}

13.4 Sikkerhedsovervejelser

Ved deployment er det vigtigt at implementere sikkerhedsmæssige best practices, såsom:

 • HTTPS: Brug af SSL/TLS til at kryptere data, der sendes mellem brugeren og serveren.

 • Content Security Policy (CSP): En ekstra sikkerhedsforanstaltning for at forhindre blandt andet cross-site scripting (XSS) angreb.

13.5 Overvågning og vedligeholdelse

Efter at applikationen er gået live, er det vigtigt at overvåge dens ydeevne og opførsel for at sikre optimal drift. Værktøjer som Google Analytics, New Relic, eller Loggly kan bruges til at overvåge trafik, fejl, og andre vigtige metrics.

Deployment er den sidste, men en af de vigtigste faser i udviklingscyklussen for en Angular-applikation. Korrekt forberedelse og vedligeholdelse af deployments sikrer, at applikationen er sikker, hurtig, og tilgængelig for alle brugere.

14. Angular og mobiludvikling

Mens Angular primært er designet til at bygge webapplikationer, understøtter det også udviklingen af mobile apps gennem forskellige metoder og teknologier. Dette udvider Angulars anvendelighed til at omfatte en bred vifte af platforme, hvilket gør det til et alsidigt valg for fuld-stack applikationsudvikling.

14.1 Responsive web design

Angular-applikationer kan gøres mobile-venlige ved at implementere responsive designprincipper. Ved at anvende CSS frameworks som Bootstrap eller Angular Material, sammen med Angulars fleksible data-binding og komponentstruktur, kan udviklere skabe webapplikationer, der ser godt ud og fungerer glat på både desktop- og mobilplatforme.

 • Eksempel på responsivt layout med Angular Material: Her anvendes Angular Flex Layout for at skabe et responsivt design, der tilpasser sig skærmstørrelsen.

<div fxLayout="row" fxLayoutAlign="space-between center">
 <div fxFlex="100" fxFlex.gt-sm="50">Left Panel</div>
 <div fxFlex="100" fxFlex.gt-sm="50">Right Panel</div>
</div>

14.2 Progressive Web Apps (PWA)

Angular understøtter oprettelsen af Progressive Web Apps, hvilket er webapplikationer, der kan tilbyde en mere app-lignende brugeroplevelse. PWA'er er hurtige, pålidelige og i stand til at fungere offline. Angular tilbyder enkle metoder til at omdanne din applikation til en PWA ved hjælp af Service Workers.

 • Konfiguration af en Angular PWA: Denne kommando konfigurerer automatisk din Angular-applikation med de nødvendige filer og service worker opsætning, som er essentiel for at bygge en PWA.

ng add @angular/pwa

14.3 Native Apps med Angular

For at udvikle native mobile apps, kan Angular integreres med frameworks som NativeScript eller Ionic. Disse frameworks tillader udviklere at bruge Angulars værktøjer og komponent-modeller til at bygge applikationer, der ikke kun kører i en webbrowser, men også som native apps på iOS og Android.

 • Eksempel på en Angular + NativeScript app: I dette eksempel bruges Angular-komponenter sammen med NativeScript for at skabe en native app oplevelse.

import { Component } from "@angular/core";

@Component({
  selector: "Home",
  templateUrl: "./home.component.html",
})
export class HomeComponent {
  // Logik til hjemmesiden
}

14.4 Sammenfattende

Udvikling af mobile løsninger med Angular giver flere fordele, inklusive genbrug af kode, effektivitet i udviklingsprocessen, og en kohærent brugeroplevelse på tværs af web og mobile platforme. Ved at udnytte Angulars kapabiliteter, sammen med moderne værktøjer og teknologier, kan udviklere effektivt tilpasse og udvide deres applikationers rækkevidde til at omfatte mobile enheder.

15. Community og ressourcer

15.1 Udviklingen af Angular

Angular har siden sin oprindelse været under konstant udvikling og forbedring. Drevet af et team hos Google samt et stort community af bidragydere, fortsætter Angular med at modtage opdateringer, der tilføjer nye funktioner, forbedrer ydeevne og sikkerhed, og simplificerer udviklingsprocessen. Dette engagement til innovation sikrer, at Angular forbliver relevant og på forkanten inden for moderne webudvikling.

15.2 Community’ets rolle

Angulars community spiller en afgørende rolle i frameworkets succes og udvikling. Med tusindvis af udviklere og eksperter, der regelmæssigt bidrager til både kernen og økosystemet af tredjepartsbiblioteker, er Angular velstøttet og rig på ressourcer. Communityet hjælper også med at drive adoptionsraten ved at tilbyde uddannelse, support og best practices gennem konferencer, workshops, og online fora.

15.3 Bidrag og Open Source

Angular er open source og afhænger af sit community til at hjælpe med at forme sin fremtid. Udviklere opfordres til at bidrage gennem GitHub, hvor de kan rapportere fejl, foreslå funktioner, og indsende pull requests. Dette åbne samarbejde forbedrer ikke kun kvaliteten og sikkerheden i Angular, men det fremmer også en kultur af deling og læring.

15.4 Ressourcer for læring og udvikling

For dem, der ønsker at lære Angular eller forbedre deres færdigheder, tilbyder Angular og dets community et væld af læringsressourcer:

 • Officiel dokumentation: Altid opdateret og inkluderer en guide, tutorial, og avanceret indhold.

 • Online kurser: Platforme som Udemy, Coursera, og Pluralsight tilbyder kurser, der spænder fra begynder til avanceret niveau.

 • YouTube-kanaler og Blogs: Mange erfarne Angular-udviklere deler deres viden online, hvilket giver praktiske tips og dybdegående forklaringer.

15.5 Teknologiske trends

Angular tilpasser sig kontinuerligt til de nyeste teknologiske trends. Med den stigende popularitet af teknologier som AI, maskinlæring og Internet of Things (IoT), ser Angulars fremtid ud til at omfavne integrationen af disse teknologier for at tilbyde mere intelligente og interaktive webapplikationer.

16. Konklusion

Angular har cementeret sin position som en af de førende front-end udviklingsrammer på markedet. Med sin rige funktionalitet, stærke community-support, og kontinuerlige opdateringer fra Google, tilbyder Angular en robust platform for udvikling af dynamiske og skalerbare single-page applikationer (SPAs) samt andre komplekse webapplikationer.

16.1 Hovedpunkter om Angular:

 1. Modularitet og Komponentbaseret Arkitektur: Angulars modulopbyggede og komponentbaserede arkitektur gør det muligt for udviklere at bygge velorganiserede og vedligeholdelsesvenlige applikationer. Dette understøtter både små og store projektteams i at samarbejde effektivt.

 2. Two-Way Data Binding og Reactive Programming: Angulars two-way data binding og integration med RxJS tilbyder en effektiv måde at håndtere data på, hvilket sikrer en jævn og responsiv brugeroplevelse.

 3. Kraftfulde Udviklingsværktøjer: Angular CLI og andre værktøjer såsom Protractor og Angular Material hjælper med at streamline udviklingsprocessen og forbedre produktiviteten og effektiviteten i udviklingscyklussen.

 4. Support til Mobil- og PWA-Udvikling: Angulars evner udvides til mobilappudvikling gennem integration med teknologier som Ionic og NativeScript samt støtte til at bygge Progressive Web Apps (PWAs), hvilket gør det muligt for udviklere at nå brugere på tværs af platforme.

 5. Rigdom af Læringsressourcer: Med en bred vifte af dokumentation, tutorials, kurser og et aktivt community, er det relativt let for nye udviklere at komme i gang med at lære og anvende Angular i deres projekter.

 6. Fremtidssikret Teknologi: Med kontinuerlig støtte fra Google og konstante opdateringer og forbedringer, er Angular godt positioneret til at håndtere fremtidige webudviklingstendenser og -teknologier.

Angular er ikke kun et værktøj til at bygge applikationer, men en omfattende løsning designet til at møde de stigende krav fra moderne webudvikling. Uanset om det er at bygge responsive webdesigns, håndtere state effektivt, eller implementere komplekse forretningslogikker, tilbyder Angular de nødvendige kapabiliteter for at udviklere kan skabe kraftfulde og effektive webapplikationer. Mens teknologier vil fortsætte med at udvikle sig, vil Angular sandsynligvis forblive et vigtigt redskab i ethvert moderne webudviklers arsenal.