Lær om de forskellige software teknologier

C#

C# har længe været en favorit blandt erfarne programmører, især inden for webudviklingens verden. Siden dets lancering af Microsoft i 2000, har C# udviklet sig til at blive en kraftfuld, fleksibel og alsidig programmeringssprog, der spiller en central rolle i udviklingen af moderne webapplikationer. Denne artikel vil dykke ned i C#'s univers, med særlig fokus på dets anvendelse i webudvikling, og udforske, hvordan det arbejder hånd i hånd med platforme som .NET og ASP.NET Core. C#'s evolution, nøglefunktioner, og hvordan det fortsætter med at forme fremtiden for webudvikling forklares. Formålet er at give en dybdegående forståelse af C#'s betydning i webudviklingens økosystem og at udstyre erfarne programmører med den viden, de behøver for at udnytte dette sprog til fulde i deres projekter.

C# udvikling
C# udvikling
C# udvikling
C# udvikling
C# udvikling

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion til C#

C# (udtalt som "C-sharp") er et objektorienteret programmeringssprog udviklet af Microsoft som en del af deres .NET Framework. Sproget blev lanceret i år 2000 og var en del af Microsofts større strategi for at udvikle en ny platform for softwareudvikling, der kunne håndtere de voksende krav til moderne softwareapplikationer.

C# er designet til at inkorporere de bedste egenskaber fra sprog som C++, Java og Delphi. Det tilbyder en syntaks, der er både ren og moderne, hvilket letter udviklerens arbejde med at skrive sikker og vedligeholdelig kode. C# er stærkt typesikret og understøtter flere programmeringsparadigmer, herunder imperativ, objektorienteret og funktionel programmering.

C# er utroligt alsidigt og bruges til at udvikle forskellige typer applikationer, herunder desktop-programmer, mobilapps, webapplikationer og spil. Dette brede anvendelsesområde har gjort C# til et af de mest populære programmeringssprog blandt udviklere over hele verden.

Sproget udvikles løbende af Microsoft, som regelmæssigt introducerer nye funktioner og forbedringer for at sikre, at C# forbliver både relevant og effektivt i takt med den teknologiske udvikling. Denne konstante udvikling garanterer, at C# fortsat vil være et kraftfuldt værktøj for udviklere i mange år fremover.

1.1 Historie

C# blev skabt af Anders Hejlsberg hos Microsoft og blev første gang udgivet i år 2000 som en del af Microsofts .NET Framework. Formålet med C# var at kombinere produktiviteten fra sprog som Visual Basic med kraften fra C++, og det var også designet til at være en del af Microsofts vision for en ny æra af Internettjenester kendt som .NET.

C# blev stærkt påvirket af flere eksisterende programmeringssprog, især Java, hvilket ses i mange af dets syntaktiske konstruktioner. Målet var at skabe et sprog, der var nemt at bruge og lærer, samtidig med at det tilbød avancerede funktioner til professionel softwareudvikling.

Gennem årene er C# blevet videreudviklet gennem flere versioner, der har indført nye funktioner og koncepter, som generics i version 2.0, Language Integrated Query (LINQ) i version 3.0, og async/await-mønstre i version 5.0. Hver ny version af C# har bidraget til at udvide dets anvendelighed og effektivitet inden for softwareudviklingsfællesskabet.

I dag er C# et af de mest brugte programmeringssprog i verden, og det fortsætter med at udvikle sig sammen med .NET-platformen. Med introduktionen af .NET Core, er C# blevet et multi-platform sprog, der kan køre på Windows, Mac, og Linux, hvilket yderligere har udvidet dets popularitet og anvendelse.

3. Grundlæggende syntaks

3.1 Basisstruktur af et C#-program

Et typisk C#-program starter med en eller flere using-direktiver, som angiver hvilke navneområder programmet vil benytte. Dernæst kommer definitionen af klassen, hvor metoden Main er indgangspunktet for programmet. Her er et simpelt eksempel på et C#-program:

using System;

namespace HelloWorld
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello, World!"

3.2 Deklaration af variabler

Variabler i C# skal deklareres med en bestemt type, der angiver hvilken slags data, de kan indeholde. C# er et typesikkert sprog, hvilket betyder at typen af en variabel skal være kendt ved kompileringstid. Eksempel på variabeldeklaration:

int a = 5;
double b = 3.2;
string c = "Hello"

3.3 Kontrolstrukturer

C# understøtter standard kontrolstrukturer som betingede udsagn og loops. Her er nogle eksempler:

 • Betingede udsagn (if og else):

if (a > 0)
{
  Console.WriteLine("a er større end 0");
}
else
{
  Console.WriteLine("a er ikke større end 0"

 • Loops (f.eks. for og while):

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  Console.WriteLine(i);
}

int count = 0;
while (count < 5)
{
  Console.WriteLine(count);
  count

3.4 Metodekald og definitioner

Metoder i C# defineres ved at angive deres returtype, navn og parametre. Her er et eksempel på en metode, der tager et integer som parameter og returnerer det dobbelte af værdien:

int Double(int number)
{
  return number * 2

Metoden kan kaldes fra Main eller fra andre metoder. Hver af disse grundlæggende syntaksregler lægger fundamentet for videre udvikling i C#.

4. Datatyper og variabler

4.1 Grundlæggende datatyper

C# tilbyder en bred vifte af indbyggede datatyper, som dækker de fleste almindelige anvendelser. Disse inkluderer:

 • Heltalstyper: int, long, short, byte, og deres unsigned varianter uint, ulong, ushort, sbyte.

 • Flydende punktstyper: float, double, og decimal for mere præcise beregninger som finansielle applikationer.

 • Boolesk type: bool, der repræsenterer sande (true) eller falske (false) værdier.

 • Tegntype: char, der bruges til at lagre enkelte Unicode-tegn.

 • Teksttype: string, som anvendes til at arbejde med sekvenser af tegn eller tekst.

4.2 Implicit og eksplicit typekonvertering

C# understøtter typekonvertering både implicit (automatisk) og eksplicit. Implicit konvertering sker uden specifik kode, for eksempel fra int til double. Eksplicit konvertering kræver brug af cast-operatorer, som vist i følgende eksempel:

int myInt = 10;
double myDouble = myInt; // Implicit konvertering
int myOtherInt = (int)myDouble; // Eksplicit konvertering

4.3 Variabeldeklaration og initialisering

Variabler i C# skal deklareres med en specifik type og kan initialiseres med en værdi. C# tillader også brug af var nøgleordet, hvor kompileren udleder typen baseret på den tildelede værdi:

int number = 30;
var anotherNumber = 20; // Typen udledes som int
string greeting = "Hej verden"

4.4 Nulværdier og nullable typer

Standarddatatyper i C# kan ikke indholde nulværdier, medmindre de er defineret som nullable ved at tilføje ? efter datatypen. Dette er nyttigt i databaser og andre applikationer, hvor en værdi måske ikke er kendt:

int? myNullableInt = null;
if (myNullableInt.HasValue)
{
  Console.WriteLine(myNullableInt.Value);
}
else
{
  Console.WriteLine("Ingen værdi"

4.5 Konstanter og readonly variabler

Konstanter (const) og readonly variabler anvendes til at angive værdier, der ikke ændres efter initialisering. En const skal initialiseres ved deklaration, mens readonly kan initialiseres enten ved deklaration eller inden for konstruktøren af klassen:

const double Pi = 3.14;
readonly int birthYear;

public MyClass(int year)
{
  birthYear = year

Disse datatyper og variabler danner grundlaget for datahåndtering i C#, og korrekt forståelse og brug af dem er essentiel for effektiv kode.

5. Kontrolstrukturer

5.1 Betingede udsagn

Kontrolstrukturer er afgørende for at styre flowet af udførelsen i et program. C# tilbyder flere betingede strukturer, der gør det muligt for udviklere at udføre forskellige kodeafsnit baseret på specifikke betingelser.

 • If-Else: Den mest grundlæggende betingede udsagn, der tester en betingelse og udfører en blok kode, hvis betingelsen er sand, og en anden blok, hvis den er falsk:

if (temperature > 30)
{
  Console.WriteLine("Det er varmt!");
}
else
{
  Console.WriteLine("Det er ikke så varmt."

 • Switch-Case: Nyttigt til at udføre forskellige handlinger baseret på værdien af en variabel. Det er en mere struktureret måde at håndtere flere betingelser:

switch (dayOfWeek)
{
  case "mandag":
    Console.WriteLine("Ugens første dag.");
    break;
  case "fredag":
    Console.WriteLine("Næsten weekend!");
    break;
  default:
    Console.WriteLine("En anden dag i ugen.");
    break

5.2 Loops

Loops bruges til at gentage en del af koden flere gange. C# indeholder flere typer loops:

 • For-loop: God til situationer, hvor antallet af iterationer er kendt på forhånd:

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  Console.WriteLine("Nummer " + i

 • While-loop: Passende når det ikke er kendt, hvor mange gange koden skal køres, indtil en betingelse er opfyldt:

int count = 1;
while (count < 5)
{
  Console.WriteLine("Tæller: " + count);
  count

 • Do-While-loop: Ligner while-loops, men udfører mindst én gang, da betingelsen evalueres efter kodeblokkens udførelse:

int number;
do
{
  number = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Du indtastede " + number);
} while (number != 0

 • Foreach-loop: Ideel til at iterere over elementer i en samling eller array uden at bekymre sig om at holde styr på indeks:

string[] names = { "Alice", "Bob", "Charlie" };
foreach (var name in names)
{
  Console.WriteLine("Hej " + name

5.3 Avancerede kontrolstrukturer

C# understøtter også mere avancerede kontrolstrukturer som break, continue, og goto, der kan bruges til at manipulere flowet i loops og switch-sætninger. Disse skal dog bruges med omhu, da de kan gøre koden sværere at læse og vedligeholde.

Kontrolstrukturer er centrale i ethvert C#-program og giver værktøjer til effektivt at styre, hvordan og hvornår forskellige dele af et program skal udføres.

6. Metoder og funktioner

6.1 Grundlæggende om metoder

I C# er metoder essentielle byggesten, der anvendes til at organisere og genbruge kode. De defineres ved at angive en returtype, et navn, og eventuelt en liste af parametre. Metoder kan være af to typer: de der returnerer en værdi og void-metoder, der ikke returnerer noget.

 • Metode med returtype:

int Multiply(int a, int b)
{
  return a * b

 • Void-metode:

void SayHello(string name)
{
  Console.WriteLine("Hej, " + name + "!"

6.2 Parametre og argumenter

Metoder kan tage parametre, som giver mulighed for at sende værdier eller variabler ind i metoden. Parametre kan være af typen "value" (standard), "reference" (ved brug af ref nøgleordet), eller "output" (ved brug af out nøgleordet).

 • Reference parameter:

void Increment(ref int number)
{
  number += 1

 • Output parameter:

bool TryParse(string input, out int result)
{
  return int.TryParse(input, out result

6.3 Overload af metoder

C# tillader overload af metoder, hvilket betyder, at flere metoder kan have samme navn, men med forskellige parametre. Dette er nyttigt for at tilbyde funktionalitet, der ligner hinanden, men som håndterer forskellige typer data eller forskellige antal argumenter.

void Display()
{
  Console.WriteLine("Displaying now...");
}

void Display(string message)
{
  Console.WriteLine("Displaying: " + message);
}

void Display(string message, int times)
{
  for (int i = 0; i < times; i++)
  {
    Console.WriteLine("Displaying: " + message

6.4 Rekursive metoder

Rekursive metoder er metoder, som kalder sig selv, og er nyttige for at løse problemer som kan opdeles i lignende subproblemer. Et klassisk eksempel på rekursion er beregning af faktoriel:

int Factorial(int n)
{
  if (n <= 1) return 1;
  else return n * Factorial(n - 1

6.5 Lambda-udtryk og anonyme metoder

C# understøtter også lambda-udtryk og anonyme metoder, som giver en mere kompakt og ofte mere læsbar måde at definere metoder, der kan bruges som parametre eller som lokale funktioner.

Func<int, int, int> add = (a, b) => a + b;
Console.WriteLine(add(5, 3)); // Outputter 8

Metoder og funktioner i C# er fundamentale for strukturering af kode og tilføjer modularitet og genbrugelighed til programmer. Korrekt brug af disse kan markant forbedre programmets vedligeholdelse og klarhed.

7. Klasser og objekter

7.1 Grundlæggende om klasser

Klasser er grundlaget for objektorienteret programmering i C#. En klasse definerer en ny datatype, som beskriver egenskaber (fields) og adfærd (metoder) af objekter. Klasser fungerer som skabeloner eller opskrifter for at skabe objekter, som er instanser af klassen.

public class Car
{
  public string Make;
  public string Model;
  public int Year;

  public void Start()
  {
    Console.WriteLine("Bilen starter."

7.2 Instantiering af objekter

For at bruge klasser skal man skabe objekter af dem. Dette kaldes instantiering, og det gøres ved hjælp af new nøgleordet, som allokerer hukommelse til et nyt objekt og kalder klassens konstruktør.

Car myCar = new Car();
myCar.Make = "Toyota";
myCar.Model = "Corolla";
myCar.Year = 2022;
myCar.Start

7.3 Constructor

Constructor er specielle metoder i klassen, der kaldes, når et objekt skabes. De bruges ofte til at initialisere objektets data.

public Car(string make, string model, int year)
{
  Make = make;
  Model = model;
  Year = year

7.4 Egenskaber (Properties)

For at tilbyde en bedre kontrol med, hvordan felter i en klasse tilgås og modificeres, kan man bruge egenskaber. Egenskaber tillader en form for indkapsling og kan indeholde logik for læsning og skrivning af værdier.

private int speed;
public int Speed
{
  get { return speed; }
  set
  {
    if (value < 0)
      speed = 0;
    else
      speed = value

7.5 Inheritance

Inheritance er en hjørnesten i objektorienteret design og tillader klasser at arve funktionalitet fra andre klasser ved at overtage funktioner og fields fra forældreklassen. Dette er kendt som en "er-en" relation. Klasser, der arver fra andre, kaldes underklasser eller afledte klasser. Inheritance muliggør genbrug og udvidelse af eksisterende kode.

public class Vehicle
{
  public string LicensePlate { get; set; }
  public void Start()
  {
    Console.WriteLine("Vehicle is starting.");
  }
}

public class Car : Vehicle
{
  public int Wheels = 4;
  public void Accelerate()
  {
    Console.WriteLine("Car is accelerating."

Overriding metoder

I C# kan inheritance metoder overskrives af en underklasse for at ændre eller forbedre den arvede metodeadfærd. Dette gøres med nøgleordet override. Forælderens metode skal være markeret med virtual eller abstract.

public class Vehicle
{
  public virtual void Start()
  {
    Console.WriteLine("Vehicle is starting.");
  }
}

public class Car : Vehicle
{
  public override void Start()
  {
    Console.WriteLine("Car is starting with style!"

Brug af base nøgleordet

Når metoder overskrives, kan underklassen stadig få adgang til forælderens version af metoden ved hjælp af base nøgleordet, hvilket er nyttigt for at udvide funktionaliteten i stedet for helt at erstatte den.

public override void Start()
{
  base.Start();
  Console.WriteLine("Additional startup procedures for car."

7.6 Polymorfi og Interfaces

Polymorfi tillader klasser at definere og dele interfaces og implementere forskellige adfærd under kørsel. Et interface er en kontrakt, der specificerer hvilke metoder en klasse skal implementere. Et interface kan indeholde definitioner af metoder, egenskaber, events og indexers, men de kan ikke indeholde feltdeklarationer eller implementeringer af metoder.

public interface IOperable
{
  void Start();
  void Stop();
}

public class Car : IOperable
{
  public void Start()
  {
    Console.WriteLine("Car is starting.");
  }

  public void Stop()
  {
    Console.WriteLine("Car is stopping."

Multiple inheritance via interfaces

Mens C# ikke understøtter direkte multiple inheritance (inheritancefra flere klasser), tillader det en klasse at implementere flere interfaces. Dette giver mulighed for at kombinere adfærd og egenskaber fra forskellige kilder.

public interface IOperable
{
  void Start();
}

public interface IMaintainable
{
  void Maintain();
}

public class Car : IOperable, IMaintainable
{
  public void Start()
  {
    Console.WriteLine("Car is starting.");
  }

  public void Maintain()
  {
    Console.WriteLine("Car is being maintained."

Klasser og objekter er essentielle komponenter i C#, og deres effektive brug er nøglen til at bygge robuste og skalerbare software systemer. Inheritance og interfaces spiller en vital rolle i at skabe fleksible og genanvendelige systemer i C#, hvilket muliggør komplekse og skalerbare applikationer gennem effektiv kodegenbrug og abstraktion.

8. Exception handling

8.1 Grundlæggende om exceptions

Exception handling i C# er en vigtig del af at skrive robuste og fejltolerante applikationer. En "exception" er en fejl, der opstår under programmets udførelse, hvilket potentielt kan afbryde den normale flow af programmet. Ved at håndtere exceptions korrekt kan programmer fortsætte med at køre eller lukke nådigt, selv når fejl opstår.

8.2 Try-Catch blokke

For at fange og behandle exceptions, bruger C# try-catch blokke. Kode, der potentielt kan generere en exception, placeres inden for try blokken, mens catch blokken bruges til at håndtere exceptionen, når den opstår.

 • Eksempel på try-catch:

try
{
  int divisor = 0;
  int result = 10 / divisor;
}
catch (DivideByZeroException e)
{
  Console.WriteLine("Exception caught: " + e.Message

8.3 Specifikation af exception typer

I catch blokken kan du specificere typen af den exception, du ønsker at fange. Dette gør det muligt præcist at håndtere forskellige fejl på forskellige måder.

 • Eksempel med flere catch blokke:

try
{
  var array = new int[5];
  array[10] = 99; // Dette vil forårsage en IndexOutOfRangeException
}
catch (DivideByZeroException e)
{
  Console.WriteLine("Divide by zero error: " + e.Message);
}
catch (IndexOutOfRangeException e)
{
  Console.WriteLine("Index out of range error: " + e.Message

8.4 Finally blok

En finally blok kan tilføjes efter catch blokke for at udføre kode, der skal køre, uanset om en exception blev fanget eller ej. Dette er især nyttigt for ressourceoprydning, såsom at lukke filer eller netværksforbindelser.

 • Eksempel med finally:

try
{
  // kode, der kan generere exceptions
}
catch (Exception e)
{
  Console.WriteLine("An error occurred: " + e.Message);
}
finally
{
  Console.WriteLine("The 'finally' block is executed."

8.5 Brug af throw

For at kaste en ny exception eller genkaste en fanget exception bruges throw nøgleordet. Dette kan være nyttigt for at lade exceptions boble op til højere niveauer af kaldstakken, hvor de kan håndteres mere passende.

 • Eksempel på throw:

try
{
  throw new InvalidOperationException("Invalid operation attempt.");
}
catch (InvalidOperationException e)
{
  Console.WriteLine(e.Message);
  throw; // Genkaster den samme exception

Exception handling er afgørende for at skabe pålidelige programmer, som kan håndtere uventede situationer uden at afbryde brugerens oplevelse eller miste data.

9. .NET Framework og dets relation til C#

9.1 .NET Framework

.NET Framework er en softwareudviklingsplatform udviklet af Microsoft, som primært anvendes til at bygge og køre Windows-applikationer. Det tilbyder et omfattende bibliotek af forudbyggede klasser og en kørertid, kendt som Common Language Runtime (CLR), der styrer eksekvering af programmer skrevet i forskellige sprog, herunder C#.

9.2 C# og .NET's samspil

C# blev designet som en del af .NET-initiativet og er tæt integreret med .NET Framework. Det udnytter mange af frameworkets funktioner, såsom hukommelsesstyring, sikkerhedsfunktioner, og exception handling. C#'s design er optimeret til at arbejde effektivt med CLR, hvilket sikrer en høj grad af interoperabilitet mellem forskellige programmeringssprog.

9.3 Biblioteker og API'er

.NET Framework inkluderer et bredt udvalg af biblioteker og API'er, der dækker alt fra filhåndtering og databasetilslutninger til grafiske brugerflader og netværkskommunikation. C#-programmører kan drage fordel af disse ressourcer for hurtigt at udvikle og implementere komplekse applikationer.

 • Eksempel på brug af .NET biblioteker i C#:

using System.IO;

class Program
{
  static void Main()
  {
    string text = File.ReadAllText("example.txt");
    Console.WriteLine(text

9.4 Samfund og økosystem

.NET Framework og nu .NET Core har et stort og aktivt udviklersamfund. Dette samfund bidrager med værktøjer, biblioteker og rammer, som gør det lettere at bygge applikationer med C#. Det omfattende økosystem sikrer, at C# forbliver relevant og kraftfuldt i softwareudviklingsindustrien.

.NET Framework og dets efterfølger .NET Core spiller en afgørende rolle i C#'s popularitet og anvendelse, da de giver programmører et kraftfuldt sæt værktøjer til at bygge moderne applikationer på en effektiv og effektiv måde.

10. Vigtige biblioteker

10.1 Standardbiblioteket

C# leveres med et omfattende standardbibliotek, som er en del af .NET Framework. Dette bibliotek, kaldet Base Class Library (BCL), dækker en bred vifte af funktionalitet, herunder dataindsamling, databehandling, filsysteminteraktion, netværksoperationer og mere.

 • Eksempel på brug af System.Collections:

using System.Collections.Generic;

List<int> numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5 };
numbers.Add(6);
numbers.Remove(2

10.2 ASP.NET

For webudvikling tilbyder C# ASP.NET, et kraftfuldt framework til at bygge dynamiske websteder og applikationer. ASP.NET understøtter både Web Forms og MVC (Model-View-Controller) arkitekturer, hvilket gør det muligt for udviklere at vælge den tilgang, der bedst passer til deres projekt.

 • Eksempel på en simpel ASP.NET MVC controller:

using System.Web.Mvc;

public class HomeController : Controller
{
  public ActionResult Index()
  {
    return View

10.3 Entity Framework

Entity Framework er et ORM (Object-Relational Mapping) bibliotek, der gør det lettere for udviklere at arbejde med databaser ved at tillade dataadgang gennem højniveau objektmodeller i stedet for direkte SQL. Det håndterer dataabstraktion, caching og mere, hvilket forenkler data manipulation og styrer.

 • Eksempel på brug af Entity Framework:

using System.Data.Entity;

public class BloggingContext : DbContext
{
  public DbSet<Blog> Blogs { get; set; }
}

public class Blog
{
  public int BlogId { get; set; }
  public string Name { get; set

10.4 .NET Core og NuGet

.NET Core er den nyeste, cross-platform version af .NET, der understøtter udvikling af applikationer til flere operativsystemer. NuGet, den officielle pakkehåndteringsplatform for .NET, giver adgang til tusindvis af tredjepartsbiblioteker, som udviklere kan integrere i deres projekter.

 • Eksempel på tilføjelse af en NuGet-pakke:

dotnet add package Newtonsoft.Json
using Newtonsoft.Json;

string json = JsonConvert.SerializeObject(obj

10.5 Avancerede biblioteker og frameworks

C# og .NET økosystemet understøtter også avancerede biblioteker og frameworks som SignalR for real-time web funktionalitet, Xamarin for mobilapplikationsudvikling, og mange andre, der hjælper udviklere med at bygge specifikke typer applikationer og tjenester.

C#’s rige bibliotekssæt sikrer, at udviklere har de værktøjer, de har brug for til næsten enhver opgave, fra systemniveau programmering til high-level applikationsudvikling, hvilket gør det til et af de mest alsidige programmeringssprog i moderne softwareudvikling.

11. Fejlfinding og optimering

11.1 Fejlfinding i C#

Fejlfinding er en afgørende del af softwareudvikling. C# og .NET Framework tilbyder flere værktøjer og teknikker, der hjælper udviklere med at identificere og rette fejl i deres applikationer. Visual Studio, Microsofts flagskibsudviklingsmiljø, har indbygget debuggingværktøjer, der giver kraftfuld support for at sætte breakpoints, inspicere variabler, og trinvis gennemgå kode.

 • Eksempel på anvendelse af breakpoints: I Visual Studio kan du klikke ved siden af en kode linje for at sætte et breakpoint, som vil pause koden under kørsel og tillade dig at inspicere programtilstanden.

11.2 Performance optimering

C# og .NET tilbyder flere muligheder for at optimere ydeevnen af applikationer. Nøgleområder omfatter håndtering af hukommelsesforbrug, optimering af I/O operationer, og effektiv håndtering af multithreading.

 • Hukommelsesstyring: .NET's garbage collector administrerer automatisk hukommelsen, men en dyb forståelse af hvordan og hvornår objekter allokere og frigives kan hjælpe med at forbedre hukommelseseffektiviteten.

11.3 Profilering og analyseværktøjer

Profileringsværktøjer som .NET Profiler og Visual Studio's Performance Profiler kan hjælpe med at identificere flaskehalse i applikationer ved at give detaljerede rapporter om kørselstid og ressourceforbrug.

 • Eksempel på anvendelse af Visual Studio's Performance Profiler: Dette værktøj kan anvendes til at spore CPU-brug, hukommelsesallokeringer, og trådsaktivitet for at bestemme de mest krævende dele af applikationen.

11.4 Brug af asynkron programmering

Asynkron programmering i C# er vigtigt for at forbedre responsiviteten og samlede ydeevne i applikationer, især i I/O-bound og netværksrelaterede opgaver. Ved brug af async og await kan udviklere skrive kode, der er både effektiv og let at læse.

public async Task<int> AccessDatabaseAsync()
{
  await Task.Delay(1000); // Simulerer en tidskrævende I/O operation
  return 42; // Returnerer et resultat efter operationen

11.5 Fejlsøgning og undgåelse af fælles faldgruber

C# udviklere støder ofte på specifikke faldgruber såsom uforudsete null reference undtagelser, issues med trådsikkerhed, og misforståelser omkring scope og livscyklus af objekter. At være opmærksom på disse og anvende best practices er nøglen til at skabe stabile og pålidelige applikationer.

 • Null reference undtagelse: At sikre, at variabler og objekter er ordentligt initialiserede før brug, kan forhindre mange runtime fejl.

Fejlfinding og optimering er vital for at sikre, at C# applikationer ikke kun fungerer korrekt, men også kører effektivt. Ved at udnytte de værktøjer og teknikker, der er tilgængelige, kan udviklere forbedre kvaliteten og ydeevnen af deres software betydeligt.

12. Best practises

12.1 Kodekonventioner og stil

For at opretholde læsbarheden og vedligeholdelsen af C# kode, er det vigtigt at følge konsistente kodekonventioner. Microsoft tilbyder omfattende retningslinjer for C#, som inkluderer navngivning af konventioner, layout praksisser, og kommentar brug. Ved at følge disse retningslinjer sikrer teams, at deres kode er forståelig og tilgængelig for alle medlemmer.

 • Eksempel på navngivningskonvention:

  • Brug PascalCase for klasser og metoder.

  • Brug camelCase for variabler og parametre.

12.2 Anvendelse af designmønstre

Designmønstre er beprøvede løsninger på almindelige software design problemer. I C#, som i andre objektorienterede sprog, kan mønstre som Singleton, Factory, Observer, og Decorator hjælpe med at strukturere applikationer mere effektivt.

 • Eksempel på Singleton-mønster:

public class Database
{
  private static Database instance;
  private Database() {}

  public static Database GetInstance()
  {
    if (instance == null)
    {
      instance = new Database();
    }
    return instance

12.3 Solid principper

SOLID-principperne er en række retningslinjer, der sikrer, at software er modulær og nem at vedligeholde. Disse principper inkluderer Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, og Dependency Inversion.

 • Eksempel på Single Responsibility Principle:

  • En klasse bør kun have en grund til at ændre sig, hvilket betyder, at den bør have kun én opgave at udføre.

12.4 Exception handling

Effektiv fejlhåndtering er afgørende for at bygge robuste applikationer. Det anbefales at fange specifikke exceptions snarere end at bruge generelle catch blokke, og kun håndtere de fejl, hvor der er en klar recovery strategi.

 • Anbefaling for exception handling:

  • Brug try-catch til at fange forventede fejl og try-finally til at sikre, at ressourcer frigives korrekt.

12.5 Test og vedligeholdelse

Enheds- og integrationstest er centrale for at sikre, at C#-applikationer fungerer som forventet. Værktøjer som NUnit og xUnit kan bruges til at automatisere testprocessen, hvilket sikrer, at nye ændringer ikke bryder eksisterende funktionalitet.

 • Eksempel på brug af NUnit for enhedstest:

[Test]
public void TestAddition()
{
  int result = Calculator.Add(5, 5);
  Assert.AreEqual(10, result

12.6 Dokumentation og kommentarer

God dokumentation og tydelige kommentarer er uundværlige for både nye og eksisterende projekter. XML-kommentarer i C# giver en standardiseret måde at dokumentere klasser, metoder, og parametre, hvilket er særlig nyttigt for API'er.

 • Eksempel på XML-kommentarer:

/// <summary>
/// Beregner summen af to tal.
/// </summary>
/// <param name="a">Første tal.</param>
/// <param name="b">Andet tal.</param>
/// <returns>Summen af de to tal.</returns>
public static int Add(int a, int b)
{
  return a + b

Ved at følge disse bedste praksisser kan C# udviklere skabe kode, der er mere sikker, effektiv og vedligeholdelig. Dette forbedrer ikke kun kodekvaliteten, men også produktiviteten og samarbejdet i udviklingsteams.

13. Udviklingsværktøjer

13.1 Visual Studio

Visual Studio er det førende udviklingsmiljø (IDE) for C# og .NET udvikling. Det tilbyder en omfattende suite af værktøjer, der understøtter både front-end og back-end udvikling, herunder intelligent kode redigering, debugging, testværktøjer, og integration med forskellige version kontrolsystemer. Visual Studio forbedrer udviklerens produktivitet og effektivitet gennem avancerede funktioner som IntelliSense, kode navigation, og avancerede projekt management værktøjer.

13.2 .NET CLI

.NET Command-Line Interface (.NET CLI) er et kraftfuldt værktøj til dem, der foretrækker at arbejde uden for et grafisk brugerinterface. Det er især nyttigt for scripting og automatisering af byggeprocesser. .NET CLI understøtter alle .NET Core opgaver, herunder projektinitialisering, pakkehåndtering med NuGet, og kørsel af applikationer.

dotnet new console -n MyNewApp
dotnet run

13.3 Rider

Rider fra JetBrains er en cross-platform C# og .NET IDE, der tilbyder en alternativ til Visual Studio med support til flere operativsystemer som Windows, macOS og Linux. Rider indeholder mange af de samme funktioner som Visual Studio, inklusiv en kraftig debugger, intelligent kodekomplettering, og værktøjer til databasearbejde og version kontrol.

13.4 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) er en letvægts, men kraftfuld kildekode-editor, der kan udvides med plugins til næsten alle programmeringssprog, herunder C#. Det er ideelt til både små og store projekter, og er populært blandt udviklere på grund af dets hurtighed, fleksibilitet, og store udvalg af tilgængelige extensions.

 • Eksempel på nyttige extensions for C#:

  • C# for Visual Studio Code (powered by OmniSharp).

  • Debugger for Chrome for at debugge webapplikationer direkte i browseren.

13.5 Xamarin

Xamarin er et sæt værktøjer, der tillader udviklere at bygge native Android, iOS, og Windows applikationer ved brug af C#. Xamarin integrerer dybt med Visual Studio, hvilket gør det muligt for udviklere at dele kode på tværs af platforme, reducere duplikering, og strømline udviklingsprocessen.

13.6 ReSharper

ReSharper er et plugin til Visual Studio, udviklet af JetBrains, der forbedrer Visual Studio's allerede kraftfulde redigerings- og debugging-funktioner. Det tilbyder avanceret kode analyse, refaktorering, navigation, og kodekomplettering.

Hver af disse værktøjer bidrager på sin egen måde til C#-udviklingsprocessen, og valget af det rette værktøj afhænger ofte af projektets specifikke behov og udviklerens personlige præferencer.

14. Konklusion

14.1 Udviklingen af C#

C# fortsætter med at udvikle sig som et sprog under Microsofts ledelse, med regelmæssige opdateringer, der tilføjer nye funktioner og forbedrer eksisterende kapaciteter. Seneste versioner af C# har introduceret avancerede funktioner som pattern matching, records for nemmere data modellering, og forbedret understøttelse for asynkron programmering, som alle spejler sprogets tilpasning til moderne softwareudviklingsbehov.

14.2 Community engagement

C# nyder godt af et bredt og engageret samfund af udviklere og bidragsydere, der deler viden, værktøjer, og biblioteker gennem platforme som GitHub, Stack Overflow, og diverse C#-relaterede blogs og fora. Dette samfund er vitalt for nybegynderes læring og eksperters videreudvikling, og det hjælper med at forme sprogets fremtid.

14.3 Uddannelsesressourcer og støtte

Med et væld af ressourcer til rådighed, fra online tutorials og kurser til bøger og konferencer, er det nemt for nye udviklere at begynde at arbejde med C#. Organisationer og uddannelsesinstitutioner tilbyder kurser og certificeringer, der specifikt er rettet mod at undervise i .NET og C#, hvilket yderligere støtter væksten af kvalificerede udviklere.

14.4 Integration og interoperabilitet

C# og .NET er blevet designet til at fungere godt med en række andre teknologier, hvilket gør dem ideelle til integration i heterogene IT-miljøer. Dette inkluderer bedre understøttelse for containerisering med Docker, nem integration med cloud-tjenester som Azure, og muligheden for at køre på forskellige operativsystemer gennem .NET Core.

14.5 Afsluttende ord

Som et robust, alsidigt og stadigt udviklende programmeringssprog er C#'s fremtid lys. Det fortsætter med at være et førstevalg for mange virksomheder og udviklere, takket være dets kraftfulde funktioner, stærke samfundsstøtte og den løbende udvikling ledet af Microsoft. For nye og erfarne softwareudviklere, C# repræsenterer en værdifuld færdighed i softwareudviklingens stadigt skiftende landskab.

Ved at forstå og anvende de koncepter og praksisser omtalt i denne gennemgang, kan udviklere udnytte C# til at bygge innovative løsninger, der er effektive, skalerbare og vedligeholdelsesvenlige, og dermed drive teknologisk fremgang og succes.

Har du brug for en C# udvikler til dit næste IT-projekt? Hos Better Developers hjælper vi dig med at finde den rette udvikler til lige netop dine behov. Læs om C# konsulenter hos Better Developers her.

1. Introduktion til C#

C# (udtalt som "C-sharp") er et objektorienteret programmeringssprog udviklet af Microsoft som en del af deres .NET Framework. Sproget blev lanceret i år 2000 og var en del af Microsofts større strategi for at udvikle en ny platform for softwareudvikling, der kunne håndtere de voksende krav til moderne softwareapplikationer.

C# er designet til at inkorporere de bedste egenskaber fra sprog som C++, Java og Delphi. Det tilbyder en syntaks, der er både ren og moderne, hvilket letter udviklerens arbejde med at skrive sikker og vedligeholdelig kode. C# er stærkt typesikret og understøtter flere programmeringsparadigmer, herunder imperativ, objektorienteret og funktionel programmering.

C# er utroligt alsidigt og bruges til at udvikle forskellige typer applikationer, herunder desktop-programmer, mobilapps, webapplikationer og spil. Dette brede anvendelsesområde har gjort C# til et af de mest populære programmeringssprog blandt udviklere over hele verden.

Sproget udvikles løbende af Microsoft, som regelmæssigt introducerer nye funktioner og forbedringer for at sikre, at C# forbliver både relevant og effektivt i takt med den teknologiske udvikling. Denne konstante udvikling garanterer, at C# fortsat vil være et kraftfuldt værktøj for udviklere i mange år fremover.

1.1 Historie

C# blev skabt af Anders Hejlsberg hos Microsoft og blev første gang udgivet i år 2000 som en del af Microsofts .NET Framework. Formålet med C# var at kombinere produktiviteten fra sprog som Visual Basic med kraften fra C++, og det var også designet til at være en del af Microsofts vision for en ny æra af Internettjenester kendt som .NET.

C# blev stærkt påvirket af flere eksisterende programmeringssprog, især Java, hvilket ses i mange af dets syntaktiske konstruktioner. Målet var at skabe et sprog, der var nemt at bruge og lærer, samtidig med at det tilbød avancerede funktioner til professionel softwareudvikling.

Gennem årene er C# blevet videreudviklet gennem flere versioner, der har indført nye funktioner og koncepter, som generics i version 2.0, Language Integrated Query (LINQ) i version 3.0, og async/await-mønstre i version 5.0. Hver ny version af C# har bidraget til at udvide dets anvendelighed og effektivitet inden for softwareudviklingsfællesskabet.

I dag er C# et af de mest brugte programmeringssprog i verden, og det fortsætter med at udvikle sig sammen med .NET-platformen. Med introduktionen af .NET Core, er C# blevet et multi-platform sprog, der kan køre på Windows, Mac, og Linux, hvilket yderligere har udvidet dets popularitet og anvendelse.

3. Grundlæggende syntaks

3.1 Basisstruktur af et C#-program

Et typisk C#-program starter med en eller flere using-direktiver, som angiver hvilke navneområder programmet vil benytte. Dernæst kommer definitionen af klassen, hvor metoden Main er indgangspunktet for programmet. Her er et simpelt eksempel på et C#-program:

using System;

namespace HelloWorld
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello, World!"

3.2 Deklaration af variabler

Variabler i C# skal deklareres med en bestemt type, der angiver hvilken slags data, de kan indeholde. C# er et typesikkert sprog, hvilket betyder at typen af en variabel skal være kendt ved kompileringstid. Eksempel på variabeldeklaration:

int a = 5;
double b = 3.2;
string c = "Hello"

3.3 Kontrolstrukturer

C# understøtter standard kontrolstrukturer som betingede udsagn og loops. Her er nogle eksempler:

 • Betingede udsagn (if og else):

if (a > 0)
{
  Console.WriteLine("a er større end 0");
}
else
{
  Console.WriteLine("a er ikke større end 0"

 • Loops (f.eks. for og while):

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  Console.WriteLine(i);
}

int count = 0;
while (count < 5)
{
  Console.WriteLine(count);
  count

3.4 Metodekald og definitioner

Metoder i C# defineres ved at angive deres returtype, navn og parametre. Her er et eksempel på en metode, der tager et integer som parameter og returnerer det dobbelte af værdien:

int Double(int number)
{
  return number * 2

Metoden kan kaldes fra Main eller fra andre metoder. Hver af disse grundlæggende syntaksregler lægger fundamentet for videre udvikling i C#.

4. Datatyper og variabler

4.1 Grundlæggende datatyper

C# tilbyder en bred vifte af indbyggede datatyper, som dækker de fleste almindelige anvendelser. Disse inkluderer:

 • Heltalstyper: int, long, short, byte, og deres unsigned varianter uint, ulong, ushort, sbyte.

 • Flydende punktstyper: float, double, og decimal for mere præcise beregninger som finansielle applikationer.

 • Boolesk type: bool, der repræsenterer sande (true) eller falske (false) værdier.

 • Tegntype: char, der bruges til at lagre enkelte Unicode-tegn.

 • Teksttype: string, som anvendes til at arbejde med sekvenser af tegn eller tekst.

4.2 Implicit og eksplicit typekonvertering

C# understøtter typekonvertering både implicit (automatisk) og eksplicit. Implicit konvertering sker uden specifik kode, for eksempel fra int til double. Eksplicit konvertering kræver brug af cast-operatorer, som vist i følgende eksempel:

int myInt = 10;
double myDouble = myInt; // Implicit konvertering
int myOtherInt = (int)myDouble; // Eksplicit konvertering

4.3 Variabeldeklaration og initialisering

Variabler i C# skal deklareres med en specifik type og kan initialiseres med en værdi. C# tillader også brug af var nøgleordet, hvor kompileren udleder typen baseret på den tildelede værdi:

int number = 30;
var anotherNumber = 20; // Typen udledes som int
string greeting = "Hej verden"

4.4 Nulværdier og nullable typer

Standarddatatyper i C# kan ikke indholde nulværdier, medmindre de er defineret som nullable ved at tilføje ? efter datatypen. Dette er nyttigt i databaser og andre applikationer, hvor en værdi måske ikke er kendt:

int? myNullableInt = null;
if (myNullableInt.HasValue)
{
  Console.WriteLine(myNullableInt.Value);
}
else
{
  Console.WriteLine("Ingen værdi"

4.5 Konstanter og readonly variabler

Konstanter (const) og readonly variabler anvendes til at angive værdier, der ikke ændres efter initialisering. En const skal initialiseres ved deklaration, mens readonly kan initialiseres enten ved deklaration eller inden for konstruktøren af klassen:

const double Pi = 3.14;
readonly int birthYear;

public MyClass(int year)
{
  birthYear = year

Disse datatyper og variabler danner grundlaget for datahåndtering i C#, og korrekt forståelse og brug af dem er essentiel for effektiv kode.

5. Kontrolstrukturer

5.1 Betingede udsagn

Kontrolstrukturer er afgørende for at styre flowet af udførelsen i et program. C# tilbyder flere betingede strukturer, der gør det muligt for udviklere at udføre forskellige kodeafsnit baseret på specifikke betingelser.

 • If-Else: Den mest grundlæggende betingede udsagn, der tester en betingelse og udfører en blok kode, hvis betingelsen er sand, og en anden blok, hvis den er falsk:

if (temperature > 30)
{
  Console.WriteLine("Det er varmt!");
}
else
{
  Console.WriteLine("Det er ikke så varmt."

 • Switch-Case: Nyttigt til at udføre forskellige handlinger baseret på værdien af en variabel. Det er en mere struktureret måde at håndtere flere betingelser:

switch (dayOfWeek)
{
  case "mandag":
    Console.WriteLine("Ugens første dag.");
    break;
  case "fredag":
    Console.WriteLine("Næsten weekend!");
    break;
  default:
    Console.WriteLine("En anden dag i ugen.");
    break

5.2 Loops

Loops bruges til at gentage en del af koden flere gange. C# indeholder flere typer loops:

 • For-loop: God til situationer, hvor antallet af iterationer er kendt på forhånd:

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  Console.WriteLine("Nummer " + i

 • While-loop: Passende når det ikke er kendt, hvor mange gange koden skal køres, indtil en betingelse er opfyldt:

int count = 1;
while (count < 5)
{
  Console.WriteLine("Tæller: " + count);
  count

 • Do-While-loop: Ligner while-loops, men udfører mindst én gang, da betingelsen evalueres efter kodeblokkens udførelse:

int number;
do
{
  number = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Du indtastede " + number);
} while (number != 0

 • Foreach-loop: Ideel til at iterere over elementer i en samling eller array uden at bekymre sig om at holde styr på indeks:

string[] names = { "Alice", "Bob", "Charlie" };
foreach (var name in names)
{
  Console.WriteLine("Hej " + name

5.3 Avancerede kontrolstrukturer

C# understøtter også mere avancerede kontrolstrukturer som break, continue, og goto, der kan bruges til at manipulere flowet i loops og switch-sætninger. Disse skal dog bruges med omhu, da de kan gøre koden sværere at læse og vedligeholde.

Kontrolstrukturer er centrale i ethvert C#-program og giver værktøjer til effektivt at styre, hvordan og hvornår forskellige dele af et program skal udføres.

6. Metoder og funktioner

6.1 Grundlæggende om metoder

I C# er metoder essentielle byggesten, der anvendes til at organisere og genbruge kode. De defineres ved at angive en returtype, et navn, og eventuelt en liste af parametre. Metoder kan være af to typer: de der returnerer en værdi og void-metoder, der ikke returnerer noget.

 • Metode med returtype:

int Multiply(int a, int b)
{
  return a * b

 • Void-metode:

void SayHello(string name)
{
  Console.WriteLine("Hej, " + name + "!"

6.2 Parametre og argumenter

Metoder kan tage parametre, som giver mulighed for at sende værdier eller variabler ind i metoden. Parametre kan være af typen "value" (standard), "reference" (ved brug af ref nøgleordet), eller "output" (ved brug af out nøgleordet).

 • Reference parameter:

void Increment(ref int number)
{
  number += 1

 • Output parameter:

bool TryParse(string input, out int result)
{
  return int.TryParse(input, out result

6.3 Overload af metoder

C# tillader overload af metoder, hvilket betyder, at flere metoder kan have samme navn, men med forskellige parametre. Dette er nyttigt for at tilbyde funktionalitet, der ligner hinanden, men som håndterer forskellige typer data eller forskellige antal argumenter.

void Display()
{
  Console.WriteLine("Displaying now...");
}

void Display(string message)
{
  Console.WriteLine("Displaying: " + message);
}

void Display(string message, int times)
{
  for (int i = 0; i < times; i++)
  {
    Console.WriteLine("Displaying: " + message

6.4 Rekursive metoder

Rekursive metoder er metoder, som kalder sig selv, og er nyttige for at løse problemer som kan opdeles i lignende subproblemer. Et klassisk eksempel på rekursion er beregning af faktoriel:

int Factorial(int n)
{
  if (n <= 1) return 1;
  else return n * Factorial(n - 1

6.5 Lambda-udtryk og anonyme metoder

C# understøtter også lambda-udtryk og anonyme metoder, som giver en mere kompakt og ofte mere læsbar måde at definere metoder, der kan bruges som parametre eller som lokale funktioner.

Func<int, int, int> add = (a, b) => a + b;
Console.WriteLine(add(5, 3)); // Outputter 8

Metoder og funktioner i C# er fundamentale for strukturering af kode og tilføjer modularitet og genbrugelighed til programmer. Korrekt brug af disse kan markant forbedre programmets vedligeholdelse og klarhed.

7. Klasser og objekter

7.1 Grundlæggende om klasser

Klasser er grundlaget for objektorienteret programmering i C#. En klasse definerer en ny datatype, som beskriver egenskaber (fields) og adfærd (metoder) af objekter. Klasser fungerer som skabeloner eller opskrifter for at skabe objekter, som er instanser af klassen.

public class Car
{
  public string Make;
  public string Model;
  public int Year;

  public void Start()
  {
    Console.WriteLine("Bilen starter."

7.2 Instantiering af objekter

For at bruge klasser skal man skabe objekter af dem. Dette kaldes instantiering, og det gøres ved hjælp af new nøgleordet, som allokerer hukommelse til et nyt objekt og kalder klassens konstruktør.

Car myCar = new Car();
myCar.Make = "Toyota";
myCar.Model = "Corolla";
myCar.Year = 2022;
myCar.Start

7.3 Constructor

Constructor er specielle metoder i klassen, der kaldes, når et objekt skabes. De bruges ofte til at initialisere objektets data.

public Car(string make, string model, int year)
{
  Make = make;
  Model = model;
  Year = year

7.4 Egenskaber (Properties)

For at tilbyde en bedre kontrol med, hvordan felter i en klasse tilgås og modificeres, kan man bruge egenskaber. Egenskaber tillader en form for indkapsling og kan indeholde logik for læsning og skrivning af værdier.

private int speed;
public int Speed
{
  get { return speed; }
  set
  {
    if (value < 0)
      speed = 0;
    else
      speed = value

7.5 Inheritance

Inheritance er en hjørnesten i objektorienteret design og tillader klasser at arve funktionalitet fra andre klasser ved at overtage funktioner og fields fra forældreklassen. Dette er kendt som en "er-en" relation. Klasser, der arver fra andre, kaldes underklasser eller afledte klasser. Inheritance muliggør genbrug og udvidelse af eksisterende kode.

public class Vehicle
{
  public string LicensePlate { get; set; }
  public void Start()
  {
    Console.WriteLine("Vehicle is starting.");
  }
}

public class Car : Vehicle
{
  public int Wheels = 4;
  public void Accelerate()
  {
    Console.WriteLine("Car is accelerating."

Overriding metoder

I C# kan inheritance metoder overskrives af en underklasse for at ændre eller forbedre den arvede metodeadfærd. Dette gøres med nøgleordet override. Forælderens metode skal være markeret med virtual eller abstract.

public class Vehicle
{
  public virtual void Start()
  {
    Console.WriteLine("Vehicle is starting.");
  }
}

public class Car : Vehicle
{
  public override void Start()
  {
    Console.WriteLine("Car is starting with style!"

Brug af base nøgleordet

Når metoder overskrives, kan underklassen stadig få adgang til forælderens version af metoden ved hjælp af base nøgleordet, hvilket er nyttigt for at udvide funktionaliteten i stedet for helt at erstatte den.

public override void Start()
{
  base.Start();
  Console.WriteLine("Additional startup procedures for car."

7.6 Polymorfi og Interfaces

Polymorfi tillader klasser at definere og dele interfaces og implementere forskellige adfærd under kørsel. Et interface er en kontrakt, der specificerer hvilke metoder en klasse skal implementere. Et interface kan indeholde definitioner af metoder, egenskaber, events og indexers, men de kan ikke indeholde feltdeklarationer eller implementeringer af metoder.

public interface IOperable
{
  void Start();
  void Stop();
}

public class Car : IOperable
{
  public void Start()
  {
    Console.WriteLine("Car is starting.");
  }

  public void Stop()
  {
    Console.WriteLine("Car is stopping."

Multiple inheritance via interfaces

Mens C# ikke understøtter direkte multiple inheritance (inheritancefra flere klasser), tillader det en klasse at implementere flere interfaces. Dette giver mulighed for at kombinere adfærd og egenskaber fra forskellige kilder.

public interface IOperable
{
  void Start();
}

public interface IMaintainable
{
  void Maintain();
}

public class Car : IOperable, IMaintainable
{
  public void Start()
  {
    Console.WriteLine("Car is starting.");
  }

  public void Maintain()
  {
    Console.WriteLine("Car is being maintained."

Klasser og objekter er essentielle komponenter i C#, og deres effektive brug er nøglen til at bygge robuste og skalerbare software systemer. Inheritance og interfaces spiller en vital rolle i at skabe fleksible og genanvendelige systemer i C#, hvilket muliggør komplekse og skalerbare applikationer gennem effektiv kodegenbrug og abstraktion.

8. Exception handling

8.1 Grundlæggende om exceptions

Exception handling i C# er en vigtig del af at skrive robuste og fejltolerante applikationer. En "exception" er en fejl, der opstår under programmets udførelse, hvilket potentielt kan afbryde den normale flow af programmet. Ved at håndtere exceptions korrekt kan programmer fortsætte med at køre eller lukke nådigt, selv når fejl opstår.

8.2 Try-Catch blokke

For at fange og behandle exceptions, bruger C# try-catch blokke. Kode, der potentielt kan generere en exception, placeres inden for try blokken, mens catch blokken bruges til at håndtere exceptionen, når den opstår.

 • Eksempel på try-catch:

try
{
  int divisor = 0;
  int result = 10 / divisor;
}
catch (DivideByZeroException e)
{
  Console.WriteLine("Exception caught: " + e.Message

8.3 Specifikation af exception typer

I catch blokken kan du specificere typen af den exception, du ønsker at fange. Dette gør det muligt præcist at håndtere forskellige fejl på forskellige måder.

 • Eksempel med flere catch blokke:

try
{
  var array = new int[5];
  array[10] = 99; // Dette vil forårsage en IndexOutOfRangeException
}
catch (DivideByZeroException e)
{
  Console.WriteLine("Divide by zero error: " + e.Message);
}
catch (IndexOutOfRangeException e)
{
  Console.WriteLine("Index out of range error: " + e.Message

8.4 Finally blok

En finally blok kan tilføjes efter catch blokke for at udføre kode, der skal køre, uanset om en exception blev fanget eller ej. Dette er især nyttigt for ressourceoprydning, såsom at lukke filer eller netværksforbindelser.

 • Eksempel med finally:

try
{
  // kode, der kan generere exceptions
}
catch (Exception e)
{
  Console.WriteLine("An error occurred: " + e.Message);
}
finally
{
  Console.WriteLine("The 'finally' block is executed."

8.5 Brug af throw

For at kaste en ny exception eller genkaste en fanget exception bruges throw nøgleordet. Dette kan være nyttigt for at lade exceptions boble op til højere niveauer af kaldstakken, hvor de kan håndteres mere passende.

 • Eksempel på throw:

try
{
  throw new InvalidOperationException("Invalid operation attempt.");
}
catch (InvalidOperationException e)
{
  Console.WriteLine(e.Message);
  throw; // Genkaster den samme exception

Exception handling er afgørende for at skabe pålidelige programmer, som kan håndtere uventede situationer uden at afbryde brugerens oplevelse eller miste data.

9. .NET Framework og dets relation til C#

9.1 .NET Framework

.NET Framework er en softwareudviklingsplatform udviklet af Microsoft, som primært anvendes til at bygge og køre Windows-applikationer. Det tilbyder et omfattende bibliotek af forudbyggede klasser og en kørertid, kendt som Common Language Runtime (CLR), der styrer eksekvering af programmer skrevet i forskellige sprog, herunder C#.

9.2 C# og .NET's samspil

C# blev designet som en del af .NET-initiativet og er tæt integreret med .NET Framework. Det udnytter mange af frameworkets funktioner, såsom hukommelsesstyring, sikkerhedsfunktioner, og exception handling. C#'s design er optimeret til at arbejde effektivt med CLR, hvilket sikrer en høj grad af interoperabilitet mellem forskellige programmeringssprog.

9.3 Biblioteker og API'er

.NET Framework inkluderer et bredt udvalg af biblioteker og API'er, der dækker alt fra filhåndtering og databasetilslutninger til grafiske brugerflader og netværkskommunikation. C#-programmører kan drage fordel af disse ressourcer for hurtigt at udvikle og implementere komplekse applikationer.

 • Eksempel på brug af .NET biblioteker i C#:

using System.IO;

class Program
{
  static void Main()
  {
    string text = File.ReadAllText("example.txt");
    Console.WriteLine(text

9.4 Samfund og økosystem

.NET Framework og nu .NET Core har et stort og aktivt udviklersamfund. Dette samfund bidrager med værktøjer, biblioteker og rammer, som gør det lettere at bygge applikationer med C#. Det omfattende økosystem sikrer, at C# forbliver relevant og kraftfuldt i softwareudviklingsindustrien.

.NET Framework og dets efterfølger .NET Core spiller en afgørende rolle i C#'s popularitet og anvendelse, da de giver programmører et kraftfuldt sæt værktøjer til at bygge moderne applikationer på en effektiv og effektiv måde.

10. Vigtige biblioteker

10.1 Standardbiblioteket

C# leveres med et omfattende standardbibliotek, som er en del af .NET Framework. Dette bibliotek, kaldet Base Class Library (BCL), dækker en bred vifte af funktionalitet, herunder dataindsamling, databehandling, filsysteminteraktion, netværksoperationer og mere.

 • Eksempel på brug af System.Collections:

using System.Collections.Generic;

List<int> numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5 };
numbers.Add(6);
numbers.Remove(2

10.2 ASP.NET

For webudvikling tilbyder C# ASP.NET, et kraftfuldt framework til at bygge dynamiske websteder og applikationer. ASP.NET understøtter både Web Forms og MVC (Model-View-Controller) arkitekturer, hvilket gør det muligt for udviklere at vælge den tilgang, der bedst passer til deres projekt.

 • Eksempel på en simpel ASP.NET MVC controller:

using System.Web.Mvc;

public class HomeController : Controller
{
  public ActionResult Index()
  {
    return View

10.3 Entity Framework

Entity Framework er et ORM (Object-Relational Mapping) bibliotek, der gør det lettere for udviklere at arbejde med databaser ved at tillade dataadgang gennem højniveau objektmodeller i stedet for direkte SQL. Det håndterer dataabstraktion, caching og mere, hvilket forenkler data manipulation og styrer.

 • Eksempel på brug af Entity Framework:

using System.Data.Entity;

public class BloggingContext : DbContext
{
  public DbSet<Blog> Blogs { get; set; }
}

public class Blog
{
  public int BlogId { get; set; }
  public string Name { get; set

10.4 .NET Core og NuGet

.NET Core er den nyeste, cross-platform version af .NET, der understøtter udvikling af applikationer til flere operativsystemer. NuGet, den officielle pakkehåndteringsplatform for .NET, giver adgang til tusindvis af tredjepartsbiblioteker, som udviklere kan integrere i deres projekter.

 • Eksempel på tilføjelse af en NuGet-pakke:

dotnet add package Newtonsoft.Json
using Newtonsoft.Json;

string json = JsonConvert.SerializeObject(obj

10.5 Avancerede biblioteker og frameworks

C# og .NET økosystemet understøtter også avancerede biblioteker og frameworks som SignalR for real-time web funktionalitet, Xamarin for mobilapplikationsudvikling, og mange andre, der hjælper udviklere med at bygge specifikke typer applikationer og tjenester.

C#’s rige bibliotekssæt sikrer, at udviklere har de værktøjer, de har brug for til næsten enhver opgave, fra systemniveau programmering til high-level applikationsudvikling, hvilket gør det til et af de mest alsidige programmeringssprog i moderne softwareudvikling.

11. Fejlfinding og optimering

11.1 Fejlfinding i C#

Fejlfinding er en afgørende del af softwareudvikling. C# og .NET Framework tilbyder flere værktøjer og teknikker, der hjælper udviklere med at identificere og rette fejl i deres applikationer. Visual Studio, Microsofts flagskibsudviklingsmiljø, har indbygget debuggingværktøjer, der giver kraftfuld support for at sætte breakpoints, inspicere variabler, og trinvis gennemgå kode.

 • Eksempel på anvendelse af breakpoints: I Visual Studio kan du klikke ved siden af en kode linje for at sætte et breakpoint, som vil pause koden under kørsel og tillade dig at inspicere programtilstanden.

11.2 Performance optimering

C# og .NET tilbyder flere muligheder for at optimere ydeevnen af applikationer. Nøgleområder omfatter håndtering af hukommelsesforbrug, optimering af I/O operationer, og effektiv håndtering af multithreading.

 • Hukommelsesstyring: .NET's garbage collector administrerer automatisk hukommelsen, men en dyb forståelse af hvordan og hvornår objekter allokere og frigives kan hjælpe med at forbedre hukommelseseffektiviteten.

11.3 Profilering og analyseværktøjer

Profileringsværktøjer som .NET Profiler og Visual Studio's Performance Profiler kan hjælpe med at identificere flaskehalse i applikationer ved at give detaljerede rapporter om kørselstid og ressourceforbrug.

 • Eksempel på anvendelse af Visual Studio's Performance Profiler: Dette værktøj kan anvendes til at spore CPU-brug, hukommelsesallokeringer, og trådsaktivitet for at bestemme de mest krævende dele af applikationen.

11.4 Brug af asynkron programmering

Asynkron programmering i C# er vigtigt for at forbedre responsiviteten og samlede ydeevne i applikationer, især i I/O-bound og netværksrelaterede opgaver. Ved brug af async og await kan udviklere skrive kode, der er både effektiv og let at læse.

public async Task<int> AccessDatabaseAsync()
{
  await Task.Delay(1000); // Simulerer en tidskrævende I/O operation
  return 42; // Returnerer et resultat efter operationen

11.5 Fejlsøgning og undgåelse af fælles faldgruber

C# udviklere støder ofte på specifikke faldgruber såsom uforudsete null reference undtagelser, issues med trådsikkerhed, og misforståelser omkring scope og livscyklus af objekter. At være opmærksom på disse og anvende best practices er nøglen til at skabe stabile og pålidelige applikationer.

 • Null reference undtagelse: At sikre, at variabler og objekter er ordentligt initialiserede før brug, kan forhindre mange runtime fejl.

Fejlfinding og optimering er vital for at sikre, at C# applikationer ikke kun fungerer korrekt, men også kører effektivt. Ved at udnytte de værktøjer og teknikker, der er tilgængelige, kan udviklere forbedre kvaliteten og ydeevnen af deres software betydeligt.

12. Best practises

12.1 Kodekonventioner og stil

For at opretholde læsbarheden og vedligeholdelsen af C# kode, er det vigtigt at følge konsistente kodekonventioner. Microsoft tilbyder omfattende retningslinjer for C#, som inkluderer navngivning af konventioner, layout praksisser, og kommentar brug. Ved at følge disse retningslinjer sikrer teams, at deres kode er forståelig og tilgængelig for alle medlemmer.

 • Eksempel på navngivningskonvention:

  • Brug PascalCase for klasser og metoder.

  • Brug camelCase for variabler og parametre.

12.2 Anvendelse af designmønstre

Designmønstre er beprøvede løsninger på almindelige software design problemer. I C#, som i andre objektorienterede sprog, kan mønstre som Singleton, Factory, Observer, og Decorator hjælpe med at strukturere applikationer mere effektivt.

 • Eksempel på Singleton-mønster:

public class Database
{
  private static Database instance;
  private Database() {}

  public static Database GetInstance()
  {
    if (instance == null)
    {
      instance = new Database();
    }
    return instance

12.3 Solid principper

SOLID-principperne er en række retningslinjer, der sikrer, at software er modulær og nem at vedligeholde. Disse principper inkluderer Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, og Dependency Inversion.

 • Eksempel på Single Responsibility Principle:

  • En klasse bør kun have en grund til at ændre sig, hvilket betyder, at den bør have kun én opgave at udføre.

12.4 Exception handling

Effektiv fejlhåndtering er afgørende for at bygge robuste applikationer. Det anbefales at fange specifikke exceptions snarere end at bruge generelle catch blokke, og kun håndtere de fejl, hvor der er en klar recovery strategi.

 • Anbefaling for exception handling:

  • Brug try-catch til at fange forventede fejl og try-finally til at sikre, at ressourcer frigives korrekt.

12.5 Test og vedligeholdelse

Enheds- og integrationstest er centrale for at sikre, at C#-applikationer fungerer som forventet. Værktøjer som NUnit og xUnit kan bruges til at automatisere testprocessen, hvilket sikrer, at nye ændringer ikke bryder eksisterende funktionalitet.

 • Eksempel på brug af NUnit for enhedstest:

[Test]
public void TestAddition()
{
  int result = Calculator.Add(5, 5);
  Assert.AreEqual(10, result

12.6 Dokumentation og kommentarer

God dokumentation og tydelige kommentarer er uundværlige for både nye og eksisterende projekter. XML-kommentarer i C# giver en standardiseret måde at dokumentere klasser, metoder, og parametre, hvilket er særlig nyttigt for API'er.

 • Eksempel på XML-kommentarer:

/// <summary>
/// Beregner summen af to tal.
/// </summary>
/// <param name="a">Første tal.</param>
/// <param name="b">Andet tal.</param>
/// <returns>Summen af de to tal.</returns>
public static int Add(int a, int b)
{
  return a + b

Ved at følge disse bedste praksisser kan C# udviklere skabe kode, der er mere sikker, effektiv og vedligeholdelig. Dette forbedrer ikke kun kodekvaliteten, men også produktiviteten og samarbejdet i udviklingsteams.

13. Udviklingsværktøjer

13.1 Visual Studio

Visual Studio er det førende udviklingsmiljø (IDE) for C# og .NET udvikling. Det tilbyder en omfattende suite af værktøjer, der understøtter både front-end og back-end udvikling, herunder intelligent kode redigering, debugging, testværktøjer, og integration med forskellige version kontrolsystemer. Visual Studio forbedrer udviklerens produktivitet og effektivitet gennem avancerede funktioner som IntelliSense, kode navigation, og avancerede projekt management værktøjer.

13.2 .NET CLI

.NET Command-Line Interface (.NET CLI) er et kraftfuldt værktøj til dem, der foretrækker at arbejde uden for et grafisk brugerinterface. Det er især nyttigt for scripting og automatisering af byggeprocesser. .NET CLI understøtter alle .NET Core opgaver, herunder projektinitialisering, pakkehåndtering med NuGet, og kørsel af applikationer.

dotnet new console -n MyNewApp
dotnet run

13.3 Rider

Rider fra JetBrains er en cross-platform C# og .NET IDE, der tilbyder en alternativ til Visual Studio med support til flere operativsystemer som Windows, macOS og Linux. Rider indeholder mange af de samme funktioner som Visual Studio, inklusiv en kraftig debugger, intelligent kodekomplettering, og værktøjer til databasearbejde og version kontrol.

13.4 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) er en letvægts, men kraftfuld kildekode-editor, der kan udvides med plugins til næsten alle programmeringssprog, herunder C#. Det er ideelt til både små og store projekter, og er populært blandt udviklere på grund af dets hurtighed, fleksibilitet, og store udvalg af tilgængelige extensions.

 • Eksempel på nyttige extensions for C#:

  • C# for Visual Studio Code (powered by OmniSharp).

  • Debugger for Chrome for at debugge webapplikationer direkte i browseren.

13.5 Xamarin

Xamarin er et sæt værktøjer, der tillader udviklere at bygge native Android, iOS, og Windows applikationer ved brug af C#. Xamarin integrerer dybt med Visual Studio, hvilket gør det muligt for udviklere at dele kode på tværs af platforme, reducere duplikering, og strømline udviklingsprocessen.

13.6 ReSharper

ReSharper er et plugin til Visual Studio, udviklet af JetBrains, der forbedrer Visual Studio's allerede kraftfulde redigerings- og debugging-funktioner. Det tilbyder avanceret kode analyse, refaktorering, navigation, og kodekomplettering.

Hver af disse værktøjer bidrager på sin egen måde til C#-udviklingsprocessen, og valget af det rette værktøj afhænger ofte af projektets specifikke behov og udviklerens personlige præferencer.

14. Konklusion

14.1 Udviklingen af C#

C# fortsætter med at udvikle sig som et sprog under Microsofts ledelse, med regelmæssige opdateringer, der tilføjer nye funktioner og forbedrer eksisterende kapaciteter. Seneste versioner af C# har introduceret avancerede funktioner som pattern matching, records for nemmere data modellering, og forbedret understøttelse for asynkron programmering, som alle spejler sprogets tilpasning til moderne softwareudviklingsbehov.

14.2 Community engagement

C# nyder godt af et bredt og engageret samfund af udviklere og bidragsydere, der deler viden, værktøjer, og biblioteker gennem platforme som GitHub, Stack Overflow, og diverse C#-relaterede blogs og fora. Dette samfund er vitalt for nybegynderes læring og eksperters videreudvikling, og det hjælper med at forme sprogets fremtid.

14.3 Uddannelsesressourcer og støtte

Med et væld af ressourcer til rådighed, fra online tutorials og kurser til bøger og konferencer, er det nemt for nye udviklere at begynde at arbejde med C#. Organisationer og uddannelsesinstitutioner tilbyder kurser og certificeringer, der specifikt er rettet mod at undervise i .NET og C#, hvilket yderligere støtter væksten af kvalificerede udviklere.

14.4 Integration og interoperabilitet

C# og .NET er blevet designet til at fungere godt med en række andre teknologier, hvilket gør dem ideelle til integration i heterogene IT-miljøer. Dette inkluderer bedre understøttelse for containerisering med Docker, nem integration med cloud-tjenester som Azure, og muligheden for at køre på forskellige operativsystemer gennem .NET Core.

14.5 Afsluttende ord

Som et robust, alsidigt og stadigt udviklende programmeringssprog er C#'s fremtid lys. Det fortsætter med at være et førstevalg for mange virksomheder og udviklere, takket være dets kraftfulde funktioner, stærke samfundsstøtte og den løbende udvikling ledet af Microsoft. For nye og erfarne softwareudviklere, C# repræsenterer en værdifuld færdighed i softwareudviklingens stadigt skiftende landskab.

Ved at forstå og anvende de koncepter og praksisser omtalt i denne gennemgang, kan udviklere udnytte C# til at bygge innovative løsninger, der er effektive, skalerbare og vedligeholdelsesvenlige, og dermed drive teknologisk fremgang og succes.

Har du brug for en C# udvikler til dit næste IT-projekt? Hos Better Developers hjælper vi dig med at finde den rette udvikler til lige netop dine behov. Læs om C# konsulenter hos Better Developers her.