Lær om de forskellige software teknologier

GraphQL

GraphQL, udviklet og frigivet af Facebook i 2015, har revolutioneret måden, hvorpå udviklere interagerer med API'er. I modsætning til den traditionelle REST API-tilgang, hvor datahentning ofte kræver flere rundture til serveren, giver GraphQL en mere effektiv, kraftfuld og fleksibel metode til at hente og manipulere data. Denne enkeltstående endpoint-arkitektur, som muliggør præcise og skræddersyede dataforespørgsler, har gjort GraphQL til et populært valg blandt moderne udviklingsteams.

I denne artikel dykkes der ned i dybden af GraphQL, fra dets grundlæggende koncepter til avanceret implementering. Alt fra oprettelse af queries og mutations til dybdegående gennemgang af schemas og types gennemgås, suppleret med relevante kodeeksempler i JavaScript.

GraphQL udvikling
GraphQL udvikling
GraphQL udvikling

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion til GraphQL

GraphQL er et query-sprog til API'er samt en kørselstid for at udføre forespørgsler ved hjælp af et typesystem, du definerer for dine data. Det blev udviklet af Facebook i 2012 og offentliggjort i 2015. GraphQL giver klienter mulighed for at anmode om præcis de data, de har brug for, intet mere, intet mindre, hvilket gør det muligt at optimere datatrafik og ydeevne, især på mobile enheder.

GraphQL tilbyder flere fordele sammenlignet med den traditionelle REST-arkitektur:

 • Effektiv datahåndtering: Klienter kan hente mange ressourcer i én enkelt anmodning, i stedet for at skulle foretage flere runde ture som i en REST-arkitektur.

 • Stram typning: Skemaet, der er grundlaget for GraphQL, sikrer, at API'et kun udsætter data og operationer, der er klart defineret.

 • Fleksibilitet for frontenden: Frontend-udviklere kan anmode om de data, de har brug for, uden at backenden skal justeres, hvilket fører til hurtigere udviklingscyklusser.

 • Selvdokumenterende: Da GraphQL kræver, at alle data og operationer defineres i et skema, fungerer skemaet også som en grundig dokumentation for API'et.

Disse egenskaber gør GraphQL særligt attraktivt i komplekse applikationer, hvor ydeevne, datamængde og hastighed er afgørende faktorer.

2. Grundlæggende om GraphQL

2.1 Skema Definitionssprog (SDL)

I hjertet af enhver GraphQL-server er skemaet defineret med GraphQLs Skema Definitionssprog (SDL). Dette skema definerer typerne af data, som er tilgængelige og de operationer, der kan udføres på disse data. Det fungerer som en kontrakt mellem klienten og serveren, hvor både klienter og serveren forstår de præcise operationer, der er mulige, og dataformatet for hver operation.

 • Eksempel på et enkelt GraphQL-skema:

type Query {
  hello: String
}

2.2 Grundlæggende operationer

Der er tre primære operationer i GraphQL: queries, mutations og subscriptions.

 • Queries: Anvendes til at hente data. De er ligesom GET-anmodninger i en REST API.

 • Mutations: Bruges til at ændre data (indsætte, opdatere, slette). De svarer til POST, PUT, DELETE i REST.

 • Subscriptions: Giver mulighed for real-time funktionalitet gennem en vedvarende forbindelse til serveren, som normalt implementeres via WebSockets.

2.3 Hierarkisk natur

GraphQL-queries er hierarkiske, hvilket betyder, at queries kan sammensættes på en måde, der afspejler den ønskede output-struktur. Dette gør det muligt at indhente komplekse datamængder i en enkelt anmodning.

 • Eksempel på en hierarkisk query:

query {
  user(id: "1") {
    name
    email
    posts {
      title
      comments {
        content
        author {
          name
        }
      }
    }
  }
}

2.4 Stærk typning

Hver GraphQL-server opererer ud fra et specifikt skema, som definerer præcis, hvilke typer data der kan anmodes om eller muteres, og hvordan disse typer er forbundet. Dette skema er strengt typet, hvilket betyder, at hvert dataelement har en defineret type, og alle forespørgsler skal overholde disse typer.

 • Eksempel på typedefinitioner:

type Post {
  id: ID!
  title: String!
  author: User!
  comments: [Comment]!
}

type User {
  id: ID!
  name: String!
  email: String!
  posts: [Post]!
}

type Comment {
  id: ID!
  content: String!
  author: User!
}

2.5 Brug af GraphQL API

For at tilgå data gennem et GraphQL API, sender klienten en tekststreng, som er en forespørgsel formuleret i GraphQL-sprog, til serveren. Serveren læser denne forespørgsel, udfører de nødvendige operationer for at hente dataene, og sender dem tilbage i et format specificeret af forespørgslen.

Disse grundlæggende koncepter danner grundlaget for at arbejde med GraphQL og udnytte dets fulde potentiale til at bygge effektive og fleksible API'er, der præcist kan imødekomme moderne applikationers datahåndteringsbehov.

3. Opbygning af en GraphQL-server

3.1 Vælg en server implementation

Der er flere serverimplementeringer tilgængelige for GraphQL, der spænder over forskellige programmeringssprog. Nogle af de mest populære inkluderer Apollo Server (JavaScript), GraphQL-Java (Java), Graphene (Python), og mange andre. Valget af implementation afhænger ofte af det eksisterende teknologistak og teamets erfaring.

3.2 Installation og setup

For at illustrere, hvordan man opsætter en grundlæggende GraphQL-server, vil vi bruge Apollo Server, en populær Node.js-baseret implementering:

 • Installation via npm:

npm install apollo-server graphql
 • Oprettelse af en enkel server:

const { ApolloServer, gql } = require('apollo-server');

// Type definitions define the "shape" of your data and specify
// which ways the data can be fetched from the GraphQL server.
const typeDefs = gql`
type Query {
  hello: String
}
`;

// Resolvers define the technique for fetching the types in the
// schema. We'll retrieve books from the "books" array above.
const resolvers = {
  Query: {
    hello: () => 'Hello world!',
  },
};

// The ApolloServer constructor requires two parameters: your schema
// definition and your set of resolvers.
const server = new ApolloServer({ typeDefs, resolvers });

// The `listen` method launches a web server.
server.listen().then(({ url }) => {
  console.log(`🚀 Server ready at ${url}`);
});

3.3 Definere schema

Et GraphQL-skema er hjertet af enhver GraphQL-serverimplementation, definerende typer og forhold mellem dem. Det skema, som du definerer, skal omhyggeligt spejle de data og den funktionalitet, du ønsker at udsætte gennem din API.

 • Tilføjelse af mere komplekse typer og queries til skemaet:

type Book {
  id: ID!
  title: String!
  author: Author!
}

type Author {
  id: ID!
  name: String!
  books: [Book]!
}

type Query {
  books: [Book]
  authors: [Author]
  book(id: ID!): Book
  author(id: ID!): Author
}

3.4 Implementere resolvers

Resolvers er funktioner, der forbinder GraphQL-queries med dine datakilder. De fortæller serveren, hvor og hvordan man skal hente eller opdatere de nødvendige data.

 • Eksempel på resolvers for Book og Author typer:

const resolvers = {
  Query: {
    books: () => fetchBooks(),
    authors: () => fetchAuthors(),
    book: (parent, args) => fetchBookById(args.id),
    author: (parent, args) => fetchAuthorById(args.id),
  },
  Author: {
    books: (author) => fetchBooksByAuthorId(author.id),
  },
  Book: {
    author: (book) => fetchAuthorById(book.authorId),
  },
};

3.5 Test og validering

Når din GraphQL-server er opsat, er det vigtigt at teste den grundigt for at sikre, at den opfører sig som forventet. Dette inkluderer at udføre queries og mutations fra en GraphQL-klient og validere output.

Ved at følge disse trin kan du opbygge en funktionel og effektiv GraphQL-server, der er klar til at håndtere forespørgsler fra klienter og interagere med andre dele af din applikationsarkitektur.

4. Definering af skemaer og typer

Et GraphQL-skema definerer, hvordan data kan tilgås og manipuleres gennem API'et. Det specificerer typerne af data, de mulige forespørgsler, som klienter kan udføre, og de operationer (mutations) der kan ændre data. Skemaet fungerer som en kontrakt mellem serveren og klienten, hvilket sikrer, at begge parter forstår strukturen af den udvekslede data.

4.1 Skema Definitionssprog (SDL)

GraphQL bruger sit eget Skema Definitionssprog (SDL) til at definere skemaer. Dette sprog er både læsbart og præcist, hvilket gør det nemt at definere typer og deres felter samt de relationer, der findes mellem typerne.

 • Eksempel på definition af en simpel type i SDL:

type User {
  id: ID!
  username: String!
  email: String
  posts: [Post]
}

4.2 Typer

Der er flere grundlæggende typer i GraphQL:

 • Scalar Typer: Disse er primitive datatyper som Int, Float, String, Boolean, og ID.

 • Objekt Typer: Defineret af brugeren, disse typer består af en samling felter, som hver især kan være en skalartype eller en anden objekttype.

 • Interface: En abstrakt type, der indeholder en bestemt opsætning af felter, som implementeres af andre typer.

 • Unioner: En type, der kan være en af flere specificerede objekttyper.

 • Enums: En type, der er begrænset til en bestemt mængde af tilladte værdier.

 • Input Typer: Specielle typer, der anvendes i mutations og queries for at indpakke komplekse inputstrukturer.

4.3 Direktiver

Direktiver i GraphQL tillader dig at tilføje logik til felter eller fragmenter baseret på argumenter, der er givet til direktivet. De kan bruges til at ændre udførelsen af forespørgsler og mutations.

 • Eksempel på brugen af et direktiv:

query getUser($isActive: Boolean!) {
  user(isActive: $isActive) @include(if: $isActive) {
    id
    username
  }
}

4.4 Query og Mutation typer

Hver GraphQL-skema skal definere en Query type og kan definere en Mutation type. Disse typer er entry points for klienternes forespørgsler.

 • Eksempel på Query og Mutation definitioner:

type Query {
  users: [User]
  user(id: ID!): User
}

type Mutation {
  createUser(username: String!, email: String): User
}

4.5 Implementering og test

Når skemaet er defineret, skal du implementere resolver-funktioner for hver handling, som defineret i skemaet, og derefter teste dem for at sikre, at de opfører sig som forventet. Dette indebærer at teste alle mulige forespørgsler og mutations, som skemaet tillader, og validere output.

Ved korrekt at definere og implementere skemaer og typer i GraphQL, sikrer du, at din API er godt struktureret, forståelig for udviklere, og fungerer korrekt under real-world belastninger.

5. Queries og mutations

5.1 Queries

Queries i GraphQL bruges til at hente data fra en server på en fleksibel og effektiv måde. I modsætning til traditionelle API-opkald, hvor serverens respons er foruddefineret, tillader GraphQL-klienter at specificere præcis, hvilke data de har brug for.

 • Eksempel på en GraphQL query: Denne query anmoder om en brugers navn, email og titlerne på deres posts.

query {
  user(id: "1") {
    name
    email
    posts {
      title
    }
  }
}

5.2 Strukturering af Queries

Queries i GraphQL er hierarkiske og sammensatte, hvilket gør det muligt for klienter at anmode om nøjagtige datastrukturer. Dette minimerer både den mængde data, der sendes over netværket, og den mængde arbejde, serveren skal udføre.

5.3 Mutations

Mens queries bruges til at hente data, bruges mutations til at ændre data. I GraphQL specificerer mutations både operationen og datastrukturen for det svar, klienten ønsker at modtage efter operationen.

 • Eksempel på en GraphQL mutation: Denne mutation opretter en ny bruger og anmoder om brugerens id, navn og email som respons.

mutation {
  createUser(name: "John Doe", email: "john.doe@example.com") {
    id
    name
    email
  }
}

5.4 Input types

For at forenkle og strukturere de data, der sendes til serveren, kan GraphQL bruge input types. Disse definerer komplekse strukturer, som kan genbruges i forskellige mutations og queries.

input UserInput {
  name: String!
  email: String!
}

mutation CreateUser($input: UserInput!) {
  createUser(input: $input) {
    id
    name
    email
  }
}

5.5 Fejlhåndtering i Queries og Mutations

GraphQL håndterer fejl ved at inkludere en errors-nøgle i responsen. Dette tillader serveren at returnere både data og fejl i samme respons, hvis en forespørgsel delvist lykkes.

 • Eksempel på respons med fejl:

{
  "data": {
    "createUser": null
  },
  "errors": [
    {
      "message": "Email already exists",
      "locations": [{ "line": 2, "column": 3 }],
      "path": ["createUser"]
    }
  ]
}

5.6 Best practices for Queries og Mutations

For at sikre vedligeholdelighed og ydelse af GraphQL API'et, er det vigtigt at:

 • Begrænse kompleksiteten af queries: Forhindre overdrevent dybe eller kostbare queries ved hjælp af værktøjer som query complexity analysis.

 • Validering af input: Sikre, at alle input-data er korrekt valideret for at undgå sikkerhedsproblemer som SQL injections.

Ved at implementere disse funktioner og praksisser sikrer du, at dit GraphQL API både er kraftfuldt og sikkert, og at det kan håndtere både datalæsning og dataændringer effektivt.

6. Resolvers

I GraphQL fungerer resolvers som broen mellem GraphQL-forespørgsler og den underliggende datakilde, der leverer de ønskede data. Hver felt i en GraphQL-query er knyttet til en resolver-funktion, som er ansvarlig for at hente værdien for det felt fra en passende datakilde, såsom en database, en API eller endda en simpel fil.

6.1 Implementering af resolvers

Resolvers er defineret som funktioner, der modtager fire argumenter: root, args, context, og info.

 • root: Også kendt som parent, dette er resultatet fra den forrige resolver i opkaldsstakken.

 • args: Et objekt, der indeholder alle GraphQL-argumenter, der er leveret for feltet.

 • context: Et objekt, der går igennem hele opkaldsstakken og kan bruges til at indeholde oplysninger som autentificeringsoplysninger, databaseforbindelse osv.

 • info: Et objekt, der indeholder information om udførelsen af forespørgslen, såsom feltets navn og sti fra roden.

 • Eksempel på en simpel resolver-funktion:

const resolvers = {
  Query: {
    user: (root, args, context, info) => {
      return context.db.findUserById(args.id);
    }
  }
};

6.2 Resolver kæder

Resolvers i GraphQL kan arbejde i en kæde, hvor hver resolver passerer sin output til den næste resolver i feltets hierarki. Dette gør det muligt for komplekse datastrukturer at blive konstrueret dynamisk som svar på en query.

6.3 Fejlhåndtering i resolvers

Når der opstår fejl i en resolver, er det vigtigt at håndtere disse korrekt, så klienten modtager både fejlinformation og alle de data, der kunne indhentes succesfuldt. GraphQL tillader resolvers at kaste fejl, som derefter formidles til klienten i fejldelen af svaret.

6.4 Optimering af resolver ydeevne

For at forbedre ydeevnen af GraphQL-servere, bør resolvers optimeres for at undgå unødvendige databaseregninger og netværkskald. Dette kan opnås gennem teknikker som batching og caching af forespørgsler.

 • Data Loader Pattern: Dette mønster kan anvendes til at batche og cache databaseforespørgsler inden for omfanget af en enkelt forespørgsel for at reducere det samlede antal databasehits.

6.6 Sikkerhedsaspekter

Da resolvers har direkte adgang til databasen og eksterne systemer, skal de designes med sikkerhed for øje. Det er vigtigt at validere og sanere alle indgående data for at undgå sikkerhedsrisici som SQL-injektioner og cross-site scripting (XSS).

Ved omhyggeligt at designe og implementere resolvers kan en GraphQL-server levere både fleksible og sikre API'er, som effektivt kan håndtere komplekse dataforespørgsler og tilbyde pålidelige svar til klientapplikationer.

7. Fejlhåndtering i GraphQL

Fejlhåndtering i GraphQL adskiller sig væsentligt fra mange traditionelle API-tilgange. I stedet for at bruge HTTP-statuskoder til at indikere fejl (som man ville i en RESTful API), returnerer GraphQL typisk en HTTP 200 status og inkluderer fejlinformationer direkte i response body. Dette giver mulighed for mere detaljeret og nyttig fejlrapportering og gør det muligt at returnere delvist korrekte data sammen med fejlbeskeder.

7.1 Fejl i response

En typisk GraphQL-response indeholder to nøglefelter: data og errors. Hvis forespørgslen fuldstændig mislykkes, kan data feltet være null eller indeholde delvis data, og errors feltet vil indeholde detaljer om, hvad der gik galt.

 • Eksempel på en GraphQL fejlrespons:

{
  "data": {
    "user": null
  },
  "errors": [
    {
      "message": "User not found",
      "locations": [{ "line": 2, "column": 3 }],
      "path": ["user"]
    }
  ]
}

7.2 Håndtering af fejl på serveren

På serversiden kan fejl opstå på forskellige lag i udførelsen af en GraphQL-forespørgsel, herunder i parsing, validering, eller under udførelsen af en resolver. Det er vigtigt at designe resolvers således, at de korrekt rapporterer fejl.

 • Tilpasning af fejlhåndtering i resolvers:

const resolvers = {
  Query: {
    user: (root, args, context, info) => {
      throw new Error('User not found');
    }
  }
};

7.3 Brugerdefinerede fejl

Ud over standardfejl kan applikationsspecifikke fejl defineres for at give mere kontekstspecifik information til klienten. Dette kan gøres ved at udvide standardfejlklasserne.

 • Eksempel på en brugerdefineret fejlklasse:

class AuthorizationError extends Error {
  constructor(message) {
    super(message);
    this.code = "AUTHORIZATION_ERROR";
  }
}

const resolvers = {
  Query: {
    confidentialData: (root, args, context) => {
      if (!context.user.isAdmin) {
        throw new AuthorizationError('You do not have permission to view this data.');
      }
      return 'Confidential data';
    }
  }
};

7.4 Logning og overvågning af fejl

Effektiv logning og overvågning er afgørende for at kunne diagnosticere og reagere på fejl. Brug logningssystemer til at optage fejl, når de opstår, og integrer eventuelt med overvågningssystemer for at alarmeres om fejl.

7.5 Best practises

Fejlhåndtering bør være en integreret del af designet af din GraphQL-server:

 • Klare og informative fejlbeskeder: Gør det nemt for både udviklere og slutbrugere at forstå, hvad der er gået galt.

 • Beskyttelse af følsomme oplysninger: Undgå at inkludere følsomme oplysninger i fejlmeddelelser, som kan udnyttes af en angriber.

Ved at implementere robuste fejlhåndteringsstrategier kan du sikre, at din GraphQL-server ikke kun er effektiv, men også pålidelig og let at vedligeholde.

8. Sikkerhed i GraphQL

8.1 Overvejelser om sikkerhed

Sikkerheden i en GraphQL-applikation er afgørende, da dens fleksible natur kan præsentere unikke sikkerhedsudfordringer. I modsætning til traditionelle REST API'er, hvor adgangen typisk styres på endpoint-niveau, kræver GraphQL finere kontrol på felt-niveau på grund af dens dybt næstede og fleksible forespørgselsmuligheder.

8.2 Autentificering og autorisation

Autentificering og autorisation er kritiske komponenter i sikkerheden for ethvert web-API:

 • Autentificering: Sikrer, at brugeren er den, de påstår at være. GraphQL selv håndterer ikke autentificering, så dette håndteres typisk i netværkslaget eller via en middleware, der tjekker tokens eller sessioner, før forespørgslen når GraphQL-serveren.

 • Autorisation: Bestemmer, hvad en autentificeret bruger har tilladelse til at udføre. I GraphQL kan dette kræve kompleks logik, hvor visse felter kun er tilgængelige for visse brugere.

8.3 Validering og sanitering af input

Inputvalidering er afgørende for at forhindre almindelige webangreb som SQL-injektioner og cross-site scripting (XSS):

 • Validering: Sørg for, at indgående data (f.eks. i mutations) overholder forventede formater og værdiområder.

 • Sanitering: Rens indgående data for at fjerne eller undgå potentielt skadeligt indhold, især i tekstfelter, der kan levere HTML eller JavaScript.

8.4 Dybde- og omfangsbegrænsning

Uden begrænsninger kan klienter udføre meget dybe eller brede forespørgsler, som potentielt kan overbelaste serveren:

 • Dybebegrænsning: Begræns dybden af forespørgsler for at forhindre udførelse af ekstremt dybe forespørgsler, der kan føre til overdreven belastning.

 • Omfangsbegrænsning: Begræns det samlede antal tilladte operationer eller hentede objekter i en enkelt forespørgsel.

8.5 Sikkerhed i fejlhåndtering

Fejlmeddelelser kan utilsigtet afsløre information om den underliggende implementering eller systemets tilstand, hvilket kan udnyttes af angribere:

 • Generisk fejlhåndtering: Undgå at sende detaljerede eller specifikke fejlmeddelelser til klienten. Brug i stedet generiske fejlmeddelelser for at skjule detaljer om infrastrukturen.

8.6 Brug af sikkerhedsheaders og HTTPS

Sikre din GraphQL-server ved at implementere HTTPS for at kryptere dataoverførsler og konfigurere sikkerhedsheaders som Content Security Policy (CSP) og X-Frame-Options for at forbedre klientens sikkerhed.

8.7 Overvågning og logging

Regelmæssig overvågning og logging af adgangs- og fejlmønstre kan hjælpe med at identificere og reagere på sikkerhedstrusler. Sørg for, at logs er sikrede og ikke indeholder følsomme brugerdata.

Ved at tage højde for disse sikkerhedsovervejelser kan udviklere designe og implementere GraphQL-services, der er ikke kun kraftfulde og fleksible, men også sikre og robuste mod almindelige sikkerhedstrusler.

9. Integration med databaser

9.1 Valg af Database

Valget af database til en GraphQL-applikation afhænger ofte af applikationens datakrav og den eksisterende teknologiske infrastruktur. Populære valg inkluderer relationelle databaser som PostgreSQL og MySQL, dokumentbaserede databaser som MongoDB, og graf-databaser som Neo4j, som naturligt komplementerer GraphQLs graf-lignende forespørgselsstruktur.

9.2 Database design

Effektivt database design er afgørende for at maksimere ydeevnen og skalerbarheden af GraphQL-applikationer. Det bør tage højde for de komplekse relationer og forespørgselstyper, som GraphQL gør mulige.

 • Normalisering vs. Denormalisering: Afhængigt af forespørgselsmønstrene kan det være fordelagtigt enten at normalisere data for at reducere redundans eller denormalisere dem for at reducere antallet af joins i forespørgsler.

 • Indeksering: For at forbedre forespørgselshastighederne er det afgørende at indeksere de databasemæssige kolonner, der oftest forespørges.

9.3 Integrering af databasen

Integrationen mellem GraphQL-serveren og databasen håndteres ofte ved hjælp af en ORM (Object-Relational Mapping) som Sequelize for SQL databaser eller Mongoose for MongoDB. Disse ORM'er tilbyder en abstraktionslag, der letter skrivning af databaseforespørgsler uden manuel SQL.

 • Eksempel på integration med en ORM:

const User = sequelize.define('user', {
  username: Sequelize.STRING,
  email: Sequelize.STRING
});

const resolvers = {
  Query: {
    users: () => User.findAll(),
    user: (root, args) => User.findByPk(args.id)
  }
};

9.4 Optimering af forespørgsler

Effektiv forespørgselsplanlægning og caching er nøglen til at optimere databasens ydeevne under GraphQL-operationer:

 • Batching og Caching: Brug teknikker som DataLoader til at batche og cache forespørgsler på serveren, hvilket reducerer antallet af nødvendige databasekald og dermed belastningen på databasen.

 • Forespørgselsoptimering: Analyser og optimer forespørgsler for at undgå N+1 problemet og sikre, at forespørgsler udføres med minimal overhead.

9.5 Sikkerhedsaspekter

Sikre, at alle databasetransaktioner overholder sikkerhedsstandarderne:

 • Autorisation på Data-niveau: Implementer sikkerhedslogik, der sikrer, at brugere kun kan tilgå eller ændre data, de har tilladelse til.

 • Validering af Input: Valider alt input fra klienterne for at beskytte mod SQL-injektion og andre injektionsangreb.

9.6 Overvågning og vedligeholdelse

Regelmæssig overvågning af databasens ydeevne og sundhed er nødvendig for at identificere og adressere ydeevneproblemer, før de bliver kritiske.

Ved omhyggeligt at integrere og optimere databasens interaktioner kan GraphQL-servere opnå både høj ydeevne og sikkerhed, samtidig med at de leverer kraftfulde og fleksible API'er til klientapplikationerne.

10. Caching strategier

Caching er en kritisk del af optimeringen af GraphQL-API'er, da det kan reducere belastningen på både serveren og databasen ved at undgå gentagne dyre databeregningsoperationer. Korrekt implementeret caching forbedrer responstider og skalerbarheden af applikationer ved at gemme tidligere forespørgselsresultater og genbruge dem, når de samme data forespørges igen.

10.1 Typer af caching

I en GraphQL-kontekst kan caching implementeres på forskellige niveauer af applikationen:

 • Server-side caching: Ofte implementeret på resolver-niveau for at gemme resultater af databasen forespørgsler eller andre tunge beregninger.

 • Client-side caching: Håndteret på klientens side, hvor GraphQL klientbiblioteker som Apollo Client tilbyder avancerede caching-mekanismer, der kan genbruge data gemt fra tidligere forespørgsler.

 • Persisted queries: En teknik, hvor forespørgsler gemmes på serveren og identificeres via et unikt ID. Kun ID'et sendes under forespørgsler, hvilket reducerer størrelsen på den forespørgte payload og forbedrer responstiden.

10.2 Implementering af server-side caching

Implementering af caching på server-siden kan gøres ved hjælp af en række forskellige teknologier, herunder Redis, Memcached, eller endda lokale caching-strategier med nøgle-værdi stores.

 • Eksempel på caching med Redis:

const { promisify } = require('util');
const getAsync = promisify(redisClient.get).bind(redisClient);
const setAsync = promisify(redisClient.set).bind(redisClient);

const resolvers = {
  Query: {
    user: async (root, { id }, context, info) => {
      const cacheKey = `user:${id}`;
      const cachedUser = await getAsync(cacheKey);

      if (cachedUser) return JSON.parse(cachedUser);

      const user = await fetchUserById(id);
      await setAsync(cacheKey, JSON.stringify(user), 'EX', 3600); // Expires in 1 hour
      return user;
    }
  }
};

10.3 Client-side caching

GraphQL-klienter som Apollo Client understøtter avancerede client-side caching-mekanismer. Disse inkluderer automatisk caching og normalisering af data, hvilket gør det nemt at genbruge data uden yderligere netværksanmodninger.

 • Konfiguration af Apollo Client Cache:

import { InMemoryCache } from 'apollo-boost';
import { ApolloClient } from 'apollo-client';
import { HttpLink } from 'apollo-link-http';

const client = new ApolloClient({
  link: new HttpLink({ uri: '<http://your-api/graphql>' }),
  cache: new InMemoryCache()
});

10.4 Best practises for caching

 • Invalidation: Sørg for at have en klar strategi for invalidation af cache, så ændringer i de underliggende data korrekt reflekteres i cache-lagrede svar.

 • Granularitet: Vær opmærksom på granulariteten af cachede data for at undgå over- eller under-caching, som begge kan føre til problemer med ydeevnen og datakonsistens.

Ved at implementere disse caching-strategier kan GraphQL-applikationer opnå markante forbedringer i ydeevne og brugeroplevelse, samtidig med at belastningen på backend-systemerne minimeres.

11. GraphQL klienter

GraphQL klientbiblioteker spiller en afgørende rolle i at forenkle kommunikationen mellem klientapplikationer og en GraphQL server ved at tilbyde funktioner såsom indbygget caching, state management, og mere. De hjælper med at strukturere forespørgsler, håndtere responsdata, og automatisere mange af de gentagne opgaver forbundet med datahåndtering.

11.1 Populære GraphQL klienter

Der findes flere populære GraphQL klienter, der hver især tilbyder forskellige funktioner og er optimeret til specifikke anvendelser eller platforme:

 • Apollo Client: Meget populær i React-miljøer, tilbyder dyb integration med React samt understøttelse til andre frameworks som Angular og Vue.js.

 • Relay: Udviklet af Facebook, tilbyder kraftfulde funktioner for React applikationer, især i komplekse applikationer med høje krav til ydeevne og datahåndtering.

 • Urql: Kendt for sin enkelthed og lette integration, egner sig godt til både små og store projekter, og understøtter React og preact.

11.2 Features og funktionaliteter

Moderne GraphQL klienter tilbyder et væld af funktioner, der kan hjælpe udviklere med at maksimere effektiviteten i deres applikationer:

 • Caching: Avanceret caching mekanismer, som kan reducere antallet af nødvendige netværkskald og forbedre applikationens responsivitet.

 • Forespørgselsoptimering: Mulighed for at sammensætte komplekse forespørgsler dynamisk og at batche mindre forespørgsler for at reducere netværksbelastning.

 • Real-time data: Understøttelse af subscriptions for real-time dataopdateringer ved hjælp af WebSockets eller lignende teknologier.

11.3 Implementering af en GraphQL klient

Implementering af en GraphQL klient indebærer typisk opsætning af klientbiblioteket, konfiguration af netværksforbindelser, og oprettelse af queries og mutations.

 • Eksempel på opsætning af Apollo Client:

import { ApolloClient, InMemoryCache, HttpLink } from '@apollo/client';

const client = new ApolloClient({
  link: new HttpLink({ uri: '<https://your-graphql-endpoint.com/graphql>' }),
  cache: new InMemoryCache()
});

11.4 Brug af GraphQL klient i applikationen

Når klienten er opsat, kan du begynde at formulere og udføre queries og mutations inden for din applikation, og håndtere dataene som returneres fra serveren.

 • Eksempel på en query med Apollo Client i en React applikation:

import { gql, useQuery } from '@apollo/client';

const GET_USER = gql`
  query GetUser($id: ID!) {
    user(id: $id) {
      id
      name
      email
    }
  }
`;

function UserComponent({ userId }) {
  const { loading, error, data } = useQuery(GET_USER, {
    variables: { id: userId }
  });

  if (loading) return <p>Loading...</p>;
  if (error) return <p>Error :(</p>;
  return <div>{data.user.name} - {data.user.email}</div>;
}

11.5 Best practises

Ved brug af en GraphQL klient er det vigtigt at overveje fejlhåndtering, data-synkronisering og optimering af netværkstrafik for at sikre, at applikationen forbliver responsiv og effektiv.

Ved at vælge den rigtige GraphQL klient og udnytte dens fulde potentiale kan udviklere opbygge kraftfulde, effektive og vedligeholdelsesvenlige applikationer.

12. Avancerede funktioner og direktiver

12.1 Avancerede funktioner i GraphQL

Ud over grundlæggende queries og mutations tilbyder GraphQL en række avancerede funktioner, der kan hjælpe udviklere med at bygge mere dynamiske og kraftfulde applikationer. Disse funktioner inkluderer fragmenter, direktiver, og interfaces, som alle bidrager til at gøre GraphQL-querysprog mere fleksibelt og udtryksfuldt.

12.2 Brug af fragmenter

Fragmenter i GraphQL tillader genbrug af fælles feltgrupper i flere queries eller mutations. Dette er særligt nyttigt i større projekter, hvor mange komponenter måske har brug for at tilgå de samme data.

fragment userData on User {
  id
  name
  email
}

query getUsers {
  users {
    ...userData
  }
}

query getUserById($id: ID!) {
  user(id: $id) {
    ...userData
  }
}

12.3 Direktiver

Direktiver giver mulighed for at tilpasse udførelsen af queries og mutations på klientens anmodning. Direktiver som @include, @skip, og brugerdefinerede direktiver kan dynamisk inkludere eller udelukke dele af en forespørgsel baseret på variable.

 • Eksempel på brugen af @include og @skip direktiver:

query getUsers($withEmail: Boolean!) {
  users {
    name
    email @include(if: $withEmail)
  }
}

12.4 Interfaces og union typer

Interfaces og unioner giver mulighed for mere polymorfisk opførsel i GraphQL-skemaer. Interfaces definerer en liste over felter, som flere typer kan implementere, mens unioner tillader et felt at returnere forskellige typer.

 • Eksempel på et interface:

interface Character {
  id: ID!
  name: String!
}

type Human implements Character {
  id: ID!
  name: String!
  height: Float
}

type Alien implements Character {
  id: ID!
  name: String!
  planet: String
}
 • Eksempel på en union:

union SearchResult = Human | Alien

query search($text: String!) {
  search(text: $text) {
    ... on Human {
      height
    }
    ... on Alien {
      planet
    }
  }
}

12.5 Subscriptions

Subscriptions er en GraphQL-funktion, der muliggør realtidsfunktionalitet ved at oprette en vedvarende forbindelse til serveren. Dette er især nyttigt i applikationer, der kræver øjeblikkelig dataopdatering, som chatapplikationer eller live notifikationer.

subscription onUserUpdated {
  userUpdated {
    id
    name
    email
  }
}

12.6 Best practises

Når du arbejder med disse avancerede funktioner, er det vigtigt at overveje deres indvirkning på både ydeevne og vedligeholdelse af applikationen. Korrekt anvendelse af disse funktioner kan ikke blot forbedre fleksibiliteten og udtrykskraften af dine GraphQL-implementeringer, men også sikre, at applikationen forbliver robust og effektiv.

13. Testning af GraphQL-applikationer

13.1 Vigtigheden af testning

Testning er en afgørende del af udviklingen af pålidelige og robuste GraphQL-applikationer. Det hjælper med at sikre, at API'et opfører sig som forventet, og at ændringer i koden ikke introducerer nye fejl. Korrekt testning kan også hjælpe med at dokumentere API'ets opførsel, hvilket gør det lettere for nye udviklere at forstå, hvordan de skal interagere med det.

13.2 Typer af tests

Der er flere typer tests, der kan anvendes til at sikre kvaliteten af en GraphQL-server:

 • Enhedstests: Tester individuelle dele af koden, såsom resolvers eller hjælpefunktioner, for at sikre, at de fungerer korrekt isoleret fra resten af systemet.

 • Integrationstests: Tester interaktioner mellem flere komponenter, såsom samspillet mellem resolvers og database, for at sikre, at de korrekt håndterer realistiske data.

 • End-to-end tests (E2E): Simulerer brugerinteraktioner fra start til slut, ofte ved brug af et testmiljø, der efterligner det rigtige produktionsmiljø.

13.3 Testværktøjer

Der findes en række værktøjer, der kan understøtte testning af GraphQL-servere:

 • Jest: Populært JavaScript testrammeværk, der understøtter enheds- og integrationstestning med mock-funktionalitet og asynkron håndtering.

 • Apollo Testing Library: Giver værktøjer til at skrive tests for applikationer bygget med Apollo Client.

 • GraphQL Tools: Indeholder en række hjælpeværktøjer til at konstruere en schemaløs GraphQL-server, som kan være nyttig til integrationstestning.

13.4 Implementering af enhedstests

Enhedstests for en GraphQL-resolver kunne se sådan ud:

import { createUserResolver } from '../resolvers';
import { db } from '../database';

describe('createUserResolver', () => {
  it('should create a new user', async () => {
    const fakeDb = {
      users: { create: jest.fn().mockReturnValue({ id: 1, name: 'John' }) }
    };
    const result = await createUserResolver(null, { name: 'John' }, { db: fakeDb });
    expect(result).toEqual({ id: 1, name: 'John' });
    expect(fakeDb.users.create).toHaveBeenCalledWith({ name: 'John' });
  });
});

13.5 Implementering af integrationstests

Integrationstests kunne involvere et opsat testmiljø med en testdatabase:

describe('user integration', () => {
  it('should retrieve an existing user', async () => {
    // Setup database state
    const userId = await db.users.create({ name: 'Jane' }).id;

    // Execute GraphQL query
    const response = await graphqlQuery({ query: GET_USER, variables: { id: userId } });

    // Assertions
    expect(response.data.user).toEqual({ id: userId, name: 'Jane' });
  });
});

13.6 Best practises for testning

Når du tester GraphQL-applikationer, er det vigtigt at:

 • Mocke eksterne afhængigheder: Isolér tests fra eksterne services som databaser eller API'er ved at anvende mocks og stubs.

 • Teste fejlhåndtering: Sørg for at tests dækker hvordan systemet håndterer ugyldige forespørgsler eller intern serverfejl.

 • Automatisere testkørsel: Integrér testning i CI/CD-pipelines for at sikre, at tests altid køres som en del af udviklingsprocessen.

Ved omhyggeligt at planlægge og udføre en omfattende testsuite kan udviklere sikre, at deres GraphQL-applikationer er både fejlfrie og fremtidssikrede.

14. Performanceoptimering

14.1 Overvejelser om ydeevne

Optimering af ydeevnen er afgørende for at sikre, at GraphQL-applikationer kan håndtere stor belastning og levere hurtige svartider. Dette er især vigtigt, fordi GraphQL tillader klienter at anmode om præcis, hvad de har brug for, hvilket kan føre til komplekse og dybe forespørgsler.

14.2 Håndtering af dybe forespørgsler

Dybe og komplekse forespørgsler kan resultere i betydelig belastning på serveren, især hvis de involverer flere nøstede resolvers, der hver især udfører databaseforespørgsler.

 • Forespørgselsdybdebegrænsning: Implementér teknikker til at begrænse maksimal dybde af forespørgsler, hvilket kan forebygge dybe forespørgsler, der kan overbelaste serveren.

14.3 Optimering af resolver-funktioner

Effektive resolvers er nøglen til at opretholde gode svartider. Hver resolver bør være optimeret til at minimere databaselast og eksekveringstid.

 • DataLoader: Brug DataLoader til at batche og cache databaserequests inden for rammerne af en enkelt forespørgsel for at undgå N+1 problemet og reducere antallet af databaserequests.

14.4 Caching strategier

Caching kan markant forbedre ydeevnen ved at reducere antallet af nødvendige beregninger og databasetilgange for gentagne forespørgsler.

 • Server-side caching: Implementér caching-lag på serveren for at gemme resultater af dyre databaserequests eller beregninger.

 • Client-side caching: Anvend avancerede client-side caching strategier, der tillader klienter at genbruge tidligere indhentede data, hvilket minimerer behovet for nye netværkskald.

14.5 Overvågning og analyse

Kontinuerlig overvågning af API'ets ydeevne er nødvendig for at identificere flaskehalse og områder, der kræver optimering.

 • Ydeevneovervågning: Brug værktøjer til at spore API-anmodninger, responstider, og systemressourceforbrug. Dette kan hjælpe med at opdage problemer, før de påvirker slutbrugerne.

14.6 Load testing

Regelmæssig load testing kan hjælpe med at forudsige, hvordan applikationen vil opføre sig under høj belastning, hvilket er kritisk for planlægning af kapacitet og skaleringsstrategier.

 • Simulering af belastning: Brug load testing værktøjer til at simulere forskellige brugsmønstre og belastningsscenarier for at evaluere applikationens ydeevne under spidsbelastninger.

14.7 Skalering af infrastruktur

Skalerbar infrastruktur er afgørende for at understøtte vækst og sikre ydeevnen under spidsbelastning.

 • Horisontal skalering: Overvej vertikal og især horisontal skalering af din GraphQL-server for at håndtere stigende belastninger ved at tilføje flere serverinstanser.

14.8 Optimering af databasen

Effektiv databasestyring og tuning er også kritisk for at maksimere ydeevnen af GraphQL-applikationer.

 • Query optimering: Optimer databaseforespørgsler for effektivitet og sørg for korrekt indeksering af databasetabeller.

Ved at anvende disse strategier og løbende justere dem baseret på realtids data, kan teams sikre, at deres GraphQL-applikationer forbliver hurtige, skalerbare og robuste.

15. Værktøjer og ressourcer

15.1 Værktøjer til udvikling og testning

For at effektivisere udviklingen og vedligeholdelsen af GraphQL-applikationer, er der en række værktøjer tilgængelige, der kan hjælpe med alt fra skemaopbygning til performanceoptimering.

 • GraphiQL: En in-browser IDE til at skrive, validere og teste GraphQL-forespørgsler.

 • Apollo Studio: Et kraftfuldt værktøjssæt fra Apollo, der tilbyder dybdegående indsigt i API-anvendelse og ydeevne, samt hjælper med fejlfinding og optimering.

 • Postman: Kendt for sin evne til at håndtere REST-anmodninger, men også stærk til GraphQL, hvor den kan bruges til at bygge, teste og dokumentere GraphQL-API'er.

15.2 Frameworks og biblioteker

Ud over klient- og serverimplementeringer findes der adskillige biblioteker, der kan hjælpe med specifikke aspekter af GraphQL-applikationsudvikling.

 • Apollo Client: Et omfattende state management bibliotek designet specifikt til brug med GraphQL, der gør det nemt at hente, cachelagre og administrere data.

 • Relay: Et kraftfuldt framework for React-applikationer, der bygger på GraphQL, og som giver avancerede funktioner for datahåndtering og komponent-sammenbinding.

 • GraphQL.js: Det oprindelige JavaScript referenceimplementering for GraphQL, som kan bruges til at bygge dine egne GraphQL-servere.

15.3 Performance overvågning og optimeringsværktøjer

For at holde styr på, hvordan en GraphQL-server opfører sig i produktion, er det vigtigt at anvende værktøjer, der kan monitorere og rapportere om ydeevne.

 • Apollo Tracing: Giver detaljeret indsigt i, hvordan GraphQL-forespørgsler bliver behandlet, hvilket er nyttigt for yderligere optimering.

 • N|Solid: Et Node.js-værktøj, der tilbyder ydeevneovervågning og sikkerhedsanalyse, specielt nyttigt for Node.js-baserede GraphQL-servere.

15.4 Læringsressourcer og dokumentation

Effektiv læring og adgang til pålidelig dokumentation er afgørende for at mestre GraphQL.

 • Official GraphQL Documentation: Tilbyder en omfattende vejledning i GraphQL-specifikationerne, bedste praksisser og tutorials.

 • How to GraphQL: En community-drevet side fuld af tutorials for både begyndere og avancerede brugere, der dækker en bred vifte af teknologier og koncepter inden for GraphQL.

15.5 Community og support

At engagere sig i communityet kan yderligere forbedre læring og give adgang til en værdifuld ressource for support og videnudveksling.

 • GitHub: Mange GraphQL-projekter og biblioteker er åbent tilgængelige, hvor udviklere kan bidrage til eller lære fra eksisterende kode.

 • Stack Overflow og Reddit: Aktive fællesskaber, hvor man kan stille spørgsmål og dele viden om GraphQL.

Ved at udnytte disse værktøjer og ressourcer kan udviklere accelerere deres GraphQL-projekter, fra konceptualisering og udvikling til deployment og vedligeholdelse, og sikre, at de bygger sikre, skalerbare og velfungerende applikationer.

16. Konklusion

16.1 Opsummering af GraphQL's fordel

GraphQL revolutionerer måden, hvorpå applikationer kommunikerer med databaser og dataservices ved at tilbyde en fleksibel, effektiv og kraftfuld tilgang til API-design. Dens evne til præcist at specificere datakrav sænker overflødige dataoverførsler, reducerer ventetider og forbedrer den generelle brugeroplevelse. Ved at tillade klienter at anmode om præcist de data, de har brug for, ingen mere og ingen mindre, transformerer GraphQL både frontend- og backend-udvikling.

16.2 Fordele ved robuste systemer

Systemerne, der udvikles med GraphQL, er mere robuste på grund af det faste typesystem, som hjælper med at forhindre mange almindelige fejl i runtime. Desuden bidrager det til at skabe en stærkere kontrakt mellem klient og server, hvilket sikrer mere pålidelig og vedligeholdelig kode.

16.3 Udfordringer og overvejelser

Til trods for de mange fordele, kommer GraphQL også med sine udfordringer. Performanceovervejelser, især omkring komplekse og dybtgående forespørgsler, skal nøje håndteres for at undgå overbelastning af serveren. Sikkerhedsmæssige bekymringer, især med hensyn til autorisation og adgangskontrol på felt-niveau, kræver også omhyggelig planlægning og implementering.

16.4 Fremtidig udvikling og adoption

Som GraphQL fortsætter med at modne, forventes dens adoption kun at stige, drevet af dets stærke community-support og den fortsatte udvikling af værktøjer og ressourcer, der gør det lettere at implementere. Fremtidige forbedringer vil sandsynligvis fokusere på yderligere optimering af performance, forbedring af sikkerhedsfunktioner og integration med andre datateknologier.

16.5 Opfordring til handling

For udviklere og virksomheder, der endnu ikke har undersøgt, hvad GraphQL kan tilbyde, er nu et fantastisk tidspunkt at begynde. Start med at eksperimentere med små projekter, integrer GraphQL i en del af din applikation, eller brug det som en chance for at revidere og forbedre eksisterende API-strukturer.

16.6 Afsluttende tanker

Som en kraftfuld løsning for datamanagement tilbyder GraphQL klare fordele i form af effektivitet og fleksibilitet, som kan hjælpe softwareudviklere og virksomheder med at bygge mere dynamiske, interaktive og moderne applikationer. Med sit voksende økosystem og støtte er GraphQL godt positioneret til at være en nøglekomponent i fremtidige datadrevne applikationer.

Har du brug for en udvikler i GraphQL til dit næste IT-projekt? Hos Better Developers hjælper vi dig med at finde den rette udvikler til lige netop dine behov. Læs om IT-konsulenter hos Better Developers.

1. Introduktion til GraphQL

GraphQL er et query-sprog til API'er samt en kørselstid for at udføre forespørgsler ved hjælp af et typesystem, du definerer for dine data. Det blev udviklet af Facebook i 2012 og offentliggjort i 2015. GraphQL giver klienter mulighed for at anmode om præcis de data, de har brug for, intet mere, intet mindre, hvilket gør det muligt at optimere datatrafik og ydeevne, især på mobile enheder.

GraphQL tilbyder flere fordele sammenlignet med den traditionelle REST-arkitektur:

 • Effektiv datahåndtering: Klienter kan hente mange ressourcer i én enkelt anmodning, i stedet for at skulle foretage flere runde ture som i en REST-arkitektur.

 • Stram typning: Skemaet, der er grundlaget for GraphQL, sikrer, at API'et kun udsætter data og operationer, der er klart defineret.

 • Fleksibilitet for frontenden: Frontend-udviklere kan anmode om de data, de har brug for, uden at backenden skal justeres, hvilket fører til hurtigere udviklingscyklusser.

 • Selvdokumenterende: Da GraphQL kræver, at alle data og operationer defineres i et skema, fungerer skemaet også som en grundig dokumentation for API'et.

Disse egenskaber gør GraphQL særligt attraktivt i komplekse applikationer, hvor ydeevne, datamængde og hastighed er afgørende faktorer.

2. Grundlæggende om GraphQL

2.1 Skema Definitionssprog (SDL)

I hjertet af enhver GraphQL-server er skemaet defineret med GraphQLs Skema Definitionssprog (SDL). Dette skema definerer typerne af data, som er tilgængelige og de operationer, der kan udføres på disse data. Det fungerer som en kontrakt mellem klienten og serveren, hvor både klienter og serveren forstår de præcise operationer, der er mulige, og dataformatet for hver operation.

 • Eksempel på et enkelt GraphQL-skema:

type Query {
  hello: String
}

2.2 Grundlæggende operationer

Der er tre primære operationer i GraphQL: queries, mutations og subscriptions.

 • Queries: Anvendes til at hente data. De er ligesom GET-anmodninger i en REST API.

 • Mutations: Bruges til at ændre data (indsætte, opdatere, slette). De svarer til POST, PUT, DELETE i REST.

 • Subscriptions: Giver mulighed for real-time funktionalitet gennem en vedvarende forbindelse til serveren, som normalt implementeres via WebSockets.

2.3 Hierarkisk natur

GraphQL-queries er hierarkiske, hvilket betyder, at queries kan sammensættes på en måde, der afspejler den ønskede output-struktur. Dette gør det muligt at indhente komplekse datamængder i en enkelt anmodning.

 • Eksempel på en hierarkisk query:

query {
  user(id: "1") {
    name
    email
    posts {
      title
      comments {
        content
        author {
          name
        }
      }
    }
  }
}

2.4 Stærk typning

Hver GraphQL-server opererer ud fra et specifikt skema, som definerer præcis, hvilke typer data der kan anmodes om eller muteres, og hvordan disse typer er forbundet. Dette skema er strengt typet, hvilket betyder, at hvert dataelement har en defineret type, og alle forespørgsler skal overholde disse typer.

 • Eksempel på typedefinitioner:

type Post {
  id: ID!
  title: String!
  author: User!
  comments: [Comment]!
}

type User {
  id: ID!
  name: String!
  email: String!
  posts: [Post]!
}

type Comment {
  id: ID!
  content: String!
  author: User!
}

2.5 Brug af GraphQL API

For at tilgå data gennem et GraphQL API, sender klienten en tekststreng, som er en forespørgsel formuleret i GraphQL-sprog, til serveren. Serveren læser denne forespørgsel, udfører de nødvendige operationer for at hente dataene, og sender dem tilbage i et format specificeret af forespørgslen.

Disse grundlæggende koncepter danner grundlaget for at arbejde med GraphQL og udnytte dets fulde potentiale til at bygge effektive og fleksible API'er, der præcist kan imødekomme moderne applikationers datahåndteringsbehov.

3. Opbygning af en GraphQL-server

3.1 Vælg en server implementation

Der er flere serverimplementeringer tilgængelige for GraphQL, der spænder over forskellige programmeringssprog. Nogle af de mest populære inkluderer Apollo Server (JavaScript), GraphQL-Java (Java), Graphene (Python), og mange andre. Valget af implementation afhænger ofte af det eksisterende teknologistak og teamets erfaring.

3.2 Installation og setup

For at illustrere, hvordan man opsætter en grundlæggende GraphQL-server, vil vi bruge Apollo Server, en populær Node.js-baseret implementering:

 • Installation via npm:

npm install apollo-server graphql
 • Oprettelse af en enkel server:

const { ApolloServer, gql } = require('apollo-server');

// Type definitions define the "shape" of your data and specify
// which ways the data can be fetched from the GraphQL server.
const typeDefs = gql`
type Query {
  hello: String
}
`;

// Resolvers define the technique for fetching the types in the
// schema. We'll retrieve books from the "books" array above.
const resolvers = {
  Query: {
    hello: () => 'Hello world!',
  },
};

// The ApolloServer constructor requires two parameters: your schema
// definition and your set of resolvers.
const server = new ApolloServer({ typeDefs, resolvers });

// The `listen` method launches a web server.
server.listen().then(({ url }) => {
  console.log(`🚀 Server ready at ${url}`);
});

3.3 Definere schema

Et GraphQL-skema er hjertet af enhver GraphQL-serverimplementation, definerende typer og forhold mellem dem. Det skema, som du definerer, skal omhyggeligt spejle de data og den funktionalitet, du ønsker at udsætte gennem din API.

 • Tilføjelse af mere komplekse typer og queries til skemaet:

type Book {
  id: ID!
  title: String!
  author: Author!
}

type Author {
  id: ID!
  name: String!
  books: [Book]!
}

type Query {
  books: [Book]
  authors: [Author]
  book(id: ID!): Book
  author(id: ID!): Author
}

3.4 Implementere resolvers

Resolvers er funktioner, der forbinder GraphQL-queries med dine datakilder. De fortæller serveren, hvor og hvordan man skal hente eller opdatere de nødvendige data.

 • Eksempel på resolvers for Book og Author typer:

const resolvers = {
  Query: {
    books: () => fetchBooks(),
    authors: () => fetchAuthors(),
    book: (parent, args) => fetchBookById(args.id),
    author: (parent, args) => fetchAuthorById(args.id),
  },
  Author: {
    books: (author) => fetchBooksByAuthorId(author.id),
  },
  Book: {
    author: (book) => fetchAuthorById(book.authorId),
  },
};

3.5 Test og validering

Når din GraphQL-server er opsat, er det vigtigt at teste den grundigt for at sikre, at den opfører sig som forventet. Dette inkluderer at udføre queries og mutations fra en GraphQL-klient og validere output.

Ved at følge disse trin kan du opbygge en funktionel og effektiv GraphQL-server, der er klar til at håndtere forespørgsler fra klienter og interagere med andre dele af din applikationsarkitektur.

4. Definering af skemaer og typer

Et GraphQL-skema definerer, hvordan data kan tilgås og manipuleres gennem API'et. Det specificerer typerne af data, de mulige forespørgsler, som klienter kan udføre, og de operationer (mutations) der kan ændre data. Skemaet fungerer som en kontrakt mellem serveren og klienten, hvilket sikrer, at begge parter forstår strukturen af den udvekslede data.

4.1 Skema Definitionssprog (SDL)

GraphQL bruger sit eget Skema Definitionssprog (SDL) til at definere skemaer. Dette sprog er både læsbart og præcist, hvilket gør det nemt at definere typer og deres felter samt de relationer, der findes mellem typerne.

 • Eksempel på definition af en simpel type i SDL:

type User {
  id: ID!
  username: String!
  email: String
  posts: [Post]
}

4.2 Typer

Der er flere grundlæggende typer i GraphQL:

 • Scalar Typer: Disse er primitive datatyper som Int, Float, String, Boolean, og ID.

 • Objekt Typer: Defineret af brugeren, disse typer består af en samling felter, som hver især kan være en skalartype eller en anden objekttype.

 • Interface: En abstrakt type, der indeholder en bestemt opsætning af felter, som implementeres af andre typer.

 • Unioner: En type, der kan være en af flere specificerede objekttyper.

 • Enums: En type, der er begrænset til en bestemt mængde af tilladte værdier.

 • Input Typer: Specielle typer, der anvendes i mutations og queries for at indpakke komplekse inputstrukturer.

4.3 Direktiver

Direktiver i GraphQL tillader dig at tilføje logik til felter eller fragmenter baseret på argumenter, der er givet til direktivet. De kan bruges til at ændre udførelsen af forespørgsler og mutations.

 • Eksempel på brugen af et direktiv:

query getUser($isActive: Boolean!) {
  user(isActive: $isActive) @include(if: $isActive) {
    id
    username
  }
}

4.4 Query og Mutation typer

Hver GraphQL-skema skal definere en Query type og kan definere en Mutation type. Disse typer er entry points for klienternes forespørgsler.

 • Eksempel på Query og Mutation definitioner:

type Query {
  users: [User]
  user(id: ID!): User
}

type Mutation {
  createUser(username: String!, email: String): User
}

4.5 Implementering og test

Når skemaet er defineret, skal du implementere resolver-funktioner for hver handling, som defineret i skemaet, og derefter teste dem for at sikre, at de opfører sig som forventet. Dette indebærer at teste alle mulige forespørgsler og mutations, som skemaet tillader, og validere output.

Ved korrekt at definere og implementere skemaer og typer i GraphQL, sikrer du, at din API er godt struktureret, forståelig for udviklere, og fungerer korrekt under real-world belastninger.

5. Queries og mutations

5.1 Queries

Queries i GraphQL bruges til at hente data fra en server på en fleksibel og effektiv måde. I modsætning til traditionelle API-opkald, hvor serverens respons er foruddefineret, tillader GraphQL-klienter at specificere præcis, hvilke data de har brug for.

 • Eksempel på en GraphQL query: Denne query anmoder om en brugers navn, email og titlerne på deres posts.

query {
  user(id: "1") {
    name
    email
    posts {
      title
    }
  }
}

5.2 Strukturering af Queries

Queries i GraphQL er hierarkiske og sammensatte, hvilket gør det muligt for klienter at anmode om nøjagtige datastrukturer. Dette minimerer både den mængde data, der sendes over netværket, og den mængde arbejde, serveren skal udføre.

5.3 Mutations

Mens queries bruges til at hente data, bruges mutations til at ændre data. I GraphQL specificerer mutations både operationen og datastrukturen for det svar, klienten ønsker at modtage efter operationen.

 • Eksempel på en GraphQL mutation: Denne mutation opretter en ny bruger og anmoder om brugerens id, navn og email som respons.

mutation {
  createUser(name: "John Doe", email: "john.doe@example.com") {
    id
    name
    email
  }
}

5.4 Input types

For at forenkle og strukturere de data, der sendes til serveren, kan GraphQL bruge input types. Disse definerer komplekse strukturer, som kan genbruges i forskellige mutations og queries.

input UserInput {
  name: String!
  email: String!
}

mutation CreateUser($input: UserInput!) {
  createUser(input: $input) {
    id
    name
    email
  }
}

5.5 Fejlhåndtering i Queries og Mutations

GraphQL håndterer fejl ved at inkludere en errors-nøgle i responsen. Dette tillader serveren at returnere både data og fejl i samme respons, hvis en forespørgsel delvist lykkes.

 • Eksempel på respons med fejl:

{
  "data": {
    "createUser": null
  },
  "errors": [
    {
      "message": "Email already exists",
      "locations": [{ "line": 2, "column": 3 }],
      "path": ["createUser"]
    }
  ]
}

5.6 Best practices for Queries og Mutations

For at sikre vedligeholdelighed og ydelse af GraphQL API'et, er det vigtigt at:

 • Begrænse kompleksiteten af queries: Forhindre overdrevent dybe eller kostbare queries ved hjælp af værktøjer som query complexity analysis.

 • Validering af input: Sikre, at alle input-data er korrekt valideret for at undgå sikkerhedsproblemer som SQL injections.

Ved at implementere disse funktioner og praksisser sikrer du, at dit GraphQL API både er kraftfuldt og sikkert, og at det kan håndtere både datalæsning og dataændringer effektivt.

6. Resolvers

I GraphQL fungerer resolvers som broen mellem GraphQL-forespørgsler og den underliggende datakilde, der leverer de ønskede data. Hver felt i en GraphQL-query er knyttet til en resolver-funktion, som er ansvarlig for at hente værdien for det felt fra en passende datakilde, såsom en database, en API eller endda en simpel fil.

6.1 Implementering af resolvers

Resolvers er defineret som funktioner, der modtager fire argumenter: root, args, context, og info.

 • root: Også kendt som parent, dette er resultatet fra den forrige resolver i opkaldsstakken.

 • args: Et objekt, der indeholder alle GraphQL-argumenter, der er leveret for feltet.

 • context: Et objekt, der går igennem hele opkaldsstakken og kan bruges til at indeholde oplysninger som autentificeringsoplysninger, databaseforbindelse osv.

 • info: Et objekt, der indeholder information om udførelsen af forespørgslen, såsom feltets navn og sti fra roden.

 • Eksempel på en simpel resolver-funktion:

const resolvers = {
  Query: {
    user: (root, args, context, info) => {
      return context.db.findUserById(args.id);
    }
  }
};

6.2 Resolver kæder

Resolvers i GraphQL kan arbejde i en kæde, hvor hver resolver passerer sin output til den næste resolver i feltets hierarki. Dette gør det muligt for komplekse datastrukturer at blive konstrueret dynamisk som svar på en query.

6.3 Fejlhåndtering i resolvers

Når der opstår fejl i en resolver, er det vigtigt at håndtere disse korrekt, så klienten modtager både fejlinformation og alle de data, der kunne indhentes succesfuldt. GraphQL tillader resolvers at kaste fejl, som derefter formidles til klienten i fejldelen af svaret.

6.4 Optimering af resolver ydeevne

For at forbedre ydeevnen af GraphQL-servere, bør resolvers optimeres for at undgå unødvendige databaseregninger og netværkskald. Dette kan opnås gennem teknikker som batching og caching af forespørgsler.

 • Data Loader Pattern: Dette mønster kan anvendes til at batche og cache databaseforespørgsler inden for omfanget af en enkelt forespørgsel for at reducere det samlede antal databasehits.

6.6 Sikkerhedsaspekter

Da resolvers har direkte adgang til databasen og eksterne systemer, skal de designes med sikkerhed for øje. Det er vigtigt at validere og sanere alle indgående data for at undgå sikkerhedsrisici som SQL-injektioner og cross-site scripting (XSS).

Ved omhyggeligt at designe og implementere resolvers kan en GraphQL-server levere både fleksible og sikre API'er, som effektivt kan håndtere komplekse dataforespørgsler og tilbyde pålidelige svar til klientapplikationer.

7. Fejlhåndtering i GraphQL

Fejlhåndtering i GraphQL adskiller sig væsentligt fra mange traditionelle API-tilgange. I stedet for at bruge HTTP-statuskoder til at indikere fejl (som man ville i en RESTful API), returnerer GraphQL typisk en HTTP 200 status og inkluderer fejlinformationer direkte i response body. Dette giver mulighed for mere detaljeret og nyttig fejlrapportering og gør det muligt at returnere delvist korrekte data sammen med fejlbeskeder.

7.1 Fejl i response

En typisk GraphQL-response indeholder to nøglefelter: data og errors. Hvis forespørgslen fuldstændig mislykkes, kan data feltet være null eller indeholde delvis data, og errors feltet vil indeholde detaljer om, hvad der gik galt.

 • Eksempel på en GraphQL fejlrespons:

{
  "data": {
    "user": null
  },
  "errors": [
    {
      "message": "User not found",
      "locations": [{ "line": 2, "column": 3 }],
      "path": ["user"]
    }
  ]
}

7.2 Håndtering af fejl på serveren

På serversiden kan fejl opstå på forskellige lag i udførelsen af en GraphQL-forespørgsel, herunder i parsing, validering, eller under udførelsen af en resolver. Det er vigtigt at designe resolvers således, at de korrekt rapporterer fejl.

 • Tilpasning af fejlhåndtering i resolvers:

const resolvers = {
  Query: {
    user: (root, args, context, info) => {
      throw new Error('User not found');
    }
  }
};

7.3 Brugerdefinerede fejl

Ud over standardfejl kan applikationsspecifikke fejl defineres for at give mere kontekstspecifik information til klienten. Dette kan gøres ved at udvide standardfejlklasserne.

 • Eksempel på en brugerdefineret fejlklasse:

class AuthorizationError extends Error {
  constructor(message) {
    super(message);
    this.code = "AUTHORIZATION_ERROR";
  }
}

const resolvers = {
  Query: {
    confidentialData: (root, args, context) => {
      if (!context.user.isAdmin) {
        throw new AuthorizationError('You do not have permission to view this data.');
      }
      return 'Confidential data';
    }
  }
};

7.4 Logning og overvågning af fejl

Effektiv logning og overvågning er afgørende for at kunne diagnosticere og reagere på fejl. Brug logningssystemer til at optage fejl, når de opstår, og integrer eventuelt med overvågningssystemer for at alarmeres om fejl.

7.5 Best practises

Fejlhåndtering bør være en integreret del af designet af din GraphQL-server:

 • Klare og informative fejlbeskeder: Gør det nemt for både udviklere og slutbrugere at forstå, hvad der er gået galt.

 • Beskyttelse af følsomme oplysninger: Undgå at inkludere følsomme oplysninger i fejlmeddelelser, som kan udnyttes af en angriber.

Ved at implementere robuste fejlhåndteringsstrategier kan du sikre, at din GraphQL-server ikke kun er effektiv, men også pålidelig og let at vedligeholde.

8. Sikkerhed i GraphQL

8.1 Overvejelser om sikkerhed

Sikkerheden i en GraphQL-applikation er afgørende, da dens fleksible natur kan præsentere unikke sikkerhedsudfordringer. I modsætning til traditionelle REST API'er, hvor adgangen typisk styres på endpoint-niveau, kræver GraphQL finere kontrol på felt-niveau på grund af dens dybt næstede og fleksible forespørgselsmuligheder.

8.2 Autentificering og autorisation

Autentificering og autorisation er kritiske komponenter i sikkerheden for ethvert web-API:

 • Autentificering: Sikrer, at brugeren er den, de påstår at være. GraphQL selv håndterer ikke autentificering, så dette håndteres typisk i netværkslaget eller via en middleware, der tjekker tokens eller sessioner, før forespørgslen når GraphQL-serveren.

 • Autorisation: Bestemmer, hvad en autentificeret bruger har tilladelse til at udføre. I GraphQL kan dette kræve kompleks logik, hvor visse felter kun er tilgængelige for visse brugere.

8.3 Validering og sanitering af input

Inputvalidering er afgørende for at forhindre almindelige webangreb som SQL-injektioner og cross-site scripting (XSS):

 • Validering: Sørg for, at indgående data (f.eks. i mutations) overholder forventede formater og værdiområder.

 • Sanitering: Rens indgående data for at fjerne eller undgå potentielt skadeligt indhold, især i tekstfelter, der kan levere HTML eller JavaScript.

8.4 Dybde- og omfangsbegrænsning

Uden begrænsninger kan klienter udføre meget dybe eller brede forespørgsler, som potentielt kan overbelaste serveren:

 • Dybebegrænsning: Begræns dybden af forespørgsler for at forhindre udførelse af ekstremt dybe forespørgsler, der kan føre til overdreven belastning.

 • Omfangsbegrænsning: Begræns det samlede antal tilladte operationer eller hentede objekter i en enkelt forespørgsel.

8.5 Sikkerhed i fejlhåndtering

Fejlmeddelelser kan utilsigtet afsløre information om den underliggende implementering eller systemets tilstand, hvilket kan udnyttes af angribere:

 • Generisk fejlhåndtering: Undgå at sende detaljerede eller specifikke fejlmeddelelser til klienten. Brug i stedet generiske fejlmeddelelser for at skjule detaljer om infrastrukturen.

8.6 Brug af sikkerhedsheaders og HTTPS

Sikre din GraphQL-server ved at implementere HTTPS for at kryptere dataoverførsler og konfigurere sikkerhedsheaders som Content Security Policy (CSP) og X-Frame-Options for at forbedre klientens sikkerhed.

8.7 Overvågning og logging

Regelmæssig overvågning og logging af adgangs- og fejlmønstre kan hjælpe med at identificere og reagere på sikkerhedstrusler. Sørg for, at logs er sikrede og ikke indeholder følsomme brugerdata.

Ved at tage højde for disse sikkerhedsovervejelser kan udviklere designe og implementere GraphQL-services, der er ikke kun kraftfulde og fleksible, men også sikre og robuste mod almindelige sikkerhedstrusler.

9. Integration med databaser

9.1 Valg af Database

Valget af database til en GraphQL-applikation afhænger ofte af applikationens datakrav og den eksisterende teknologiske infrastruktur. Populære valg inkluderer relationelle databaser som PostgreSQL og MySQL, dokumentbaserede databaser som MongoDB, og graf-databaser som Neo4j, som naturligt komplementerer GraphQLs graf-lignende forespørgselsstruktur.

9.2 Database design

Effektivt database design er afgørende for at maksimere ydeevnen og skalerbarheden af GraphQL-applikationer. Det bør tage højde for de komplekse relationer og forespørgselstyper, som GraphQL gør mulige.

 • Normalisering vs. Denormalisering: Afhængigt af forespørgselsmønstrene kan det være fordelagtigt enten at normalisere data for at reducere redundans eller denormalisere dem for at reducere antallet af joins i forespørgsler.

 • Indeksering: For at forbedre forespørgselshastighederne er det afgørende at indeksere de databasemæssige kolonner, der oftest forespørges.

9.3 Integrering af databasen

Integrationen mellem GraphQL-serveren og databasen håndteres ofte ved hjælp af en ORM (Object-Relational Mapping) som Sequelize for SQL databaser eller Mongoose for MongoDB. Disse ORM'er tilbyder en abstraktionslag, der letter skrivning af databaseforespørgsler uden manuel SQL.

 • Eksempel på integration med en ORM:

const User = sequelize.define('user', {
  username: Sequelize.STRING,
  email: Sequelize.STRING
});

const resolvers = {
  Query: {
    users: () => User.findAll(),
    user: (root, args) => User.findByPk(args.id)
  }
};

9.4 Optimering af forespørgsler

Effektiv forespørgselsplanlægning og caching er nøglen til at optimere databasens ydeevne under GraphQL-operationer:

 • Batching og Caching: Brug teknikker som DataLoader til at batche og cache forespørgsler på serveren, hvilket reducerer antallet af nødvendige databasekald og dermed belastningen på databasen.

 • Forespørgselsoptimering: Analyser og optimer forespørgsler for at undgå N+1 problemet og sikre, at forespørgsler udføres med minimal overhead.

9.5 Sikkerhedsaspekter

Sikre, at alle databasetransaktioner overholder sikkerhedsstandarderne:

 • Autorisation på Data-niveau: Implementer sikkerhedslogik, der sikrer, at brugere kun kan tilgå eller ændre data, de har tilladelse til.

 • Validering af Input: Valider alt input fra klienterne for at beskytte mod SQL-injektion og andre injektionsangreb.

9.6 Overvågning og vedligeholdelse

Regelmæssig overvågning af databasens ydeevne og sundhed er nødvendig for at identificere og adressere ydeevneproblemer, før de bliver kritiske.

Ved omhyggeligt at integrere og optimere databasens interaktioner kan GraphQL-servere opnå både høj ydeevne og sikkerhed, samtidig med at de leverer kraftfulde og fleksible API'er til klientapplikationerne.

10. Caching strategier

Caching er en kritisk del af optimeringen af GraphQL-API'er, da det kan reducere belastningen på både serveren og databasen ved at undgå gentagne dyre databeregningsoperationer. Korrekt implementeret caching forbedrer responstider og skalerbarheden af applikationer ved at gemme tidligere forespørgselsresultater og genbruge dem, når de samme data forespørges igen.

10.1 Typer af caching

I en GraphQL-kontekst kan caching implementeres på forskellige niveauer af applikationen:

 • Server-side caching: Ofte implementeret på resolver-niveau for at gemme resultater af databasen forespørgsler eller andre tunge beregninger.

 • Client-side caching: Håndteret på klientens side, hvor GraphQL klientbiblioteker som Apollo Client tilbyder avancerede caching-mekanismer, der kan genbruge data gemt fra tidligere forespørgsler.

 • Persisted queries: En teknik, hvor forespørgsler gemmes på serveren og identificeres via et unikt ID. Kun ID'et sendes under forespørgsler, hvilket reducerer størrelsen på den forespørgte payload og forbedrer responstiden.

10.2 Implementering af server-side caching

Implementering af caching på server-siden kan gøres ved hjælp af en række forskellige teknologier, herunder Redis, Memcached, eller endda lokale caching-strategier med nøgle-værdi stores.

 • Eksempel på caching med Redis:

const { promisify } = require('util');
const getAsync = promisify(redisClient.get).bind(redisClient);
const setAsync = promisify(redisClient.set).bind(redisClient);

const resolvers = {
  Query: {
    user: async (root, { id }, context, info) => {
      const cacheKey = `user:${id}`;
      const cachedUser = await getAsync(cacheKey);

      if (cachedUser) return JSON.parse(cachedUser);

      const user = await fetchUserById(id);
      await setAsync(cacheKey, JSON.stringify(user), 'EX', 3600); // Expires in 1 hour
      return user;
    }
  }
};

10.3 Client-side caching

GraphQL-klienter som Apollo Client understøtter avancerede client-side caching-mekanismer. Disse inkluderer automatisk caching og normalisering af data, hvilket gør det nemt at genbruge data uden yderligere netværksanmodninger.

 • Konfiguration af Apollo Client Cache:

import { InMemoryCache } from 'apollo-boost';
import { ApolloClient } from 'apollo-client';
import { HttpLink } from 'apollo-link-http';

const client = new ApolloClient({
  link: new HttpLink({ uri: '<http://your-api/graphql>' }),
  cache: new InMemoryCache()
});

10.4 Best practises for caching

 • Invalidation: Sørg for at have en klar strategi for invalidation af cache, så ændringer i de underliggende data korrekt reflekteres i cache-lagrede svar.

 • Granularitet: Vær opmærksom på granulariteten af cachede data for at undgå over- eller under-caching, som begge kan føre til problemer med ydeevnen og datakonsistens.

Ved at implementere disse caching-strategier kan GraphQL-applikationer opnå markante forbedringer i ydeevne og brugeroplevelse, samtidig med at belastningen på backend-systemerne minimeres.

11. GraphQL klienter

GraphQL klientbiblioteker spiller en afgørende rolle i at forenkle kommunikationen mellem klientapplikationer og en GraphQL server ved at tilbyde funktioner såsom indbygget caching, state management, og mere. De hjælper med at strukturere forespørgsler, håndtere responsdata, og automatisere mange af de gentagne opgaver forbundet med datahåndtering.

11.1 Populære GraphQL klienter

Der findes flere populære GraphQL klienter, der hver især tilbyder forskellige funktioner og er optimeret til specifikke anvendelser eller platforme:

 • Apollo Client: Meget populær i React-miljøer, tilbyder dyb integration med React samt understøttelse til andre frameworks som Angular og Vue.js.

 • Relay: Udviklet af Facebook, tilbyder kraftfulde funktioner for React applikationer, især i komplekse applikationer med høje krav til ydeevne og datahåndtering.

 • Urql: Kendt for sin enkelthed og lette integration, egner sig godt til både små og store projekter, og understøtter React og preact.

11.2 Features og funktionaliteter

Moderne GraphQL klienter tilbyder et væld af funktioner, der kan hjælpe udviklere med at maksimere effektiviteten i deres applikationer:

 • Caching: Avanceret caching mekanismer, som kan reducere antallet af nødvendige netværkskald og forbedre applikationens responsivitet.

 • Forespørgselsoptimering: Mulighed for at sammensætte komplekse forespørgsler dynamisk og at batche mindre forespørgsler for at reducere netværksbelastning.

 • Real-time data: Understøttelse af subscriptions for real-time dataopdateringer ved hjælp af WebSockets eller lignende teknologier.

11.3 Implementering af en GraphQL klient

Implementering af en GraphQL klient indebærer typisk opsætning af klientbiblioteket, konfiguration af netværksforbindelser, og oprettelse af queries og mutations.

 • Eksempel på opsætning af Apollo Client:

import { ApolloClient, InMemoryCache, HttpLink } from '@apollo/client';

const client = new ApolloClient({
  link: new HttpLink({ uri: '<https://your-graphql-endpoint.com/graphql>' }),
  cache: new InMemoryCache()
});

11.4 Brug af GraphQL klient i applikationen

Når klienten er opsat, kan du begynde at formulere og udføre queries og mutations inden for din applikation, og håndtere dataene som returneres fra serveren.

 • Eksempel på en query med Apollo Client i en React applikation:

import { gql, useQuery } from '@apollo/client';

const GET_USER = gql`
  query GetUser($id: ID!) {
    user(id: $id) {
      id
      name
      email
    }
  }
`;

function UserComponent({ userId }) {
  const { loading, error, data } = useQuery(GET_USER, {
    variables: { id: userId }
  });

  if (loading) return <p>Loading...</p>;
  if (error) return <p>Error :(</p>;
  return <div>{data.user.name} - {data.user.email}</div>;
}

11.5 Best practises

Ved brug af en GraphQL klient er det vigtigt at overveje fejlhåndtering, data-synkronisering og optimering af netværkstrafik for at sikre, at applikationen forbliver responsiv og effektiv.

Ved at vælge den rigtige GraphQL klient og udnytte dens fulde potentiale kan udviklere opbygge kraftfulde, effektive og vedligeholdelsesvenlige applikationer.

12. Avancerede funktioner og direktiver

12.1 Avancerede funktioner i GraphQL

Ud over grundlæggende queries og mutations tilbyder GraphQL en række avancerede funktioner, der kan hjælpe udviklere med at bygge mere dynamiske og kraftfulde applikationer. Disse funktioner inkluderer fragmenter, direktiver, og interfaces, som alle bidrager til at gøre GraphQL-querysprog mere fleksibelt og udtryksfuldt.

12.2 Brug af fragmenter

Fragmenter i GraphQL tillader genbrug af fælles feltgrupper i flere queries eller mutations. Dette er særligt nyttigt i større projekter, hvor mange komponenter måske har brug for at tilgå de samme data.

fragment userData on User {
  id
  name
  email
}

query getUsers {
  users {
    ...userData
  }
}

query getUserById($id: ID!) {
  user(id: $id) {
    ...userData
  }
}

12.3 Direktiver

Direktiver giver mulighed for at tilpasse udførelsen af queries og mutations på klientens anmodning. Direktiver som @include, @skip, og brugerdefinerede direktiver kan dynamisk inkludere eller udelukke dele af en forespørgsel baseret på variable.

 • Eksempel på brugen af @include og @skip direktiver:

query getUsers($withEmail: Boolean!) {
  users {
    name
    email @include(if: $withEmail)
  }
}

12.4 Interfaces og union typer

Interfaces og unioner giver mulighed for mere polymorfisk opførsel i GraphQL-skemaer. Interfaces definerer en liste over felter, som flere typer kan implementere, mens unioner tillader et felt at returnere forskellige typer.

 • Eksempel på et interface:

interface Character {
  id: ID!
  name: String!
}

type Human implements Character {
  id: ID!
  name: String!
  height: Float
}

type Alien implements Character {
  id: ID!
  name: String!
  planet: String
}
 • Eksempel på en union:

union SearchResult = Human | Alien

query search($text: String!) {
  search(text: $text) {
    ... on Human {
      height
    }
    ... on Alien {
      planet
    }
  }
}

12.5 Subscriptions

Subscriptions er en GraphQL-funktion, der muliggør realtidsfunktionalitet ved at oprette en vedvarende forbindelse til serveren. Dette er især nyttigt i applikationer, der kræver øjeblikkelig dataopdatering, som chatapplikationer eller live notifikationer.

subscription onUserUpdated {
  userUpdated {
    id
    name
    email
  }
}

12.6 Best practises

Når du arbejder med disse avancerede funktioner, er det vigtigt at overveje deres indvirkning på både ydeevne og vedligeholdelse af applikationen. Korrekt anvendelse af disse funktioner kan ikke blot forbedre fleksibiliteten og udtrykskraften af dine GraphQL-implementeringer, men også sikre, at applikationen forbliver robust og effektiv.

13. Testning af GraphQL-applikationer

13.1 Vigtigheden af testning

Testning er en afgørende del af udviklingen af pålidelige og robuste GraphQL-applikationer. Det hjælper med at sikre, at API'et opfører sig som forventet, og at ændringer i koden ikke introducerer nye fejl. Korrekt testning kan også hjælpe med at dokumentere API'ets opførsel, hvilket gør det lettere for nye udviklere at forstå, hvordan de skal interagere med det.

13.2 Typer af tests

Der er flere typer tests, der kan anvendes til at sikre kvaliteten af en GraphQL-server:

 • Enhedstests: Tester individuelle dele af koden, såsom resolvers eller hjælpefunktioner, for at sikre, at de fungerer korrekt isoleret fra resten af systemet.

 • Integrationstests: Tester interaktioner mellem flere komponenter, såsom samspillet mellem resolvers og database, for at sikre, at de korrekt håndterer realistiske data.

 • End-to-end tests (E2E): Simulerer brugerinteraktioner fra start til slut, ofte ved brug af et testmiljø, der efterligner det rigtige produktionsmiljø.

13.3 Testværktøjer

Der findes en række værktøjer, der kan understøtte testning af GraphQL-servere:

 • Jest: Populært JavaScript testrammeværk, der understøtter enheds- og integrationstestning med mock-funktionalitet og asynkron håndtering.

 • Apollo Testing Library: Giver værktøjer til at skrive tests for applikationer bygget med Apollo Client.

 • GraphQL Tools: Indeholder en række hjælpeværktøjer til at konstruere en schemaløs GraphQL-server, som kan være nyttig til integrationstestning.

13.4 Implementering af enhedstests

Enhedstests for en GraphQL-resolver kunne se sådan ud:

import { createUserResolver } from '../resolvers';
import { db } from '../database';

describe('createUserResolver', () => {
  it('should create a new user', async () => {
    const fakeDb = {
      users: { create: jest.fn().mockReturnValue({ id: 1, name: 'John' }) }
    };
    const result = await createUserResolver(null, { name: 'John' }, { db: fakeDb });
    expect(result).toEqual({ id: 1, name: 'John' });
    expect(fakeDb.users.create).toHaveBeenCalledWith({ name: 'John' });
  });
});

13.5 Implementering af integrationstests

Integrationstests kunne involvere et opsat testmiljø med en testdatabase:

describe('user integration', () => {
  it('should retrieve an existing user', async () => {
    // Setup database state
    const userId = await db.users.create({ name: 'Jane' }).id;

    // Execute GraphQL query
    const response = await graphqlQuery({ query: GET_USER, variables: { id: userId } });

    // Assertions
    expect(response.data.user).toEqual({ id: userId, name: 'Jane' });
  });
});

13.6 Best practises for testning

Når du tester GraphQL-applikationer, er det vigtigt at:

 • Mocke eksterne afhængigheder: Isolér tests fra eksterne services som databaser eller API'er ved at anvende mocks og stubs.

 • Teste fejlhåndtering: Sørg for at tests dækker hvordan systemet håndterer ugyldige forespørgsler eller intern serverfejl.

 • Automatisere testkørsel: Integrér testning i CI/CD-pipelines for at sikre, at tests altid køres som en del af udviklingsprocessen.

Ved omhyggeligt at planlægge og udføre en omfattende testsuite kan udviklere sikre, at deres GraphQL-applikationer er både fejlfrie og fremtidssikrede.

14. Performanceoptimering

14.1 Overvejelser om ydeevne

Optimering af ydeevnen er afgørende for at sikre, at GraphQL-applikationer kan håndtere stor belastning og levere hurtige svartider. Dette er især vigtigt, fordi GraphQL tillader klienter at anmode om præcis, hvad de har brug for, hvilket kan føre til komplekse og dybe forespørgsler.

14.2 Håndtering af dybe forespørgsler

Dybe og komplekse forespørgsler kan resultere i betydelig belastning på serveren, især hvis de involverer flere nøstede resolvers, der hver især udfører databaseforespørgsler.

 • Forespørgselsdybdebegrænsning: Implementér teknikker til at begrænse maksimal dybde af forespørgsler, hvilket kan forebygge dybe forespørgsler, der kan overbelaste serveren.

14.3 Optimering af resolver-funktioner

Effektive resolvers er nøglen til at opretholde gode svartider. Hver resolver bør være optimeret til at minimere databaselast og eksekveringstid.

 • DataLoader: Brug DataLoader til at batche og cache databaserequests inden for rammerne af en enkelt forespørgsel for at undgå N+1 problemet og reducere antallet af databaserequests.

14.4 Caching strategier

Caching kan markant forbedre ydeevnen ved at reducere antallet af nødvendige beregninger og databasetilgange for gentagne forespørgsler.

 • Server-side caching: Implementér caching-lag på serveren for at gemme resultater af dyre databaserequests eller beregninger.

 • Client-side caching: Anvend avancerede client-side caching strategier, der tillader klienter at genbruge tidligere indhentede data, hvilket minimerer behovet for nye netværkskald.

14.5 Overvågning og analyse

Kontinuerlig overvågning af API'ets ydeevne er nødvendig for at identificere flaskehalse og områder, der kræver optimering.

 • Ydeevneovervågning: Brug værktøjer til at spore API-anmodninger, responstider, og systemressourceforbrug. Dette kan hjælpe med at opdage problemer, før de påvirker slutbrugerne.

14.6 Load testing

Regelmæssig load testing kan hjælpe med at forudsige, hvordan applikationen vil opføre sig under høj belastning, hvilket er kritisk for planlægning af kapacitet og skaleringsstrategier.

 • Simulering af belastning: Brug load testing værktøjer til at simulere forskellige brugsmønstre og belastningsscenarier for at evaluere applikationens ydeevne under spidsbelastninger.

14.7 Skalering af infrastruktur

Skalerbar infrastruktur er afgørende for at understøtte vækst og sikre ydeevnen under spidsbelastning.

 • Horisontal skalering: Overvej vertikal og især horisontal skalering af din GraphQL-server for at håndtere stigende belastninger ved at tilføje flere serverinstanser.

14.8 Optimering af databasen

Effektiv databasestyring og tuning er også kritisk for at maksimere ydeevnen af GraphQL-applikationer.

 • Query optimering: Optimer databaseforespørgsler for effektivitet og sørg for korrekt indeksering af databasetabeller.

Ved at anvende disse strategier og løbende justere dem baseret på realtids data, kan teams sikre, at deres GraphQL-applikationer forbliver hurtige, skalerbare og robuste.

15. Værktøjer og ressourcer

15.1 Værktøjer til udvikling og testning

For at effektivisere udviklingen og vedligeholdelsen af GraphQL-applikationer, er der en række værktøjer tilgængelige, der kan hjælpe med alt fra skemaopbygning til performanceoptimering.

 • GraphiQL: En in-browser IDE til at skrive, validere og teste GraphQL-forespørgsler.

 • Apollo Studio: Et kraftfuldt værktøjssæt fra Apollo, der tilbyder dybdegående indsigt i API-anvendelse og ydeevne, samt hjælper med fejlfinding og optimering.

 • Postman: Kendt for sin evne til at håndtere REST-anmodninger, men også stærk til GraphQL, hvor den kan bruges til at bygge, teste og dokumentere GraphQL-API'er.

15.2 Frameworks og biblioteker

Ud over klient- og serverimplementeringer findes der adskillige biblioteker, der kan hjælpe med specifikke aspekter af GraphQL-applikationsudvikling.

 • Apollo Client: Et omfattende state management bibliotek designet specifikt til brug med GraphQL, der gør det nemt at hente, cachelagre og administrere data.

 • Relay: Et kraftfuldt framework for React-applikationer, der bygger på GraphQL, og som giver avancerede funktioner for datahåndtering og komponent-sammenbinding.

 • GraphQL.js: Det oprindelige JavaScript referenceimplementering for GraphQL, som kan bruges til at bygge dine egne GraphQL-servere.

15.3 Performance overvågning og optimeringsværktøjer

For at holde styr på, hvordan en GraphQL-server opfører sig i produktion, er det vigtigt at anvende værktøjer, der kan monitorere og rapportere om ydeevne.

 • Apollo Tracing: Giver detaljeret indsigt i, hvordan GraphQL-forespørgsler bliver behandlet, hvilket er nyttigt for yderligere optimering.

 • N|Solid: Et Node.js-værktøj, der tilbyder ydeevneovervågning og sikkerhedsanalyse, specielt nyttigt for Node.js-baserede GraphQL-servere.

15.4 Læringsressourcer og dokumentation

Effektiv læring og adgang til pålidelig dokumentation er afgørende for at mestre GraphQL.

 • Official GraphQL Documentation: Tilbyder en omfattende vejledning i GraphQL-specifikationerne, bedste praksisser og tutorials.

 • How to GraphQL: En community-drevet side fuld af tutorials for både begyndere og avancerede brugere, der dækker en bred vifte af teknologier og koncepter inden for GraphQL.

15.5 Community og support

At engagere sig i communityet kan yderligere forbedre læring og give adgang til en værdifuld ressource for support og videnudveksling.

 • GitHub: Mange GraphQL-projekter og biblioteker er åbent tilgængelige, hvor udviklere kan bidrage til eller lære fra eksisterende kode.

 • Stack Overflow og Reddit: Aktive fællesskaber, hvor man kan stille spørgsmål og dele viden om GraphQL.

Ved at udnytte disse værktøjer og ressourcer kan udviklere accelerere deres GraphQL-projekter, fra konceptualisering og udvikling til deployment og vedligeholdelse, og sikre, at de bygger sikre, skalerbare og velfungerende applikationer.

16. Konklusion

16.1 Opsummering af GraphQL's fordel

GraphQL revolutionerer måden, hvorpå applikationer kommunikerer med databaser og dataservices ved at tilbyde en fleksibel, effektiv og kraftfuld tilgang til API-design. Dens evne til præcist at specificere datakrav sænker overflødige dataoverførsler, reducerer ventetider og forbedrer den generelle brugeroplevelse. Ved at tillade klienter at anmode om præcist de data, de har brug for, ingen mere og ingen mindre, transformerer GraphQL både frontend- og backend-udvikling.

16.2 Fordele ved robuste systemer

Systemerne, der udvikles med GraphQL, er mere robuste på grund af det faste typesystem, som hjælper med at forhindre mange almindelige fejl i runtime. Desuden bidrager det til at skabe en stærkere kontrakt mellem klient og server, hvilket sikrer mere pålidelig og vedligeholdelig kode.

16.3 Udfordringer og overvejelser

Til trods for de mange fordele, kommer GraphQL også med sine udfordringer. Performanceovervejelser, især omkring komplekse og dybtgående forespørgsler, skal nøje håndteres for at undgå overbelastning af serveren. Sikkerhedsmæssige bekymringer, især med hensyn til autorisation og adgangskontrol på felt-niveau, kræver også omhyggelig planlægning og implementering.

16.4 Fremtidig udvikling og adoption

Som GraphQL fortsætter med at modne, forventes dens adoption kun at stige, drevet af dets stærke community-support og den fortsatte udvikling af værktøjer og ressourcer, der gør det lettere at implementere. Fremtidige forbedringer vil sandsynligvis fokusere på yderligere optimering af performance, forbedring af sikkerhedsfunktioner og integration med andre datateknologier.

16.5 Opfordring til handling

For udviklere og virksomheder, der endnu ikke har undersøgt, hvad GraphQL kan tilbyde, er nu et fantastisk tidspunkt at begynde. Start med at eksperimentere med små projekter, integrer GraphQL i en del af din applikation, eller brug det som en chance for at revidere og forbedre eksisterende API-strukturer.

16.6 Afsluttende tanker

Som en kraftfuld løsning for datamanagement tilbyder GraphQL klare fordele i form af effektivitet og fleksibilitet, som kan hjælpe softwareudviklere og virksomheder med at bygge mere dynamiske, interaktive og moderne applikationer. Med sit voksende økosystem og støtte er GraphQL godt positioneret til at være en nøglekomponent i fremtidige datadrevne applikationer.

Har du brug for en udvikler i GraphQL til dit næste IT-projekt? Hos Better Developers hjælper vi dig med at finde den rette udvikler til lige netop dine behov. Læs om IT-konsulenter hos Better Developers.