Lær om de forskellige software teknologier

TypeScript

I en verden, hvor webteknologier udvikler sig med lynets hast, er TypeScript blevet et afgørende redskab for mange udviklere. Som et superset af JavaScript tilføjer TypeScript statisk typetjekning til sproget, hvilket giver mulighed for mere robust kode, lettere fejlfinding og forbedret kodeforståelse. Denne artikel vil dykke ned i TypeScript's anvendelse inden for tre populære frameworks: Svelte, React og Angular, og fremvise avancerede eksempler og teknikker, som kan berige enhver webudviklers værktøjskasse.

Typescript udvikler
Typescript udvikler
Typescript udvikler

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion til TypeScript

TypeScript er et åbent og statisk typet programmeringssprog, udviklet og vedligeholdt af Microsoft. Det bygger på JavaScript ved at tilføje statiske typer og gør det muligt for udviklere at skrive mere sikker og forståelig kode, især til større kodebaser. Som en overbygning til JavaScript, kan alt gyldigt JavaScript-kode også køres som TypeScript, hvilket gør det let for udviklere at adoptere sproget.

Brugen af TypeScript i udviklingsprojekter byder på flere fordele:

 • Fejlhåndtering: Tidlig fejlopfangst under udvikling før koden eksekveres i produktion.

 • Forbedret kodekvalitet: Klarere og mere forståelig kode, der er lettere at vedligeholde og skalerer bedre for store projekter.

 • Kraftfulde værktøjer: Forbedret værktøjsstøtte for autocompletion, navigation i kode og avanceret refaktorering.

 • Let integration: Da TypeScript er tæt integreret med JavaScript, kan det let integreres i ethvert eksisterende JavaScript-projekt.

TypeScript er særligt nyttigt i store udviklingsprojekter hvor teams af udviklere skal kunne arbejde sammen effektivt. Det bruges bredt i enterprise-løsninger, single page web applikationer (SPAs), server-side applikationer med Node.js og i mange andre områder, hvor robusthed og skalérbarhed er kritisk.

TypeScript fortsætter med at vokse i popularitet og er blevet adopteret af mange store teknologifirmaer og open-source projekter på grund af sin evne til at forbedre udviklingsprocessen og sikre højere kvalitet af leveret software.

2. Grundlæggende

2.1 Installation og opsætning

TypeScript kan let installeres via Node.js's pakkehåndteringssystem, npm. Du kan installere TypeScript globalt på dit system eller som en del af dit projekt ved at køre følgende kommando:

npm install -g typescript

Efter installationen kan du kompilere en TypeScript-fil ved at køre tsc, TypeScript's kompiler, efterfulgt af filnavnet.

tsc hello.ts

2.2 Konfiguration med tsconfig.json

For større projekter er det praktisk at bruge en tsconfig.json fil, som specificerer rodmappe og kompileringsindstillinger for projektet. Denne fil skaber du nemt ved at køre:

tsc --init

Her er et eksempel på en simpel tsconfig.json:

{
 "compilerOptions": {
  "target": "es6",
  "module": "commonjs",
  "strict": true,
  "outDir": "./dist"
 }
}

Dette eksempel fortæller TypeScript-komplieren at oversætte koden til ECMAScript 6, bruge CommonJS moduler, anvende strenge typekontroller og outputte de kompilerede filer i dist mappen.

2.3 Grundlæggende syntaks

TypeScript udvider JavaScripts syntaks for at inkludere typetjekning og andre funktioner. Her er et eksempel, der viser hvordan man kan definere enkle typer:

let isDone: boolean = false;
let decimal: number = 6;
let color: string = "blue";

Dette viser nogle af de grundlæggende datatyper i TypeScript, herunder booleans, tal og strenge. Disse ekstra typeangivelser hjælper med at sikre, at værdierne bruges konsekvent gennem din kode.

Disse koncepter danner grundlaget for at arbejde med TypeScript og er nødvendige for at forstå, hvordan man skriver sikker og vedligeholdelsesvenlig kode i større JavaScript-projekter.

3. Datatyper

3.1 Grundlæggende typer

TypeScript udvider JavaScripts sæt af datatyper med flere vigtige tilføjelser, der forbedrer sikkerheden og robustheden af programmet. Her er de grundlæggende datatyper i TypeScript:

 • Boolean: Sandt eller falsk værdi, anvendt til kontrolstrukturer og logik.

 • Number: Alle numeriske værdier i TypeScript er floating points værdier, ligesom i JavaScript.

 • String: Tekstværdier.

 • Array: Grupper af værdier, typet til en specifikt datatype.

 • Tuple: Tillader at udtrykke et array med et fast antal elementer, hvis typer er kendte, men ikke nødvendigvis ens.

// boolean
let isCompleted: boolean = false;

// number
let integer: number = 6;
let float: number = 3.14;

// string
let name: string = "Alice";

// tuple
let tuple: [string, number];
tuple = ["hello", 10]; // Korrekt

// array
let list: number[] = [1, 2, 3];
// eller ved brug af en generisk array type
let anotherList: Array<number> = [4, 5, 6];

3.2 Specialiserede typer

TypeScript introducerer også nogle specialiserede datatyper for at håndtere flere scenarier: enum, any, void, null, undefined, never og object.

 • Enum: En måde at give mere venlige navne til sæt af numeriske værdier.

 • Any: En undvigelsesteknik, der tillader enhver type, anvendelig i migreringsscenarier fra JavaScript.

 • Void: Anvendes i funktioner, der ikke returnerer en værdi.

 • Null og Undefined: Ligesom deres JavaScript modparter, men med mere strikt håndtering i TypeScript, især når strict flaget er sat til true i tsconfig.json.

 • Never: Repræsenterer typen af værdier, der aldrig opstår, for eksempel en funktion, der altid kaster en fejl.

 • Object: Repræsenterer ikke-primitive typer.

// enum
enum Color {Red, Green, Blue}
let c: Color = Color.Green;

// any
let notSure: any = 4;
notSure = "maybe a string instead";
notSure = false; // okay, definitely a boolean

// void
function warnUser(): void {
 console.log("This is my warning message");
}

// null og undefined
let u: undefined = undefined;
let n: null = null;

// never
function error(message: string): never {
 throw new Error(message);
}

// object
let user: object = {name: "Alice", age: 25};

Disse datatyper giver mulighed for en meget præcis kontrol med funktionaliteten i TypeScript-applikationer, hvilket fører til mere pålidelig og vedligeholdelsesvenlig kode.

4. Interfaces

4.1 Introduktion til interfaces

Interfaces i TypeScript spiller en central rolle i at forme og definere strukturen af data i applikationer. De giver en måde at definere specifikke kontrakter på for klasser eller objekter, hvilket sikrer, at implementeringerne følger en fastsat struktur.

4.2 Definering af et interface

Et interface i TypeScript definerer egenskaber, metoder og begivenheder, som et objekt skal implementere. Interfaces er særligt nyttige, når man arbejder med komplekse systemer og ønsker at sikre, at forskellige dele af applikationen kommunikerer korrekt med hinanden.

 • Eksempel på et simpelt interface:

interface Person {
 firstName: string;
 lastName: string;
 age?: number; // Optional property
 greet(): void;
}

let employee: Person = {
 firstName: "Jane",
 lastName: "Doe",
 greet: function() { console.log(`Hello, ${this.firstName} ${this.lastName}`); }
};

employee.greet(); // Output: Hello, Jane Doe

4.3 Brug af interfaces med funktioner

Interfaces kan også anvendes til at definere funktions typer, hvilket sikrer, at funktioner bliver kaldt med de korrekte argumenter og returnerer de forventede værdier.

 • Funktionsinterface eksempel:

interface SearchFunc {
 (source: string, subString: string): boolean;
}

let mySearch: SearchFunc;
mySearch = function(source: string, subString: string) {
 let result = source.search(subString);
 return result > -1;
}

4.4 Interfaces for klasser

Interfaces er yderst nyttige i klassedefinitioner for at sikre, at klasser overholder bestemte kontrakter. Dette er især vigtigt i store projekter eller biblioteker, hvor konsistens og forudsigelighed er afgørende.

 • Klasseimplementering med et Interface:

interface ClockInterface {
 currentTime: Date;
 setTime(d: Date): void;
}

class Clock implements ClockInterface {
 currentTime: Date = new Date();
 setTime(d: Date) {
  this.currentTime = d;
 }
 constructor(h: number, m: number) {}
}

4.5 Udvidelse af interfaces

Interfaces i TypeScript kan udvides ved hjælp af arv. Dette tillader oprettelse af nye interfaces, der arver egenskaber fra et eller flere eksisterende interfaces, hvilket giver en fleksibel og kraftfuld måde at organisere og genbruge kode.

 • Interface udvidelse eksempel:

interface Shape {
 color: string;
}

interface Square extends Shape {
 sideLength: number;
}

let square = <Square>{

Brugen af interfaces i TypeScript fremmer kodegenbrug og vedligeholdelse, sikrer programkonsistens, og hjælper med at opbygge skalerbare og robuste applikationer.

5. Klasser og inheritance

5.1 Grundlæggende om klasser

I TypeScript, som i mange moderne programmeringssprog, er klasser en fundamental byggesten for objektorienteret programmering. De giver en klar og struktureret måde at opbygge applikationer på, hvilket gør det lettere at håndtere kompleksitet og genbruge kode.

 • Definering af en klasse:

class Person {
 name: string;

 constructor(name: string) {
  this.name = name;
 }

 greet() {
  console.log(`Hello, my name is ${this.name}`);
 }
}

let person = new Person("Alice");
person.greet(); // Output: "Hello, my name is Alice"

5.2 Inheritance

TypeScript understøtter klassisk inheritance, hvor klasser kan arve egenskaber og metoder fra andre klasser. Dette er nyttigt for at oprette en hierarkisk organisationsstruktur for objekter og genbruge eksisterende kode.

 • Eksempel på inheritance:

class Employee extends Person {
 employeeId: number;

 constructor(name: string, employeeId: number) {
  super(name); // kalder constructoren i Person
  this.employeeId = employeeId;
 }

 work() {
  console.log(`${this.name} is working.`);
 }
}

let employee = new Employee("Bob", 123);
employee.greet(); // Output: "Hello, my name is Bob"
employee.work();  // Output: "Bob is working."

5.3 Brug af private og public tilgangsmodifikatorer

TypeScript tillader specificering af tilgangsmodifikatorer på klassens egenskaber og metoder. public er standard, men private og protected kan bruges til at begrænse adgangen, hvilket er vigtigt for indkapsling.

 • Eksempel på tilgangsmodifikatorer:

class Account {
 private balance: number = 0;

 deposit(amount: number) {
  this.balance += amount;
 }

 protected withdraw(amount: number) {
  if (amount <= this.balance) {
   this.balance -= amount;
  }
 }
}

5.4 Abstrakte klasser og metoder

TypeScript understøtter også abstrakte klasser og metoder, som er klasser og metoder der erklæres, men ikke implementeres i den abstrakte klasse. De skal implementeres i underklasser.

 • Eksempel på abstrakte klasser og metoder:

abstract class Animal {
 abstract makeSound(): void;

 move(): void {
  console.log("roaming the earth...");
 }
}

class Dog extends Animal {
 makeSound() {
  console.log("Woof! Woof!");
 }
}

let myDog = new Dog();
myDog.makeSound(); // Output: "Woof! Woof!"
myDog.move();    // Output: "roaming the earth..."

Klasser og arv i TypeScript tilbyder en rig suite af objektorienterede funktioner, der gør det lettere at designe og vedligeholde komplekse systemer ved at opdele funktionalitet i veldefinerede, genanvendelige komponenter.

6. Funktioner

TypeScript udvider JavaScripts funktioner med typetjekning og mere komplekse funktionsdefineringer. Dette omfatter typede parametre og returværdier, som hjælper med at sikre, at funktioner bruges korrekt i applikationen.

 • Eksempel på en funktion med typer:

function add(a: number, b: number): number {
 return a + b;
}

console.log(add(5, 3)); // Output: 8

6.1 Valgfri og standard parametre

TypeScript tillader definition af valgfri parametre, der ikke behøver at blive leveret ved kald af funktionen. Derudover kan standardværdier sættes for parametre, som forbedrer funktionsfleksibiliteten.

 • Eksempel på funktioner med valgfri og standard parametre:

function greet(name: string, greeting: string = "Hello"): void {
 console.log(`${greeting}, ${name}!`);
}

greet("Alice"); // Output: "Hello, Alice!"
greet("Bob", "Hi"); // Output: "Hi, Bob!"

6.2 Rest-parametre og tuple-typer

For at håndtere funktioner, der tager et vilkårligt antal argumenter, understøtter TypeScript rest-parametre. Desuden kan tuple-typer bruges til at specificere typerne af elementer i rest-parametre.

 • Eksempel på rest-parametre:

function buildName(firstName: string, ...restOfName: string[]): string {
 return firstName + " " + restOfName.join(" ");
}

let employeeName = buildName("Joseph", "Samuel", "Lucas", "MacKinzie");
console.log(employeeName); // Output: "Joseph Samuel Lucas MacKinzie"

6.3 Overload af funktioner

TypeScript understøtter overload af funktioner, hvilket betyder, at flere funktioner kan have samme navn men forskellige parametre eller returtyper. Dette er nyttigt for at tillade forskellige brugsscenarier for en funktion.

 • Eksempel på overload af funktioner:

function getInfo(name: string): string;
function getInfo(age: number): string;
function getInfo(single: boolean): string;
function getInfo(value: string | number | boolean): string {
 switch (typeof value) {
  case "string":
   return `My name is ${value}.`;
  case "number":
   return `I am ${value} years old.`;
  case "boolean":
   return value ? "I am single." : "I am not single.";
  default:
   return "Invalid operation";
 }
}

console.log(getInfo("Alice")); // Output: "My name is Alice."
console.log(getInfo(30)); // Output: "I am 30 years old."
console.log(getInfo(true)); // Output: "I am single."

Disse funktionelle funktioner i TypeScript gør det muligt for udviklere at skrive meget præcise og sikre applikationer, hvor fejl bliver fanget allerede under kompileringen, hvilket øger kodekvaliteten og robustheden af den endelige software.

7. Generics

Generics er en af de mest kraftfulde funktioner i TypeScript, som giver mulighed for at skabe komponenter, der kan arbejde med flere datatyper. Dette er særligt nyttigt for at skabe genanvendelige kodeelementer som arrays, funktioner og klasser, der kan operere med forskellige typer uden at miste typens sikkerhed.

Med generics kan du oprette funktioner, interfaces, klasser og type-aliases, der ikke præciserer bestemte datatyper, indtil funktionen kaldes, eller klassen instantieres. Dette sikrer fleksibilitet samtidig med, at typestyrken bibeholdes.

 • Eksempel på en generic funktion:

function identity<T>(arg: T): T {
 return arg;
}

let output1 = identity<string>("myString");
let output2 = identity<number>(100);
console.log(output1); // Output: "myString"
console.log(output2); // Output: 100

7.1 Generiske interfaces

Ligesom funktioner kan interfaces også være generiske, hvilket gør det muligt at definere en kontrakt for en række forskellige typer, uden at skulle gentage interface-definitionen for hver type.

interface GenericIdentityFn<T> {
 (arg: T): T;
}

function identity<T>(arg: T): T {
 return arg;
}

let myIdentity: GenericIdentityFn<number> = identity;

7.2 Generiske klasser

Generiske klasser er særligt kraftfulde i TypeScript, hvor de giver mulighed for at genbruge en klasse med forskellige datatyper.

class GenericNumber<T> {
 zeroValue: T;
 add: (x: T, y: T) => T;
}

let myGenericNumber = new GenericNumber<number>();
myGenericNumber.zeroValue = 0;
myGenericNumber.add = function(x, y) { return x + y; };

console.log(myGenericNumber.add(myGenericNumber.zeroValue, 5)); // Output: 5

7.3 Begrænsninger i Generics

TypeScript tillader også definition af begrænsninger på generics, som sikrer, at den generiske type overholder en bestemt struktur. Dette er nyttigt for at forhindre fejl ved brug af generiske typer og sikre, at de nødvendige operationer kan udføres på dem.

interface Lengthwise {
 length: number;
}

function loggingIdentity<T extends Lengthwise>(arg: T): T {
 console.log(arg.length); // Nu ved vi, det har en 'length' egenskab
 return arg;
}

loggingIdentity({length: 10, value: 3}); // OK

Generics i TypeScript forbedrer programmet ved at tilbyde typestyrke, fleksibilitet og genanvendelighed i softwareudviklingsprocessen, hvilket gør det til et uundværligt værktøj i udviklingen af robuste og vedligeholdelsesvenlige applikationer.

8. Enums og namespaces

8.1 Enums

Enums (enumerations) i TypeScript tilbyder en praktisk måde at gruppere en række relaterede værdier under en samlet type. De er særligt nyttige, når man arbejder med en sæt af kendte værdier, som dage i ugen, farver, retninger osv.

 • Definering af en enum:

enum Color {
 Red,
 Green,
 Blue
}
let c: Color = Color.Green;
console.log(c); // Output: 1

Enums er som standard nulbaserede, men du kan manuelt ændre værdierne:

enum Color {
 Red = 1,
 Green,
 Blue
}
let colorName: string = Color[2];
console.log(colorName); // Output: 'Green'

8.2 String Enums

TypeScript tillader også string-baserede enums, som giver mere beskrivende værdier, når de inspiceres ved runtime, hvilket kan være mere brugbart i debugging og logning.

 • String enums:

enum Direction {
 Up = "UP",
 Down = "DOWN",
 Left = "LEFT",
 Right = "RIGHT"
}

8.3 Namespaces

Namespaces i TypeScript bruges til at organisere kode og undgå navnekollisioner i globalt scope. Dette er især nyttigt i større applikationer, hvor mange klasser, interfaces og funktioner kan eksistere.

 • Brug af namespaces:

namespace Validation {
 export interface StringValidator {
  isValid(s: string): boolean;
 }

 const lettersRegexp = /^[A-Za-z]+$/;
 export class LettersOnlyValidator implements StringValidator {
  isValid(s: string) {
   return lettersRegexp.test(s);
  }
 }
}

let validator = new Validation.LettersOnlyValidator();
console.log(validator.isValid("Hello")); // Output: true

8.4 Moduler vs. Namespaces

Selvom namespaces stadig bruges, anbefales moderne TypeScript-udvikling at bruge ES6-moduler, som tilbyder en mere kraftfuld og fleksibel måde at organisere og genbruge kode på. Moduler tillader explicite eksport og import afhængigheder og er bedre understøttet af JavaScript-modulsystemer og byggeværktøjer.

Enums og namespaces (eller moduler) i TypeScript tilbyder robuste værktøjer til at skabe velorganiseret, letforståelig og vedligeholdelsesvenlig kode, hvilket er essentielt for at bygge store og komplekse software systemer.

9. Moduler

I TypeScript er moduler en central del af arkitekturen, der hjælper med at organisere og indkapsle kode. Moduler gør det muligt at opdele programkode i genanvendelige komponenter, som hver kan eksportere specifikke funktioner, klasser, eller typer, der kan importeres og anvendes i andre dele af applikationen.

TypeScript understøtter ES6-modulsyntaksen, hvilket betyder, at du kan bruge import og export til at dele og modtage funktionalitet mellem forskellige filer.

 • Eksempel på eksport og import i et modul:

// mathUtils.ts
export function add(x: number, y: number): number {
 return x + y;
}

export function multiply(x: number, y: number): number {
 return x * y;
}

// app.ts
import { add, multiply } from './mathUtils';

console.log(add(2, 3)); // Output: 5
console.log(multiply(2, 3)); // Output: 6

9.1 Default eksporter

Udover navngivne eksporter understøtter TypeScript også default eksporter, som kan være nyttige, når et modul primært eksporterer én ting, såsom en klasse eller en funktion.

 • Eksempel på en default eksport:

// greeting.ts
export default function greet(name: string): void {
 console.log(`Hello, ${name}!`);
}

// app.ts
import greet from './greeting';

greet('Alice'); // Output: "Hello, Alice!"

9.2 Organisering af moduler

Effektiv brug og organisering af moduler kan afgørende forbedre vedligeholdelsen og skalerbarheden af en applikation. Det er vigtigt at gruppere relaterede funktioner og klasser sammen i logiske moduler og undgå overdreven afhængighed mellem moduler.

9.3 Dynamisk import

TypeScript understøtter dynamiske importudtryk, som giver dig mulighed for at indlæse moduler asynkront og adskille på tværs af komponenter i større applikationer.

 • Eksempel på dynamisk import:

async function loadGreetingModule() {
 const { default: greet } = await import('./greeting');
 greet('World');
}

loadGreetingModule(); // Output: "Hello, World!"

Moduler i TypeScript tilbyder en kraftfuld metode til at strukturere kode og fremme genbrugelighed og vedligeholdelse i softwareudvikling. Korrekt brug af moduler kan også understøtte avancerede softwarearkitekturer og facilitere teamsamarbejde på store projekter.

11. Advanced Types

11.1 Union Types

Union types in TypeScript allow variables to store values of two or more different types, offering more flexibility in your functions and components. This feature is particularly useful when a value can accept multiple types but not any type.

function combine(input1: string | number, input2: string | number) {
 if (typeof input1 === "string" || typeof input2 === "string") {
  return input1.toString() + input2.toString();
 }
 return input1 + input2;
}

console.log(combine(10, 20)); // Output: 30
console.log(combine("Hello, ", "world!")); // Output: "Hello, world!"

11.2 Intersection Types

Intersection types allow you to combine multiple types into one. This is useful for mixing multiple types into one type that has all properties of the constituent types.

interface BusinessPartner {
 name: string;
 credit: number;
}

interface Identity {
 id: number;
 name: string;
}

type Employee = BusinessPartner & Identity;

let employee: Employee = {
 id: 1,
 name: "Alice",
 credit: 1000
};

11.3 Type Guards

Type guards are a way to provide information about the type of a variable within a conditional block. TypeScript uses type guards to determine the specific type of a variable.

function isNumber(x: any): x is number {
 return typeof x === "number";
}

function process(value: number | string) {
 if (isNumber(value)) {
  console.log(value.toFixed(2));
 } else {
  console.log(value.toUpperCase());
 }
}

process(123.456); // Output: 123.46
process("hello"); // Output: HELLO

11.4 Conditional Types

Conditional types in TypeScript provide a way to select types based on a condition expressed as a type relation test.

type Check<T> = T extends string ? "Text" : "Number";
type Type1 = Check<string>; // Type1 is "Text"
type Type2 = Check<number>; // Type2 is "Number"

11.5 Mapped Types

Mapped types allow you to create new types by transforming properties of existing types. They are powerful tools for creating derivative types programmatically.

type ReadOnly<T> = {
 readonly [P in keyof T]: T[P];
};

interface User {
 name: string;
 age: number;
}

type ReadOnlyUser = ReadOnly<User>;

let newUser: ReadOnlyUser = {
 name: "John",
 age: 30
};

// newUser.name = "Jane"; // Error: cannot assign to 'name' because it is a read-only property

Advanced types in TypeScript significantly enhance the language's ability to express complex type relationships and transformations, facilitating the development of robust, scalable, and maintainable applications.

12. Integration med JavaScript

12.1 Kompatibilitet med eksisterende JavaScript

TypeScript er designet til at være fuldt kompatibel med eksisterende JavaScript-kode. Det betyder, at du kan begynde at bruge TypeScript i dine eksisterende projekter ved simpelthen at omdøbe dine .js-filer til .ts. TypeScript-kompileren håndterer JavaScript-kode uden problemer, hvilket gør overgangen glidende.

12.2 Brug af JavaScript-biblioteker i TypeScript

Mange af de mest populære JavaScript-biblioteker og -rammer kan bruges i TypeScript. For at opnå fuld integration og udnytte TypeScript's type-system, anvendes ofte definitely typed filer (*.d.ts), som definerer typerne for det pågældende JavaScript-bibliotek.

 • Eksempel på at bruge jQuery med type definitioner:

/// <reference types="jquery" />
$('#myDiv').text('Hello World');

12.3 Deklarationsfiler

Deklarationsfiler i TypeScript (.d.ts filer) bruges til at definere strukturen af eksisterende JavaScript-koder eller biblioteker uden at implementere deres funktionalitet. Disse filer er essentielle for at integrere tredjeparts JavaScript-biblioteker, som ikke allerede er skrevet i TypeScript.

 • Opret en simpel deklarationsfil:

// greetings.d.ts
declare module 'greetings' {
 export function sayHello(name: string): string;
}

// Forbrug af modulet i en .ts-fil
import { sayHello } from 'greetings';
console.log(sayHello('Alice')); // Output: Hello Alice

12.4 Type Assertion

Når du arbejder med JavaScript-biblioteker i TypeScript, kan det være nødvendigt at fortælle kompileren mere præcist, hvordan den skal fortolke en bestemt værdi. Dette opnås gennem type assertion, som effektivt "overtaler" TypeScript til at behandle en værdi som en bestemt type.

 • Eksempel på type assertion:

const myCanvas = document.getElementById('mainCanvas') as HTMLCanvasElement;
myCanvas.getContext('2d').fillRect(0, 0, 100, 100);

12.5 Gradvis adoption af TypeScript

Et af hovedmålene med TypeScript er at tillade gradvis adoption, så teams kan begynde at bruge TypeScript i deres eksisterende JavaScript-projekter uden at skulle omskrive hele koden på én gang. Dette gør det muligt for teams at forbedre deres kodebases type-sikkerhed og vedligeholdelighed over tid.

Integrationen af TypeScript i eksisterende JavaScript-projekter hjælper med at reducere fejl ved at tilføje statiske typekontroller og forbedrer udvikleroplevelsen gennem bedre værktøjer og redaktørstøtte. Dette gør TypeScript til et værdifuldt værktøj for moderne webudvikling, der stræber efter at skabe mere pålidelige og vedligeholdelsesvenlige webapplikationer.

13. Værktøjer og kompilering

13.1 TypeScript Kompiler (TSC)

TypeScript-kompileren (tsc) er det centrale værktøj, der omdanner TypeScript-kode til standard JavaScript. Kompileren kan konfigureres detaljeret via tsconfig.json-filen, hvilket giver kontrol over, hvordan kildekoden kompileres og optimeres.

 • Grundlæggende brug af tsc: Dette vil kompilere myfile.ts til en myfile.js fil klar til brug i webbrowsere eller på servere.

tsc myfile.ts

13.2 Kompileringsindstillinger

tsconfig.json-filen indeholder en række indstillinger, der styrer forskellige aspekter af kompileringsprocessen, herunder mål JavaScript-version, modulsystemet, strenghed af typekontrollen, og meget mere.

 • Eksempel på en tsconfig.json: Dette konfigurerer TypeScript til at kompilere til ES5 JavaScript, bruge CommonJS-moduler, anvende strenge typekontroller, og placere den kompilerede kode i dist mappen.

{
 "compilerOptions": {
  "target": "es5",
  "module": "commonjs",
  "strict": true,
  "outDir": "dist"
 }
}

13.3 Integrering med byggeværktøjer

TypeScript integreres nemt med moderne byggeværktøjer som Webpack, Rollup, og Gulp, hvilket giver mulighed for at automatisere kompileringen som en del af en større byggeproces.

 • Eksempel på integration med Webpack: Dette konfigurationseksempel viser, hvordan TypeScript-filer kan inkluderes i en Webpack-byggeproces.

// webpack.config.js
module.exports = {
 entry: './src/app.ts',
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\\.ts$/,
    use: 'ts-loader',
    exclude: /node_modules/
   }
  ]
 },
 resolve: {
  extensions: ['.ts', '.js']
 },
 output: {
  filename: 'bundle.js',
  path: __dirname + '/dist'
 }
};

13.4 Live Reloading og Hot Module Replacement

Under udviklingen kan TypeScript konfigureres til at bruge live reloading og hot module replacement (HMR) for at forbedre produktiviteten. Værktøjer som Webpack Dev Server kan automatisk genindlæse din applikation eller opdatere moduler i realtid, når kildefiler ændres.

 • Opsætning af HMR med TypeScript:

if (module.hot) {
 module.hot.accept('./module', function() {
  // Module or one of its dependencies was just updated
 });
}

13.5 Optimering og minimering

For at forbedre ydeevnen på klienten kan TypeScript-kode minimeres og optimeres ved hjælp af værktøjer som Terser eller UglifyJS, som reducerer filstørrelsen og forbedrer indlæsningstiden.

Ved at integrere TypeScript i moderne værktøjskæder kan udviklere ikke kun forbedre kvaliteten og vedligeholdelsen af deres kode, men også effektivisere og automatisere mange aspekter af byggeprocessen.

14. Populære frameworks og biblioteker

14.1 Frameworks kompatible med TypeScript

TypeScript er blevet bredt adopteret af mange populære JavaScript frameworks på grund af de klare fordele, det tilbyder i form af type-sikkerhed og skalerbarhed. Nogle af de mest populære frameworks, der har førsteklasses support for TypeScript, inkluderer:

 • Angular: Angular var et af de første større frameworks, der omfavnede TypeScript som sit primære programmeringssprog. Det tilbyder stram integration og udnytter TypeScript's funktioner til at forbedre både ydeevne og udvikleroplevelse.

 • React: React understøtter TypeScript gennem skabeloner og integrationer som Create React App og Next.js, der gør det nemt at opstarte et nyt React-projekt med TypeScript.

 • Vue.js: Fra version 3 har Vue.js forbedret sin TypeScript-integration markant, hvilket gør det mere tilgængeligt for TypeScript-udviklere at udnytte Vue's reaktive komponentmodel.

14.2 Biblioteker optimeret til TypeScript

Ud over frameworks har mange populære biblioteker også tilføjet TypeScript-deklarationsfiler, som gør det muligt for TypeScript-udviklere at udnytte bibliotekernes fulde potentiale med type-sikkerhed. Nogle af disse inkluderer:

 • Lodash: Kendt for sine hjælpefunktioner til håndtering af arrays, objekter og strings, Lodash kan let integreres i TypeScript-projekter og tilbyder autokomplet funktioner og typekontroller.

 • Axios: En populær HTTP-klient, Axios kommer med indbyggede TypeScript-definitioner, der gør det nemt at håndtere anmodninger og svar med passende type-sikkerhed.

14.3 Fordele ved TypeScript i frameworks

Integrationen af TypeScript i disse frameworks og biblioteker giver væsentlige fordele:

 • Forbedret kodekvalitet: TypeScript's statiske typekontrol hjælper med at identificere mange almindelige fejl under udvikling, før softwaren endda når produktion.

 • Bedre vedligeholdelse: Stærke typer og interfaces gør koden lettere at refaktorere og forstå, især i store kodebaser og teams.

 • Rigere udvikler værktøjer: Autokomplet, kode navigation og avancerede refaktoreringsværktøjer i IDE'er og redaktører kan drastisk forbedre udviklerens produktivitet.

14.4 Eksempel

Her er et eksempel på, hvordan TypeScript kan bruges i en React-applikation:

import React, { useState } from 'react';

interface IProps {
  initialCount: number;
}

const Counter: React.FC<IProps> = ({ initialCount }) => {
  const [count, setCount] = useState(initialCount);

  return (
    <div>
      <p>{count}</p>
      <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Increment</button>
    </div>
  );
};

export default Counter;

Dette eksempel viser, hvordan TypeScript sikrer, at props og states håndteres korrekt, hvilket forbedrer både kodekvalitet og udvikleroplevelse.

Integrationen af TypeScript i populære frameworks og biblioteker har ændret landskabet for webudvikling, hvilket gør det lettere at skrive sikker og vedligeholdelig kode på tværs af både små og store projekter.

15. Samfund og ressourcer

15.1 TypeScript Community

TypeScript har et stærkt og voksende community, som spænder over mange platforme og fora. Udviklere og entusiaster bidrager løbende med ny viden, opdateringer og support, hvilket skaber et miljø præget af samarbejde og innovation.

 • Online platforme og fora:

  • GitHub: TypeScript's officielle repository er en hub for bidrag, hvor udviklere kan rapportere fejl, diskutere features og bidrage til projektet.

  • Stack Overflow: En væsentlig ressource for udviklere, der søger hjælp til specifikke problemer eller ønsker at dele deres viden med andre.

  • Discord og Slack kanaler: Mange online community-kanaler tilbyder realtidsdiskussioner og support fra andre TypeScript-udviklere.

15.2 Læringsressourcer

For nye såvel som erfarne udviklere, findes der en overflod af læringsressourcer, der kan hjælpe med at forbedre deres forståelse og anvendelse af TypeScript.

 • Officiel dokumentation: TypeScript's officielle dokumentationsside er et omfattende sted, der dækker alt fra grundlæggende til avancerede koncepter.

 • Online kurser: Platforme som Udemy, Coursera, og Pluralsight tilbyder kurser, der spænder fra introduktioner til TypeScript til dybdegående guides om at bruge TypeScript i store applikationer.

 • Bøger: Der er mange bøger tilgængelige, som dækker TypeScript i detaljer, velegnet til både begyndere og avancerede brugere.

15.3 Community events og konferencer

TypeScript-communityet er også aktivt involveret i forskellige konferencer og meetups, hvor folk kan lære af eksperter og netværke med andre professionelle.

 • TypeScript-konferencer: Begivenheder som TypeScriptConf og sessions dedikeret til TypeScript på større teknologikonferencer.

 • Meetups: Lokale og regionale meetups fokuserer på TypeScript og relaterede teknologier.

15.4 Bidrag til TypeScript

Bidrag til TypeScript kan tage mange former, fra at skrive kode til at forbedre dokumentationen eller endda hjælpe med at oversætte dokumenter til andre sprog. Enhver form for bidrag hjælper med at styrke og udvikle TypeScript som sprog og værktøj.

 • Bidrag til kodebase: Udviklere med erfaring i TypeScript kan hjælpe med at forbedre sproget ved at tilføje nye funktioner eller rette bugs.

 • Dokumentation og tutorials: At skabe vejledende indhold kan hjælpe nye brugere med at komme i gang og er en vigtig del af at opretholde et sundt teknologisamfund.

15.5 Væksten i TypeScript's anvendelse

Med stigende popularitet og bred adoption fortsætter TypeScript med at spille en afgørende rolle i udviklingen af moderne webapplikationer. Communityets støtte og de rige ressourcer sikrer, at TypeScript forbliver relevant og nyttig for udviklere rundt om i verden.

Samlet set understøtter TypeScript-communityet og de tilgængelige ressourcer en bred vifte af læringsstile og karriereveje, hvilket gør TypeScript til et attraktivt valg for mange udviklere, der ønsker at skrive mere robust og vedligeholdelsesvenlig kode.

16. Konklusion

16.1 Værdien af TypeScript

TypeScript har vist sig at være en uvurderlig ressource for udviklere, der søger at bygge større, mere komplekse applikationer med JavaScript. Ved at tilføje statiske typer og kraftfulde objektorienterede funktioner har TypeScript gjort det muligt for udviklere at skrive mere forudsigelig, sikker og vedligeholdelig kode. Det understøtter moderne softwareudviklingsprincipper som genanvendelighed, modularitet og inkapsling, hvilket gør det lettere at administrere store kodebaser og samarbejde i teams.

16.2 TypeScript i enterprise

I virksomhedsmiljøer, hvor robusthed og vedligeholdelse af software er afgørende, har TypeScript bevist sit værd ved at reducere runtime-fejl og forbedre produktiviteten blandt udviklere. Dets kompatibilitet med eksisterende JavaScript-kode og integration med populære frameworks gør det til et ideelt valg for virksomheder, der ønsker at modernisere deres webapplikationer.

16.3 Udviklingen af TypeScript

Som et sprog under konstant udvikling fortsætter TypeScript med at indføre nye funktioner og forbedringer, der adresserer moderne webudviklingsudfordringer. Med et aktivt community og støtte fra store teknologivirksomheder som Microsoft er TypeScript godt positioneret til at fortsætte sin vækst og innovation.

16.4 Afsluttende tanker

For udviklere, der endnu ikke har taget skridtet til at bruge TypeScript, kan det nu være et optimalt tidspunkt at overveje at integrere det i deres udviklingsprocesser. De langsigtede fordele ved at anvende TypeScript—såsom forbedret kodekvalitet, lettere fejlfinding og stærkere samarbejde—kan væsentligt overgå de indledende læringsudfordringer.

TypeScript tilbyder ikke kun et robust system for typekontrol men også en omfattende suite af værktøjer og ressourcer, der kan hjælpe udviklere med at opnå deres programmeringsmål mere effektivt og med færre fejl. Som teknologien fortsætter med at udvikle sig, vil TypeScript uden tvivl fortsætte med at spille en central rolle i fremtidens landskab for softwareudvikling.

Har du brug for en TypeScript-udvikler til dit næste IT-projekt? Hos Better Developers hjælper vi dig med at finde den rette udvikler til lige netop dine behov. Læs om TypeScript-konsulenter hos Better Developers.

1. Introduktion til TypeScript

TypeScript er et åbent og statisk typet programmeringssprog, udviklet og vedligeholdt af Microsoft. Det bygger på JavaScript ved at tilføje statiske typer og gør det muligt for udviklere at skrive mere sikker og forståelig kode, især til større kodebaser. Som en overbygning til JavaScript, kan alt gyldigt JavaScript-kode også køres som TypeScript, hvilket gør det let for udviklere at adoptere sproget.

Brugen af TypeScript i udviklingsprojekter byder på flere fordele:

 • Fejlhåndtering: Tidlig fejlopfangst under udvikling før koden eksekveres i produktion.

 • Forbedret kodekvalitet: Klarere og mere forståelig kode, der er lettere at vedligeholde og skalerer bedre for store projekter.

 • Kraftfulde værktøjer: Forbedret værktøjsstøtte for autocompletion, navigation i kode og avanceret refaktorering.

 • Let integration: Da TypeScript er tæt integreret med JavaScript, kan det let integreres i ethvert eksisterende JavaScript-projekt.

TypeScript er særligt nyttigt i store udviklingsprojekter hvor teams af udviklere skal kunne arbejde sammen effektivt. Det bruges bredt i enterprise-løsninger, single page web applikationer (SPAs), server-side applikationer med Node.js og i mange andre områder, hvor robusthed og skalérbarhed er kritisk.

TypeScript fortsætter med at vokse i popularitet og er blevet adopteret af mange store teknologifirmaer og open-source projekter på grund af sin evne til at forbedre udviklingsprocessen og sikre højere kvalitet af leveret software.

2. Grundlæggende

2.1 Installation og opsætning

TypeScript kan let installeres via Node.js's pakkehåndteringssystem, npm. Du kan installere TypeScript globalt på dit system eller som en del af dit projekt ved at køre følgende kommando:

npm install -g typescript

Efter installationen kan du kompilere en TypeScript-fil ved at køre tsc, TypeScript's kompiler, efterfulgt af filnavnet.

tsc hello.ts

2.2 Konfiguration med tsconfig.json

For større projekter er det praktisk at bruge en tsconfig.json fil, som specificerer rodmappe og kompileringsindstillinger for projektet. Denne fil skaber du nemt ved at køre:

tsc --init

Her er et eksempel på en simpel tsconfig.json:

{
 "compilerOptions": {
  "target": "es6",
  "module": "commonjs",
  "strict": true,
  "outDir": "./dist"
 }
}

Dette eksempel fortæller TypeScript-komplieren at oversætte koden til ECMAScript 6, bruge CommonJS moduler, anvende strenge typekontroller og outputte de kompilerede filer i dist mappen.

2.3 Grundlæggende syntaks

TypeScript udvider JavaScripts syntaks for at inkludere typetjekning og andre funktioner. Her er et eksempel, der viser hvordan man kan definere enkle typer:

let isDone: boolean = false;
let decimal: number = 6;
let color: string = "blue";

Dette viser nogle af de grundlæggende datatyper i TypeScript, herunder booleans, tal og strenge. Disse ekstra typeangivelser hjælper med at sikre, at værdierne bruges konsekvent gennem din kode.

Disse koncepter danner grundlaget for at arbejde med TypeScript og er nødvendige for at forstå, hvordan man skriver sikker og vedligeholdelsesvenlig kode i større JavaScript-projekter.

3. Datatyper

3.1 Grundlæggende typer

TypeScript udvider JavaScripts sæt af datatyper med flere vigtige tilføjelser, der forbedrer sikkerheden og robustheden af programmet. Her er de grundlæggende datatyper i TypeScript:

 • Boolean: Sandt eller falsk værdi, anvendt til kontrolstrukturer og logik.

 • Number: Alle numeriske værdier i TypeScript er floating points værdier, ligesom i JavaScript.

 • String: Tekstværdier.

 • Array: Grupper af værdier, typet til en specifikt datatype.

 • Tuple: Tillader at udtrykke et array med et fast antal elementer, hvis typer er kendte, men ikke nødvendigvis ens.

// boolean
let isCompleted: boolean = false;

// number
let integer: number = 6;
let float: number = 3.14;

// string
let name: string = "Alice";

// tuple
let tuple: [string, number];
tuple = ["hello", 10]; // Korrekt

// array
let list: number[] = [1, 2, 3];
// eller ved brug af en generisk array type
let anotherList: Array<number> = [4, 5, 6];

3.2 Specialiserede typer

TypeScript introducerer også nogle specialiserede datatyper for at håndtere flere scenarier: enum, any, void, null, undefined, never og object.

 • Enum: En måde at give mere venlige navne til sæt af numeriske værdier.

 • Any: En undvigelsesteknik, der tillader enhver type, anvendelig i migreringsscenarier fra JavaScript.

 • Void: Anvendes i funktioner, der ikke returnerer en værdi.

 • Null og Undefined: Ligesom deres JavaScript modparter, men med mere strikt håndtering i TypeScript, især når strict flaget er sat til true i tsconfig.json.

 • Never: Repræsenterer typen af værdier, der aldrig opstår, for eksempel en funktion, der altid kaster en fejl.

 • Object: Repræsenterer ikke-primitive typer.

// enum
enum Color {Red, Green, Blue}
let c: Color = Color.Green;

// any
let notSure: any = 4;
notSure = "maybe a string instead";
notSure = false; // okay, definitely a boolean

// void
function warnUser(): void {
 console.log("This is my warning message");
}

// null og undefined
let u: undefined = undefined;
let n: null = null;

// never
function error(message: string): never {
 throw new Error(message);
}

// object
let user: object = {name: "Alice", age: 25};

Disse datatyper giver mulighed for en meget præcis kontrol med funktionaliteten i TypeScript-applikationer, hvilket fører til mere pålidelig og vedligeholdelsesvenlig kode.

4. Interfaces

4.1 Introduktion til interfaces

Interfaces i TypeScript spiller en central rolle i at forme og definere strukturen af data i applikationer. De giver en måde at definere specifikke kontrakter på for klasser eller objekter, hvilket sikrer, at implementeringerne følger en fastsat struktur.

4.2 Definering af et interface

Et interface i TypeScript definerer egenskaber, metoder og begivenheder, som et objekt skal implementere. Interfaces er særligt nyttige, når man arbejder med komplekse systemer og ønsker at sikre, at forskellige dele af applikationen kommunikerer korrekt med hinanden.

 • Eksempel på et simpelt interface:

interface Person {
 firstName: string;
 lastName: string;
 age?: number; // Optional property
 greet(): void;
}

let employee: Person = {
 firstName: "Jane",
 lastName: "Doe",
 greet: function() { console.log(`Hello, ${this.firstName} ${this.lastName}`); }
};

employee.greet(); // Output: Hello, Jane Doe

4.3 Brug af interfaces med funktioner

Interfaces kan også anvendes til at definere funktions typer, hvilket sikrer, at funktioner bliver kaldt med de korrekte argumenter og returnerer de forventede værdier.

 • Funktionsinterface eksempel:

interface SearchFunc {
 (source: string, subString: string): boolean;
}

let mySearch: SearchFunc;
mySearch = function(source: string, subString: string) {
 let result = source.search(subString);
 return result > -1;
}

4.4 Interfaces for klasser

Interfaces er yderst nyttige i klassedefinitioner for at sikre, at klasser overholder bestemte kontrakter. Dette er især vigtigt i store projekter eller biblioteker, hvor konsistens og forudsigelighed er afgørende.

 • Klasseimplementering med et Interface:

interface ClockInterface {
 currentTime: Date;
 setTime(d: Date): void;
}

class Clock implements ClockInterface {
 currentTime: Date = new Date();
 setTime(d: Date) {
  this.currentTime = d;
 }
 constructor(h: number, m: number) {}
}

4.5 Udvidelse af interfaces

Interfaces i TypeScript kan udvides ved hjælp af arv. Dette tillader oprettelse af nye interfaces, der arver egenskaber fra et eller flere eksisterende interfaces, hvilket giver en fleksibel og kraftfuld måde at organisere og genbruge kode.

 • Interface udvidelse eksempel:

interface Shape {
 color: string;
}

interface Square extends Shape {
 sideLength: number;
}

let square = <Square>{

Brugen af interfaces i TypeScript fremmer kodegenbrug og vedligeholdelse, sikrer programkonsistens, og hjælper med at opbygge skalerbare og robuste applikationer.

5. Klasser og inheritance

5.1 Grundlæggende om klasser

I TypeScript, som i mange moderne programmeringssprog, er klasser en fundamental byggesten for objektorienteret programmering. De giver en klar og struktureret måde at opbygge applikationer på, hvilket gør det lettere at håndtere kompleksitet og genbruge kode.

 • Definering af en klasse:

class Person {
 name: string;

 constructor(name: string) {
  this.name = name;
 }

 greet() {
  console.log(`Hello, my name is ${this.name}`);
 }
}

let person = new Person("Alice");
person.greet(); // Output: "Hello, my name is Alice"

5.2 Inheritance

TypeScript understøtter klassisk inheritance, hvor klasser kan arve egenskaber og metoder fra andre klasser. Dette er nyttigt for at oprette en hierarkisk organisationsstruktur for objekter og genbruge eksisterende kode.

 • Eksempel på inheritance:

class Employee extends Person {
 employeeId: number;

 constructor(name: string, employeeId: number) {
  super(name); // kalder constructoren i Person
  this.employeeId = employeeId;
 }

 work() {
  console.log(`${this.name} is working.`);
 }
}

let employee = new Employee("Bob", 123);
employee.greet(); // Output: "Hello, my name is Bob"
employee.work();  // Output: "Bob is working."

5.3 Brug af private og public tilgangsmodifikatorer

TypeScript tillader specificering af tilgangsmodifikatorer på klassens egenskaber og metoder. public er standard, men private og protected kan bruges til at begrænse adgangen, hvilket er vigtigt for indkapsling.

 • Eksempel på tilgangsmodifikatorer:

class Account {
 private balance: number = 0;

 deposit(amount: number) {
  this.balance += amount;
 }

 protected withdraw(amount: number) {
  if (amount <= this.balance) {
   this.balance -= amount;
  }
 }
}

5.4 Abstrakte klasser og metoder

TypeScript understøtter også abstrakte klasser og metoder, som er klasser og metoder der erklæres, men ikke implementeres i den abstrakte klasse. De skal implementeres i underklasser.

 • Eksempel på abstrakte klasser og metoder:

abstract class Animal {
 abstract makeSound(): void;

 move(): void {
  console.log("roaming the earth...");
 }
}

class Dog extends Animal {
 makeSound() {
  console.log("Woof! Woof!");
 }
}

let myDog = new Dog();
myDog.makeSound(); // Output: "Woof! Woof!"
myDog.move();    // Output: "roaming the earth..."

Klasser og arv i TypeScript tilbyder en rig suite af objektorienterede funktioner, der gør det lettere at designe og vedligeholde komplekse systemer ved at opdele funktionalitet i veldefinerede, genanvendelige komponenter.

6. Funktioner

TypeScript udvider JavaScripts funktioner med typetjekning og mere komplekse funktionsdefineringer. Dette omfatter typede parametre og returværdier, som hjælper med at sikre, at funktioner bruges korrekt i applikationen.

 • Eksempel på en funktion med typer:

function add(a: number, b: number): number {
 return a + b;
}

console.log(add(5, 3)); // Output: 8

6.1 Valgfri og standard parametre

TypeScript tillader definition af valgfri parametre, der ikke behøver at blive leveret ved kald af funktionen. Derudover kan standardværdier sættes for parametre, som forbedrer funktionsfleksibiliteten.

 • Eksempel på funktioner med valgfri og standard parametre:

function greet(name: string, greeting: string = "Hello"): void {
 console.log(`${greeting}, ${name}!`);
}

greet("Alice"); // Output: "Hello, Alice!"
greet("Bob", "Hi"); // Output: "Hi, Bob!"

6.2 Rest-parametre og tuple-typer

For at håndtere funktioner, der tager et vilkårligt antal argumenter, understøtter TypeScript rest-parametre. Desuden kan tuple-typer bruges til at specificere typerne af elementer i rest-parametre.

 • Eksempel på rest-parametre:

function buildName(firstName: string, ...restOfName: string[]): string {
 return firstName + " " + restOfName.join(" ");
}

let employeeName = buildName("Joseph", "Samuel", "Lucas", "MacKinzie");
console.log(employeeName); // Output: "Joseph Samuel Lucas MacKinzie"

6.3 Overload af funktioner

TypeScript understøtter overload af funktioner, hvilket betyder, at flere funktioner kan have samme navn men forskellige parametre eller returtyper. Dette er nyttigt for at tillade forskellige brugsscenarier for en funktion.

 • Eksempel på overload af funktioner:

function getInfo(name: string): string;
function getInfo(age: number): string;
function getInfo(single: boolean): string;
function getInfo(value: string | number | boolean): string {
 switch (typeof value) {
  case "string":
   return `My name is ${value}.`;
  case "number":
   return `I am ${value} years old.`;
  case "boolean":
   return value ? "I am single." : "I am not single.";
  default:
   return "Invalid operation";
 }
}

console.log(getInfo("Alice")); // Output: "My name is Alice."
console.log(getInfo(30)); // Output: "I am 30 years old."
console.log(getInfo(true)); // Output: "I am single."

Disse funktionelle funktioner i TypeScript gør det muligt for udviklere at skrive meget præcise og sikre applikationer, hvor fejl bliver fanget allerede under kompileringen, hvilket øger kodekvaliteten og robustheden af den endelige software.

7. Generics

Generics er en af de mest kraftfulde funktioner i TypeScript, som giver mulighed for at skabe komponenter, der kan arbejde med flere datatyper. Dette er særligt nyttigt for at skabe genanvendelige kodeelementer som arrays, funktioner og klasser, der kan operere med forskellige typer uden at miste typens sikkerhed.

Med generics kan du oprette funktioner, interfaces, klasser og type-aliases, der ikke præciserer bestemte datatyper, indtil funktionen kaldes, eller klassen instantieres. Dette sikrer fleksibilitet samtidig med, at typestyrken bibeholdes.

 • Eksempel på en generic funktion:

function identity<T>(arg: T): T {
 return arg;
}

let output1 = identity<string>("myString");
let output2 = identity<number>(100);
console.log(output1); // Output: "myString"
console.log(output2); // Output: 100

7.1 Generiske interfaces

Ligesom funktioner kan interfaces også være generiske, hvilket gør det muligt at definere en kontrakt for en række forskellige typer, uden at skulle gentage interface-definitionen for hver type.

interface GenericIdentityFn<T> {
 (arg: T): T;
}

function identity<T>(arg: T): T {
 return arg;
}

let myIdentity: GenericIdentityFn<number> = identity;

7.2 Generiske klasser

Generiske klasser er særligt kraftfulde i TypeScript, hvor de giver mulighed for at genbruge en klasse med forskellige datatyper.

class GenericNumber<T> {
 zeroValue: T;
 add: (x: T, y: T) => T;
}

let myGenericNumber = new GenericNumber<number>();
myGenericNumber.zeroValue = 0;
myGenericNumber.add = function(x, y) { return x + y; };

console.log(myGenericNumber.add(myGenericNumber.zeroValue, 5)); // Output: 5

7.3 Begrænsninger i Generics

TypeScript tillader også definition af begrænsninger på generics, som sikrer, at den generiske type overholder en bestemt struktur. Dette er nyttigt for at forhindre fejl ved brug af generiske typer og sikre, at de nødvendige operationer kan udføres på dem.

interface Lengthwise {
 length: number;
}

function loggingIdentity<T extends Lengthwise>(arg: T): T {
 console.log(arg.length); // Nu ved vi, det har en 'length' egenskab
 return arg;
}

loggingIdentity({length: 10, value: 3}); // OK

Generics i TypeScript forbedrer programmet ved at tilbyde typestyrke, fleksibilitet og genanvendelighed i softwareudviklingsprocessen, hvilket gør det til et uundværligt værktøj i udviklingen af robuste og vedligeholdelsesvenlige applikationer.

8. Enums og namespaces

8.1 Enums

Enums (enumerations) i TypeScript tilbyder en praktisk måde at gruppere en række relaterede værdier under en samlet type. De er særligt nyttige, når man arbejder med en sæt af kendte værdier, som dage i ugen, farver, retninger osv.

 • Definering af en enum:

enum Color {
 Red,
 Green,
 Blue
}
let c: Color = Color.Green;
console.log(c); // Output: 1

Enums er som standard nulbaserede, men du kan manuelt ændre værdierne:

enum Color {
 Red = 1,
 Green,
 Blue
}
let colorName: string = Color[2];
console.log(colorName); // Output: 'Green'

8.2 String Enums

TypeScript tillader også string-baserede enums, som giver mere beskrivende værdier, når de inspiceres ved runtime, hvilket kan være mere brugbart i debugging og logning.

 • String enums:

enum Direction {
 Up = "UP",
 Down = "DOWN",
 Left = "LEFT",
 Right = "RIGHT"
}

8.3 Namespaces

Namespaces i TypeScript bruges til at organisere kode og undgå navnekollisioner i globalt scope. Dette er især nyttigt i større applikationer, hvor mange klasser, interfaces og funktioner kan eksistere.

 • Brug af namespaces:

namespace Validation {
 export interface StringValidator {
  isValid(s: string): boolean;
 }

 const lettersRegexp = /^[A-Za-z]+$/;
 export class LettersOnlyValidator implements StringValidator {
  isValid(s: string) {
   return lettersRegexp.test(s);
  }
 }
}

let validator = new Validation.LettersOnlyValidator();
console.log(validator.isValid("Hello")); // Output: true

8.4 Moduler vs. Namespaces

Selvom namespaces stadig bruges, anbefales moderne TypeScript-udvikling at bruge ES6-moduler, som tilbyder en mere kraftfuld og fleksibel måde at organisere og genbruge kode på. Moduler tillader explicite eksport og import afhængigheder og er bedre understøttet af JavaScript-modulsystemer og byggeværktøjer.

Enums og namespaces (eller moduler) i TypeScript tilbyder robuste værktøjer til at skabe velorganiseret, letforståelig og vedligeholdelsesvenlig kode, hvilket er essentielt for at bygge store og komplekse software systemer.

9. Moduler

I TypeScript er moduler en central del af arkitekturen, der hjælper med at organisere og indkapsle kode. Moduler gør det muligt at opdele programkode i genanvendelige komponenter, som hver kan eksportere specifikke funktioner, klasser, eller typer, der kan importeres og anvendes i andre dele af applikationen.

TypeScript understøtter ES6-modulsyntaksen, hvilket betyder, at du kan bruge import og export til at dele og modtage funktionalitet mellem forskellige filer.

 • Eksempel på eksport og import i et modul:

// mathUtils.ts
export function add(x: number, y: number): number {
 return x + y;
}

export function multiply(x: number, y: number): number {
 return x * y;
}

// app.ts
import { add, multiply } from './mathUtils';

console.log(add(2, 3)); // Output: 5
console.log(multiply(2, 3)); // Output: 6

9.1 Default eksporter

Udover navngivne eksporter understøtter TypeScript også default eksporter, som kan være nyttige, når et modul primært eksporterer én ting, såsom en klasse eller en funktion.

 • Eksempel på en default eksport:

// greeting.ts
export default function greet(name: string): void {
 console.log(`Hello, ${name}!`);
}

// app.ts
import greet from './greeting';

greet('Alice'); // Output: "Hello, Alice!"

9.2 Organisering af moduler

Effektiv brug og organisering af moduler kan afgørende forbedre vedligeholdelsen og skalerbarheden af en applikation. Det er vigtigt at gruppere relaterede funktioner og klasser sammen i logiske moduler og undgå overdreven afhængighed mellem moduler.

9.3 Dynamisk import

TypeScript understøtter dynamiske importudtryk, som giver dig mulighed for at indlæse moduler asynkront og adskille på tværs af komponenter i større applikationer.

 • Eksempel på dynamisk import:

async function loadGreetingModule() {
 const { default: greet } = await import('./greeting');
 greet('World');
}

loadGreetingModule(); // Output: "Hello, World!"

Moduler i TypeScript tilbyder en kraftfuld metode til at strukturere kode og fremme genbrugelighed og vedligeholdelse i softwareudvikling. Korrekt brug af moduler kan også understøtte avancerede softwarearkitekturer og facilitere teamsamarbejde på store projekter.

11. Advanced Types

11.1 Union Types

Union types in TypeScript allow variables to store values of two or more different types, offering more flexibility in your functions and components. This feature is particularly useful when a value can accept multiple types but not any type.

function combine(input1: string | number, input2: string | number) {
 if (typeof input1 === "string" || typeof input2 === "string") {
  return input1.toString() + input2.toString();
 }
 return input1 + input2;
}

console.log(combine(10, 20)); // Output: 30
console.log(combine("Hello, ", "world!")); // Output: "Hello, world!"

11.2 Intersection Types

Intersection types allow you to combine multiple types into one. This is useful for mixing multiple types into one type that has all properties of the constituent types.

interface BusinessPartner {
 name: string;
 credit: number;
}

interface Identity {
 id: number;
 name: string;
}

type Employee = BusinessPartner & Identity;

let employee: Employee = {
 id: 1,
 name: "Alice",
 credit: 1000
};

11.3 Type Guards

Type guards are a way to provide information about the type of a variable within a conditional block. TypeScript uses type guards to determine the specific type of a variable.

function isNumber(x: any): x is number {
 return typeof x === "number";
}

function process(value: number | string) {
 if (isNumber(value)) {
  console.log(value.toFixed(2));
 } else {
  console.log(value.toUpperCase());
 }
}

process(123.456); // Output: 123.46
process("hello"); // Output: HELLO

11.4 Conditional Types

Conditional types in TypeScript provide a way to select types based on a condition expressed as a type relation test.

type Check<T> = T extends string ? "Text" : "Number";
type Type1 = Check<string>; // Type1 is "Text"
type Type2 = Check<number>; // Type2 is "Number"

11.5 Mapped Types

Mapped types allow you to create new types by transforming properties of existing types. They are powerful tools for creating derivative types programmatically.

type ReadOnly<T> = {
 readonly [P in keyof T]: T[P];
};

interface User {
 name: string;
 age: number;
}

type ReadOnlyUser = ReadOnly<User>;

let newUser: ReadOnlyUser = {
 name: "John",
 age: 30
};

// newUser.name = "Jane"; // Error: cannot assign to 'name' because it is a read-only property

Advanced types in TypeScript significantly enhance the language's ability to express complex type relationships and transformations, facilitating the development of robust, scalable, and maintainable applications.

12. Integration med JavaScript

12.1 Kompatibilitet med eksisterende JavaScript

TypeScript er designet til at være fuldt kompatibel med eksisterende JavaScript-kode. Det betyder, at du kan begynde at bruge TypeScript i dine eksisterende projekter ved simpelthen at omdøbe dine .js-filer til .ts. TypeScript-kompileren håndterer JavaScript-kode uden problemer, hvilket gør overgangen glidende.

12.2 Brug af JavaScript-biblioteker i TypeScript

Mange af de mest populære JavaScript-biblioteker og -rammer kan bruges i TypeScript. For at opnå fuld integration og udnytte TypeScript's type-system, anvendes ofte definitely typed filer (*.d.ts), som definerer typerne for det pågældende JavaScript-bibliotek.

 • Eksempel på at bruge jQuery med type definitioner:

/// <reference types="jquery" />
$('#myDiv').text('Hello World');

12.3 Deklarationsfiler

Deklarationsfiler i TypeScript (.d.ts filer) bruges til at definere strukturen af eksisterende JavaScript-koder eller biblioteker uden at implementere deres funktionalitet. Disse filer er essentielle for at integrere tredjeparts JavaScript-biblioteker, som ikke allerede er skrevet i TypeScript.

 • Opret en simpel deklarationsfil:

// greetings.d.ts
declare module 'greetings' {
 export function sayHello(name: string): string;
}

// Forbrug af modulet i en .ts-fil
import { sayHello } from 'greetings';
console.log(sayHello('Alice')); // Output: Hello Alice

12.4 Type Assertion

Når du arbejder med JavaScript-biblioteker i TypeScript, kan det være nødvendigt at fortælle kompileren mere præcist, hvordan den skal fortolke en bestemt værdi. Dette opnås gennem type assertion, som effektivt "overtaler" TypeScript til at behandle en værdi som en bestemt type.

 • Eksempel på type assertion:

const myCanvas = document.getElementById('mainCanvas') as HTMLCanvasElement;
myCanvas.getContext('2d').fillRect(0, 0, 100, 100);

12.5 Gradvis adoption af TypeScript

Et af hovedmålene med TypeScript er at tillade gradvis adoption, så teams kan begynde at bruge TypeScript i deres eksisterende JavaScript-projekter uden at skulle omskrive hele koden på én gang. Dette gør det muligt for teams at forbedre deres kodebases type-sikkerhed og vedligeholdelighed over tid.

Integrationen af TypeScript i eksisterende JavaScript-projekter hjælper med at reducere fejl ved at tilføje statiske typekontroller og forbedrer udvikleroplevelsen gennem bedre værktøjer og redaktørstøtte. Dette gør TypeScript til et værdifuldt værktøj for moderne webudvikling, der stræber efter at skabe mere pålidelige og vedligeholdelsesvenlige webapplikationer.

13. Værktøjer og kompilering

13.1 TypeScript Kompiler (TSC)

TypeScript-kompileren (tsc) er det centrale værktøj, der omdanner TypeScript-kode til standard JavaScript. Kompileren kan konfigureres detaljeret via tsconfig.json-filen, hvilket giver kontrol over, hvordan kildekoden kompileres og optimeres.

 • Grundlæggende brug af tsc: Dette vil kompilere myfile.ts til en myfile.js fil klar til brug i webbrowsere eller på servere.

tsc myfile.ts

13.2 Kompileringsindstillinger

tsconfig.json-filen indeholder en række indstillinger, der styrer forskellige aspekter af kompileringsprocessen, herunder mål JavaScript-version, modulsystemet, strenghed af typekontrollen, og meget mere.

 • Eksempel på en tsconfig.json: Dette konfigurerer TypeScript til at kompilere til ES5 JavaScript, bruge CommonJS-moduler, anvende strenge typekontroller, og placere den kompilerede kode i dist mappen.

{
 "compilerOptions": {
  "target": "es5",
  "module": "commonjs",
  "strict": true,
  "outDir": "dist"
 }
}

13.3 Integrering med byggeværktøjer

TypeScript integreres nemt med moderne byggeværktøjer som Webpack, Rollup, og Gulp, hvilket giver mulighed for at automatisere kompileringen som en del af en større byggeproces.

 • Eksempel på integration med Webpack: Dette konfigurationseksempel viser, hvordan TypeScript-filer kan inkluderes i en Webpack-byggeproces.

// webpack.config.js
module.exports = {
 entry: './src/app.ts',
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\\.ts$/,
    use: 'ts-loader',
    exclude: /node_modules/
   }
  ]
 },
 resolve: {
  extensions: ['.ts', '.js']
 },
 output: {
  filename: 'bundle.js',
  path: __dirname + '/dist'
 }
};

13.4 Live Reloading og Hot Module Replacement

Under udviklingen kan TypeScript konfigureres til at bruge live reloading og hot module replacement (HMR) for at forbedre produktiviteten. Værktøjer som Webpack Dev Server kan automatisk genindlæse din applikation eller opdatere moduler i realtid, når kildefiler ændres.

 • Opsætning af HMR med TypeScript:

if (module.hot) {
 module.hot.accept('./module', function() {
  // Module or one of its dependencies was just updated
 });
}

13.5 Optimering og minimering

For at forbedre ydeevnen på klienten kan TypeScript-kode minimeres og optimeres ved hjælp af værktøjer som Terser eller UglifyJS, som reducerer filstørrelsen og forbedrer indlæsningstiden.

Ved at integrere TypeScript i moderne værktøjskæder kan udviklere ikke kun forbedre kvaliteten og vedligeholdelsen af deres kode, men også effektivisere og automatisere mange aspekter af byggeprocessen.

14. Populære frameworks og biblioteker

14.1 Frameworks kompatible med TypeScript

TypeScript er blevet bredt adopteret af mange populære JavaScript frameworks på grund af de klare fordele, det tilbyder i form af type-sikkerhed og skalerbarhed. Nogle af de mest populære frameworks, der har førsteklasses support for TypeScript, inkluderer:

 • Angular: Angular var et af de første større frameworks, der omfavnede TypeScript som sit primære programmeringssprog. Det tilbyder stram integration og udnytter TypeScript's funktioner til at forbedre både ydeevne og udvikleroplevelse.

 • React: React understøtter TypeScript gennem skabeloner og integrationer som Create React App og Next.js, der gør det nemt at opstarte et nyt React-projekt med TypeScript.

 • Vue.js: Fra version 3 har Vue.js forbedret sin TypeScript-integration markant, hvilket gør det mere tilgængeligt for TypeScript-udviklere at udnytte Vue's reaktive komponentmodel.

14.2 Biblioteker optimeret til TypeScript

Ud over frameworks har mange populære biblioteker også tilføjet TypeScript-deklarationsfiler, som gør det muligt for TypeScript-udviklere at udnytte bibliotekernes fulde potentiale med type-sikkerhed. Nogle af disse inkluderer:

 • Lodash: Kendt for sine hjælpefunktioner til håndtering af arrays, objekter og strings, Lodash kan let integreres i TypeScript-projekter og tilbyder autokomplet funktioner og typekontroller.

 • Axios: En populær HTTP-klient, Axios kommer med indbyggede TypeScript-definitioner, der gør det nemt at håndtere anmodninger og svar med passende type-sikkerhed.

14.3 Fordele ved TypeScript i frameworks

Integrationen af TypeScript i disse frameworks og biblioteker giver væsentlige fordele:

 • Forbedret kodekvalitet: TypeScript's statiske typekontrol hjælper med at identificere mange almindelige fejl under udvikling, før softwaren endda når produktion.

 • Bedre vedligeholdelse: Stærke typer og interfaces gør koden lettere at refaktorere og forstå, især i store kodebaser og teams.

 • Rigere udvikler værktøjer: Autokomplet, kode navigation og avancerede refaktoreringsværktøjer i IDE'er og redaktører kan drastisk forbedre udviklerens produktivitet.

14.4 Eksempel

Her er et eksempel på, hvordan TypeScript kan bruges i en React-applikation:

import React, { useState } from 'react';

interface IProps {
  initialCount: number;
}

const Counter: React.FC<IProps> = ({ initialCount }) => {
  const [count, setCount] = useState(initialCount);

  return (
    <div>
      <p>{count}</p>
      <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Increment</button>
    </div>
  );
};

export default Counter;

Dette eksempel viser, hvordan TypeScript sikrer, at props og states håndteres korrekt, hvilket forbedrer både kodekvalitet og udvikleroplevelse.

Integrationen af TypeScript i populære frameworks og biblioteker har ændret landskabet for webudvikling, hvilket gør det lettere at skrive sikker og vedligeholdelig kode på tværs af både små og store projekter.

15. Samfund og ressourcer

15.1 TypeScript Community

TypeScript har et stærkt og voksende community, som spænder over mange platforme og fora. Udviklere og entusiaster bidrager løbende med ny viden, opdateringer og support, hvilket skaber et miljø præget af samarbejde og innovation.

 • Online platforme og fora:

  • GitHub: TypeScript's officielle repository er en hub for bidrag, hvor udviklere kan rapportere fejl, diskutere features og bidrage til projektet.

  • Stack Overflow: En væsentlig ressource for udviklere, der søger hjælp til specifikke problemer eller ønsker at dele deres viden med andre.

  • Discord og Slack kanaler: Mange online community-kanaler tilbyder realtidsdiskussioner og support fra andre TypeScript-udviklere.

15.2 Læringsressourcer

For nye såvel som erfarne udviklere, findes der en overflod af læringsressourcer, der kan hjælpe med at forbedre deres forståelse og anvendelse af TypeScript.

 • Officiel dokumentation: TypeScript's officielle dokumentationsside er et omfattende sted, der dækker alt fra grundlæggende til avancerede koncepter.

 • Online kurser: Platforme som Udemy, Coursera, og Pluralsight tilbyder kurser, der spænder fra introduktioner til TypeScript til dybdegående guides om at bruge TypeScript i store applikationer.

 • Bøger: Der er mange bøger tilgængelige, som dækker TypeScript i detaljer, velegnet til både begyndere og avancerede brugere.

15.3 Community events og konferencer

TypeScript-communityet er også aktivt involveret i forskellige konferencer og meetups, hvor folk kan lære af eksperter og netværke med andre professionelle.

 • TypeScript-konferencer: Begivenheder som TypeScriptConf og sessions dedikeret til TypeScript på større teknologikonferencer.

 • Meetups: Lokale og regionale meetups fokuserer på TypeScript og relaterede teknologier.

15.4 Bidrag til TypeScript

Bidrag til TypeScript kan tage mange former, fra at skrive kode til at forbedre dokumentationen eller endda hjælpe med at oversætte dokumenter til andre sprog. Enhver form for bidrag hjælper med at styrke og udvikle TypeScript som sprog og værktøj.

 • Bidrag til kodebase: Udviklere med erfaring i TypeScript kan hjælpe med at forbedre sproget ved at tilføje nye funktioner eller rette bugs.

 • Dokumentation og tutorials: At skabe vejledende indhold kan hjælpe nye brugere med at komme i gang og er en vigtig del af at opretholde et sundt teknologisamfund.

15.5 Væksten i TypeScript's anvendelse

Med stigende popularitet og bred adoption fortsætter TypeScript med at spille en afgørende rolle i udviklingen af moderne webapplikationer. Communityets støtte og de rige ressourcer sikrer, at TypeScript forbliver relevant og nyttig for udviklere rundt om i verden.

Samlet set understøtter TypeScript-communityet og de tilgængelige ressourcer en bred vifte af læringsstile og karriereveje, hvilket gør TypeScript til et attraktivt valg for mange udviklere, der ønsker at skrive mere robust og vedligeholdelsesvenlig kode.

16. Konklusion

16.1 Værdien af TypeScript

TypeScript har vist sig at være en uvurderlig ressource for udviklere, der søger at bygge større, mere komplekse applikationer med JavaScript. Ved at tilføje statiske typer og kraftfulde objektorienterede funktioner har TypeScript gjort det muligt for udviklere at skrive mere forudsigelig, sikker og vedligeholdelig kode. Det understøtter moderne softwareudviklingsprincipper som genanvendelighed, modularitet og inkapsling, hvilket gør det lettere at administrere store kodebaser og samarbejde i teams.

16.2 TypeScript i enterprise

I virksomhedsmiljøer, hvor robusthed og vedligeholdelse af software er afgørende, har TypeScript bevist sit værd ved at reducere runtime-fejl og forbedre produktiviteten blandt udviklere. Dets kompatibilitet med eksisterende JavaScript-kode og integration med populære frameworks gør det til et ideelt valg for virksomheder, der ønsker at modernisere deres webapplikationer.

16.3 Udviklingen af TypeScript

Som et sprog under konstant udvikling fortsætter TypeScript med at indføre nye funktioner og forbedringer, der adresserer moderne webudviklingsudfordringer. Med et aktivt community og støtte fra store teknologivirksomheder som Microsoft er TypeScript godt positioneret til at fortsætte sin vækst og innovation.

16.4 Afsluttende tanker

For udviklere, der endnu ikke har taget skridtet til at bruge TypeScript, kan det nu være et optimalt tidspunkt at overveje at integrere det i deres udviklingsprocesser. De langsigtede fordele ved at anvende TypeScript—såsom forbedret kodekvalitet, lettere fejlfinding og stærkere samarbejde—kan væsentligt overgå de indledende læringsudfordringer.

TypeScript tilbyder ikke kun et robust system for typekontrol men også en omfattende suite af værktøjer og ressourcer, der kan hjælpe udviklere med at opnå deres programmeringsmål mere effektivt og med færre fejl. Som teknologien fortsætter med at udvikle sig, vil TypeScript uden tvivl fortsætte med at spille en central rolle i fremtidens landskab for softwareudvikling.

Har du brug for en TypeScript-udvikler til dit næste IT-projekt? Hos Better Developers hjælper vi dig med at finde den rette udvikler til lige netop dine behov. Læs om TypeScript-konsulenter hos Better Developers.